Bars, restaurants i cafeteries

Els bars i restaurants, per la seva condició de ser simultàniament llocs de treball i establiments oberts al públic, han de complir unes condicions específiques del seu sector.

A més, pel fet d’oferir productes comestibles i begudes alcohòliques estan sotmesos a una sèrie de normatives que vetllen pel benestar i la salut públiques. Paral·lelament, per a poder exercir la seva activitat, els establiments de restauració han de disposar de la corresponent habilitació municipal d’activitat.

Els bars, restaurants i cafeteries per a poder iniciar la seva activitat necessiten obtenir la llicència d’activitat o d’obertura. En cas de realitzar obres per condicionar el local també s’haurà de demanar la llicència d’obres corresponent. Per poder obtenir la llicència s’haurà de tenir en compte els següents aspectes:

Instal·lació elèctrica

El bar es considera segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com un local de pública concurrència i, per tant, el cablejat del bar ha de ser un tipus de cable especial denominat lliure d’halògens (cable no propagador de l’incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda) . En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d’halògens, la instal·lació s’haurà de canviar completament de manera que els cables siguin lliures d’halògens. També s’haurà d’instal·lar un protector contra sobretensions permanents, i haurà de tenir un mínim de tres línies per a l’enllumenat de les zones públiques.

Instal·lació de gas

En la majoria de bars, cafeteries i restaurants la potència instal·lada no supera els 70 kW i per tant només cal que una empresa autoritzada emeti un butlletí i ja queda legalitzada la instal·lació. En el cas de superar els 70 kW un enginyer hauria de fer un projecte per legalitzar la instal·lació de gas.

Cambra de residus

En general, per a un bar entre 50 i 100 m² han de tenir una càmera de residus de 3,25 m² de superfície. La cambra de residus ha de complir:

  • Situació: El recorregut entre la cambra de residus i l’exterior ha de tenir una amplada de 1,20 m com a mínim. Les portes del recorregut han d’obrir en el sentit de la sortida i el pendent del recorregut serà inferior a 12% i no tindrà esglaons.
  • Configuració: El disseny i l’emplaçament han de garantir que la temperatura no superi els 30ºC. Si cal es col·locarà un sistema de refrigeració. El revestiment de les parets i sòls serà impermeable i fàcilment netejable.
  • Instal·lacions: Disposarà, com a mínim, una presa d’aigua amb vàlvula de tancament. Disposarà d’il·luminació artificial que proporcioni una llum de 100 lux a una alçada d’un metre i disposarà d’un endoll.
  • Ventilació: El cabal mínim de ventilació exigit serà de 10 l/s /m² i la ventilació podrà ser natural, híbrida o mecànica. Els mecanismes d’extracció d’aire han d’estar dotats de filtres de carboni per evitar el pas d’olors als espais exteriors.

Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes

Hi ha dos normatives que regulen l’accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes en els bars, d’una banda el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i d’altra banda el Codi Tècnic de l’Edificació.

El Codi d’Accessibilitat obliga a tenir accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes si l’aforament del bar és superior a 50 persones, però en el Codi Tècnic de l’Edificació secció SUA no s’estableix cap condició mínima perquè el bar sigui accessible a usuaris en cadira de rodes. Actualment la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (TAAC Taula d’Accessibilitat de les activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatori accessibilitat per a minusvàlids als bars.

El bar disposa d’un itinerari accessible que comuniqui, en cada planta, l’accés accessible a ella (entrada principal accessible al bar, ascensor accessible, rampa accessible) amb les zones d’ús públic, amb tot origen d’evacuació de les zones d’ús privat exceptuant les zones d’ocupació nul·la, i amb els elements accessibles, com ara serveis higiènics accessibles. El bar disposarà d’un lavabo accessible per cada 10 unitats o fracció d’inodors instal·lats, podent ser d’ús compartit per tots dos sexes.

