Aspectes generals

Terminis d’execució i justificació

(*) OBLIGATORI PER DUNWEB des de CGE 2021 en endavant i tenint en compte pròrrogues atorgades

Presentació de documentació

(Novetat 2024 i només CGE 2024 en endavant):

 • EN FASE DE SOL·LICITUD: Tota la documentació que acompanya la sol·licitud s’ha d’aportar obligatòriament mitjançant la funcionalitat de presentació de documentació de l’aplicació DUN
  • LA MEVA DUN (LMD): durant tot el termini de sol·licitud i modificació.
  • SIDER: un cop finalitzat el termini de sol·licitud i modificació (CGE 2023 LMD)
 • EN FASE DE CERTIFICACIÓ:
  • Sol·licitud de pagament exclusivament per SIDER.
  • Factures i justificants exclusivament per SIDER. (CGE 2023 i anteriors: Sol. pagament DUN i factures i justificants per petició genèrica)
 • EN SOL·LICITUDS D’AMPLIACIÓ DE TERMINI:
  • Les pròrrogues, exclusivament per SIDER (CGE 2023: Obligatori per DUN)

Actes administratius 

(Resolució de concessió, tràmits audiència, acords d’inici revocació, requeriments…):

 • La notificació serà per mitjans electrònics amb notificació individual (e-notum). MOLT IMPORTANT: mail sol·licitant correcte a DUN . Novetat 2024 i només CGE 2024 en endavant.
 • A partir de CGE 2024 no es notifica en e-tauler.
 • Al·legacions, recursos d’alçada, recursos potestatius de reposició, etc. SEMPRE PER SIDER (Novetat 2024 i només CGE 2024 en endavant).

Pagaments en efectiu

 • Article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d’octubre.
 • Modificat per la Llei 11/2021.
 • Límit màxim de pagament en efectiu són 1.000 €.
 • Aquest import es refereix a la totalitat d’una operació. No es pot fraccionar una compra en pagaments de 1.000 €.

Ús de fotoFUN

 • Recuperem FotoDUN en certificacions de competitivitat i mitigació quan tot l’expedient és únicament de maquinària agrícola (seran certificacions que es presentaran al 2026 i únicament de CGE 2024 endavant. NO per CGE 2023 cap enrere).
 • Continua vigent FOTODUN per el NO INICI de les inversions

Pressupost i factures

 • Sempre 3 ofertes o proformes en fase de concessió a excepció Costos de Referència Màxims (CRM)
 • Les 3 ofertes o proformes i les factures:
  • D’empreses sense parentiu de fins al primer grau en relació al beneficiari
  • D’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària.
  • D’empreses que no formin part del mateix grup de societats i que no estiguin vinculades:
   – Segons l’article 42 del Codi de comerç.
   – Segons la definició d’empreses vinculades establerta en l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses (DOUE L124, de 20.5.2003).

Compliment Llei 3/2004 contra la morositat

 • Segons article 13.3.bis Llei 38/2003 General de subvencions, cal complir per part dels beneficiaris dels ajuts, amb la Llei 3/2004:
  • Només per ajuts superiors als 30.000 €
  • Pagament factures als 30 dies naturals després prestació serveis o rebuda de les mercaderies.
   • Sempre que el contracte de compravenda no estableixi un termini superior que mai pot superar els 60 dies naturals.
  • Comprovació per part del DACC (pot demanar comptabilitat per comprovar-ho en
   qualsevol moment del procediment):

   • Certificació subscrita amb model normalitzat que cal presentar en fase de sol·licitud. Únicament per empreses que poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujat (segons normativa comptable).
   • En cas que segons normativa comptable no es pugui presentar compte de pèrdues i guanys abreujat: Certificat d’auditor inscrit al Registre Oficial d’Auditories de Comptes (ROAC).
 • No cal en persones beneficiàries de l’ajut de primera instal·lació de persones joves agricultores.

Novetats en no inici de les inversions

 • Les inversions no es poden iniciar (inclou també factures i pagaments) abans de la sol·licitud de l’ajut ni abans de la visita de no inici per part del personal del DACC.
 • La visita de no inici es pot substituir per fotoDUN (sempre posteriors a la sol·licitud de l’ajut)
 • Excepcions:
  •  Honoraris tècnics projectes visats, assessorament sostenibilitat econòmica i mediambiental, estudis viabilitat i pla d’empresa: Es poden realitzar i pagar fins a 1 any abans data sol·licitud de l’ajut.
  • Pagament d’avançaments inversions subvencionables:
   • Màxim fins al 25% inversió subvencionable.
   • Pagament a partir 01/01/2024
   • No implica que les inversions puguin començar abans sol·licitud o de la visita no inici (o FotoDUN).
  • Arrencada conreu llenyós declarat DUN any anterior i que en 2024 es sol·licita nova plantació o reconversió.
   • Pot estar realitzada i pagada a partir 01/01/2024. I no cal visita no inici (o FotoDUN) de l’arrencada.
   • L’anivellament, nova plantació, reg,… No es pot iniciar abans sol·licitud ni visita no inici (o FotoDUN). Sí cal visita no inici (o FotoDUN)

Penalització 2 anys sense demanar ajuts

 • Retorna la penalització de 2 anys (competitivitat, mitigació i diversificació) sense poder accedir a l’ajut quan hi ha una desviació superior al 75% respecte a la inversió concedida, excepte en renúncia total o parcial presentada amb un màxim de 4 mesos des de la notificació de la concessió, causes de força major o causes imputables a una Administració.

Zones periurbanes

 • Annex 7 de l’Ordre.
 • Increment i prioritat en 1a instal·lació de persones joves agricultores.
 • Prioritat en millora de la competitivitat, mitigació canvi climàtic i diversificació agrària.

Compensacions en certificació

 • En ajuts a inversions en fase de certificació, no pot haver compensacions entre actuacions realitzades ni amb les que no.

Inversions col·lectives

 • Requisits de les inversions col·lectives:
  • Mínim de dues persones que compleixen els requisits de beneficiari/ària i d’inversió elegible per a l’ajut que se sol·licita.
  • No es consideren inversió col·lectiva les realitzades entre socis d’una mateixa entitat, amb l’entitat associativa de la qual n’és soci o entre empreses que formen part del mateix grup empresarial o tenen socis comuns.
  • Cada persona beneficiària de l’ajut haurà de declarar en la seva sol·licitud d’ajut quin percentatge de participació té en la inversió, aportar factures de la totalitat de la inversió i justificar el pagament de la seva part.
  • Així mateix, la inversió es durà a terme en l’àmbit de l’explotació de com a mínim una de les persones beneficiàries.
 • No es pot aprovar una ajut per una inversió col·lectiva amb un beneficiari que no arriba a la puntuació mínima o no arriba a la puntuació per tenir pressupost.