En època d’alt risc d’incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre, no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització especial que ha de ser emesa pel director gerent del Centre de la Propietat Forestal. Els municipis d’alt risc d’incendi forestal estan declarats com a tals en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.1995).

REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS EN ZONES I PERÍODES D’ALT RISC D’INCENDI

 A TOT CATALUNYA 

 • Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de
  trossejar o triturar i ser esteses arran de sòl.
 • En els camins classificats en el PTGMF/PSGF com a camins principals o camins
  primaris les restes vegetals han d’estar retirades un mínim de 20 metres a banda
  i banda d’aquests vials.(*)

 ALS MUNICIPIS DECLARATS D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL (**) 

En el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre:

 •  No es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret que es
  disposi d’autorització excepcional emesa pel director gerent del Centre de la
  Propietat Forestal. Imprès de sol·licitud: http://cpf.gencat.cat (Apartat: Serveis i tràmits → Gestió Forestal)
 • En cas de disposar d’autorització excepcional per a generar restes vegetals el
  tractament de les capçades i la retirada de restes en la franja de 20 metres dels
  camins s’ha de realitzar amb una periodicitat de 15 dies màxim.
 •  Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem el Departament
  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot establir mesures de caràcter
  extraordinari i les autoritzacions excepcionals de treballs que generin restes
  poden ser suspeses, com també l’accés a determinades zones forestals.

(*) Aquests camins són els equivalents als camins rurals i camins forestals d’acord amb el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació d’accés al medi natural (DOGC Núm. 2680 de 14/07/1998)
(**) Descarregueu-vos el document adjunt.

 

 NORMATIVA REGULADORA 

 • DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.1995)
 • RESOLUCIÓ MAH/1634/2007, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el /la director/a gerent del Centre de la Propietat Forestal (DOGC núm. 4897, de 05.06.2007)

 

Documents adjunts