Avui, dia 1 de febrer de 2017, s’obre  la campanya de sol·licitud de les ajudes directes de la Política Agrària Comunitària a través de la DUN2017.  Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que  el passat 30 de desembre es va aprovar un Reial decret pel qual es modifiquen certs aspectes sobre la normativa vigent per a l’aplicació de la Política Agrària Comunitària.

En concret, la nova norma modifica quatre Reials decrets sobre l’aplicació, a partir de 2015, des de els pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuda, així com  la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, i l’assignació de drets de règim de pagament bàsic de la Política Agrícola Comunitària per a la campanya 2017.

AGRICULTOR ACTIU

En relació amb l’agricultor actiu, si ben el nou Reial decret manté l’exigència, prevista en el Reglament europeu, que el beneficiari inclòs a la llista negativa, ha de comptar amb uns ingressos agraris, diferents dels pagaments directes, que suposin almenys el 20 per cent dels ingressos agraris totals, per rebre pagaments de la PAC, la modificació realitzada estableix que, en cas que no complís aquest requisit, s’aplicaria com una situació de risc, exigint-li que demostri que exerceix l’activitat agrària i assumeix el risc empresarial de l’activitat que exerceix.

D’altra banda, es possibilita que les persones físiques puguin rebre pagaments directes de la PAC, encara que desenvolupin determinades activitats excloses en principi de la percepció de les ajudes, si estan donats d’alta en el Sistema Especial per a Treballadors Agraris de la Seguretat Social. Amb aquesta modificació es dóna cobertura tant a les persones jurídiques, que ja estaven contemplades, com a les persones físiques.

Igualment, i d’acord amb el criteri manifestat per la Comissió Europea, s’estableix expressament que, a l’efecte de les activitats considerades no agràries, es tindrà en compte no solament al sol·licitant, sinó a les entitats associades vinculades amb el mateix. S’entén com a entitat associada a totes les entitats directa o indirectament relacionades amb les persones físiques i jurídiques, o grups de persones físiques i jurídiques, per una relació de control exclusiu en forma de propietat íntegra o participació majoritària.

Per tant, a part d’incloure aquesta consideració en l’article sobre activitats excloses s’ha introduït igualment en l’article sobre contingut de la sol·licitud única, incloent una nova declaració expressa per part del sol·licitant, relativa a si té o no relació amb alguna entitat associada.

Addicionalment, i segons indicacions de la Comissió, la referència als registres d’explotacions agrícoles i ramaderes ha estat eliminada, però es manté aquest requisit com un dels necessaris per poder presentar una sol·licitud d’ajuda o una sol·licitud de pagament bàsic de la reserva nacional.

Amb aquestes modificacions s’aclareixen i sistematitzen de forma més coherent els supòsits en què s’exerceix l’activitat agrària, sense que això suposi afectació alguna dels legítims drets individuals o interessos legítims dels beneficiaris dels pagaments directes, ni modificació respecte de l’aplicació (en els supòsits considerats de risc) de la normativa vigent fins a a el moment. Es segueix, per tant, apostant per l’activitat agrària, és a dir, perquè les ajudes les reben els qui realitzen directament aquesta activitat.

AJUDES ASSOCIADES

A fi de millorar la gestió de les ajudes, dins de les ajudes associades als cultius d’arròs, proteics i remolatxa sucrera, pels quals s’exigeix l’ocupació de llavor de varietats recollides al catàleg comú de varietats de la UE, en el registre de varietats comercials o que tinguin concedides una autorització de comercialització, s’estableix que les varietats que poden declarar-se en la sol·licitud d’ajuda han d’estar inscrites o autoritzades a data de 30 de març.

En relació a l’ajuda associada al tomàquet per a indústria es redueix el nombre mínim de llavors a sembrar per hectàrea, conseqüència de l’augment de percentatge de germinació, i es millora i aclareix la redacció de l’apartat que té a veure amb els contractes quan la parteix venedora és una organització de productors.

Quant a les ajudes associades a la ramaderia es possibilita la realització d’ajustos pressupostaris entre línies d’ajuda. La Comissió ha introduït en 2016, mitjançant reglament, la possibilitat de realitzar transferència d’imports entre les ajudes associades sota certes condicions. Amb aquesta modificació, a més d’introduir la seguretat jurídica necessària perquè els interessats estiguin informats, es permet tenir la garantia que els imports unitaris de les ajudes seran sempre propers als inicialment previstos.