El bar haurà de disposar d’un servei accessible amb les següents característiques:

  • Està comunicat amb un itinerari accessible.
  • Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d’obstacles.
  • Portes que compleixen les condicions de l’itinerari accessible. Són abatibles cap a l’exterior o corredisses.
  • Disposa de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn.

Ventilació del bar, restaurant o cafeteria

El bar o restaurant ha d’estar ventilat, bé de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un ventilador. La normativa que li aplica a la ventilació dels bars és el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Segons aquesta normativa els bars disposaran d’un sistema de ventilació per l’aportació del suficient cabal d’aire exterior que eviti la formació d’elevades concentracions de contaminants. Les categories de qualitat de l’aire interior es classifiquen en funció de les activitats, per als bars la categoria és IDA 3 per la qual el cabal d’aire exterior ha de ser de 8 l / s persona. 
Aquesta ventilació es pot aconseguir per un ventilador d’extracció d’aire o bé la mateixa instal·lació de climatització, si té aportació d’aire exterior, es pot utilitzar com a ventilació del local i així complir amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels edificis (RITE).

Sortida de fums

Els fums i bafs produïts en les cuines dels bars es han de conduir mitjançant una sortida de fums a l’exterior amb els corresponents filtres retenidors de greixos.
A Barcelona hi ha una classificació de Bar amb restauració mixta menor que permet disposar com a únic element addicional de cocció i preparació d’aliments d’una planxa elèctrica de 3 kW per a l’elaboració d’entrepans calents i així evitar la instal·lació d’una sortida de fums . En cas de disposar d’altres elements de cocció i preparació d’aliments si s’haurà de disposar d’una sortida de fums.
La sortida de fums haurà evacuar un metre per sobre de l’edifici i la distància de la xemeneia als edificis veïns ha de ser superior a 10 metre .

Alçada del local

L’alçada lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com els lavabos, magatzems o cambres de residus. L’alçada lliure es refereix, en cas d’haver fals sostre, a l’altura des del terra fins al fals sostre.

Serveis higiènics

En els serveis higiènics dels bars a la ciutat de Barcelona la zona de vàter no pot comunicar directament amb la zona bar sinó que ha de disposar d’un vestíbul previ de comunicació.
El nombre mínim de serveis higiènics dels bars varia en funció de l’ocupació calculada segons el Codi Técnic de l’edificació, així per a una ocupació inferior a 50 persones s’ha de disposar d’un lavabo i dues cabines, per a una ocupació de 51 a 150 persones s’ha de disposar de 2 lavabos i 4 cabines i per a una ocupació superior a 151 persones s’han de disposar de 2 lavabos i 6 cabines. Com s’ha comentat anteriorment un dels serveis higiènics haurà de ser accessible per a usuaris en cadira de rodes segons la Taula d’ Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC).

Aïllament acústic del local

Els bars , bars musicals i bars amb música en directe deuran tenir un aïllament acústic tal que no provoqui molèsties als veïns . S’haurà de fer una sonometria a l’habitatge més propera al bar per determinar si l’aïllament és suficient per evitar molèsties als veïns o bé s’ha d’aïllar el bar.

Càlcul de l’aforament del local

L’aforament del bar vindrà determinat per les taules de la secció SI 3 ( Evacuació d’ocupants ) del Codi Tècnic de l’Edificació. El local es dividirà en diverses superfícies i cada superfície tindrà una ocupació. Les zones de públic de peu es calcularà a raó d’1 m² / persona , les zones de públic assegut es calcularan a raó de 1,5 m² / persona, les zones de servei dels bars es calcularà a raó 10 m²/persona i els lavabos tindran una ocupació de 3 m² per persona. La suma de les ocupacions de cada superfície determinarà l’aforament que haurà d’estar indicat amb una placa a l’entrada del bar.

Seguretat en cas d’incendi

El bar ha de ser un sector d’incendis diferenciat de la resta de l’edifici amb resistència al foc de parets, sostre i porta que delimita sector d’incendi.