D’altra banda, s’han realitzat ajustos en els paràmetres lligats a l’ajuda associada al bestiar boví. A les vaques alletants es modifica el moment en què les vaques han de complir el requisit d’haver parit en els 20 mesos anteriors. De manera similar, en les ajudes associades al boví de llet es modifica el moment en què les vaques han de complir el requisit de tenir una edat igual o superior a 24 mesos. En ambdues s’estableix una data fixa (30 d’abril) en lloc de la data fi de sol·licitud, per facilitar la gestió.

Finalment, es realitzen també ajustos en els paràmetres lligats a l’ajuda associada al bestiar oví i caprí, amb la modificació del llindar mínim de moviments de sortida de l’explotació dels béns o cabrits elegibles i el llindar alternatiu de la producció mínima de llet, així com el període de temps en el qual han de produir-se aquests moviments.

Els canvis dels llindars en els paràmetres productius acosten els mateixos a la realitat productiva del sector i eviten la creació de condicions artificials per cobrar les ajudes. Els canvis en el període estan motivats per una major eficàcia en la gestió i, d’aquesta manera, poder avançar el pagament de l’ajuda.

SUPERFÍCIES D’INTERÈS ECOLÒGIC

Dins dels requisits que han de complir les superfícies d’interès ecològic dins del pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, pagament verd o “greening”, s’estableix que les superfícies de guaret o de lleguminoses fixadores de nitrogen, no han d’haver estat precedides l’any anterior d’un cultiu fixador de nitrogen.

En la redacció s’ha aclarit que aquesta limitació només ha d’aplicar-se si el cultiu fixador de nitrogen sembrat l’any anterior s’hagués computat com a superfície d’interès ecològic en el càlcul de l’ajuda. A més, s’inclouen dins de la llista dels cultius fixadors de nitrogen a la soia i el cacauet.

D’altra banda es prorroga durant un any més l’ajuda nacional als fruits de pela, per un import de 4 milions d’euros, sobre la base de la possibilitat que atorga la normativa comunitària.

JOVES AGRICULTORS

En l’àmbit dels joves agricultors, tant per a l’ajuda complementària al jove agricultor com per a les assignacions de drets de pagament bàsic procedents de la reserva nacional, en el cas de les persones jurídiques, s’elimina la restricció existent per la qual es limitava l’assignació de drets de la reserva nacional o el pagament complementari al percentatge de participació del jove agricultor en la societat. Amb això, es pretén seguir afavorint als joves agricultors que decideixin incorporar-se a l’activitat agrària.

CESSIONS DE DRET DE PAGAMENT BÀSIC

També es presenten millores en l’àmbit de les cessions de drets de pagament bàsic, per donar resposta a situacions específiques que es vénen donant de forma puntual des del començament d’aplicació del règim de pagament bàsic regionalitzat, relacionades amb les expropiacions de terres agrícoles per part de l’administració, i amb els processos de concentració parcel·lària.

En aquestes situacions, es facilita la cessió dels drets afectats, als quals no se’ls aplicarà el peatge corresponent a una cessió de drets sense terra. Amb aquesta mesura, es pretén donar sortida a aquells beneficiaris que es vegin afectats per aquesta situació, i als quals no resulti fàcil o factible trobar noves terres de la mateixa regió que els seus drets per a la seva activació.

PETITS AGRICULTORS

En el règim dels petits agricultors, s’han introduït les modificacions indicades per la Comissió europea en l’àmbit de la cessió dels drets, de manera que el petit agricultor podria rebre drets mitjançant cessions o herències, però no podria activar-los, ni acumular-los amb els imports dels drets que ja tenia en el cas de les herències, tret que present una renúncia a aquest règim simplificat.

Finalment, es modifica la redacció de les causes de força major degudes a una catàstrofe natural, perquè el reconeixement d’aquesta causa de força major per l’autoritat competent sigui més ràpida, de manera que es pugui donar una resposta més àgil als agricultors afectats per aquests fenòmens climàtics adversos i no es ralenteixi la percepció dels pagaments que podrien percebre.

A la vista de l’experiència adquirida en els dos primers anys d’implementació de la nova PAC, el Reial decret t pretén, mitjançant la introducció de diversos ajustos, bàsicament de caràcter tècnic, i mitjançant aclariments i puntualitzacions, aconseguir una major claredat i seguretat jurídica per a una millor aplicació i eficàcia en la gestió d’aquestes ajudes.

Sobre la base d’aquesta nova norma s’obrirà la campanya de sol·licitud de les ajudes directes de la PAC el proper 1 de febrer de 2017.

Aquí us podeu descarregar el Reial Decret del que parlem.

RD 745/2016