Beneficis fiscals EAP

Principals

Beneficis fiscals principals:
Transmissió íntegra d’una explotació: 90% de reducció de la base imposable de l’impost de la transmissió. (100% si el continuador és el cònjuge supérstite) *
Transmissió de finques rústiques: 75% de reducció de la base imposable de l’impost de la transmissió. *Les finques transmeses s’han de mantenir a l’explotació (DUN) durant 5 anys.

Joves per a la seva primera instal·lació: 100% de reducció Joves (en el moment de la transmissió) i durant els 5 anys següents a la instal·lació: + 10% de reducció
Permutes: exemptes de l’impost de la transmissió o IVA (mínim un titular EAP i permuta autoritzada pel DARP).
Préstecs hipotecaris subjectes a IVA: exemptes del gravamen d’actes jurídics documentats sempre que es concedeixin per la millora de l’explotació o per facilitar la primera instal·lació d’un jove (certificat objecte emès per entitat bancària).

Transmissió de l’explotació

La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una explotació agrària en la seva integritat a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 90% de la base imposable de l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de prioritària com a conseqüència de l’adquisició.
La transmissió de l’explotació ha de realitzar-se en escriptura pública.
La reducció s’elevarà al 100% en cas de continuació de l’explotació per part del cònjuge.

Transmissió parcial d’explotacions i de finques rústiques

La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una finca rústica o de part d’una explotació agrària a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 75% de la base imposable de l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de prioritària com a conseqüència de l’adquisició.
La transmissió de l’explotació ha de realitzar-se en escriptura pública.

Préstecs

Estan exemptes del gravamen gradual d’actes jurídics documentats les primeres còpies d’escriptures públiques que documentin la constitució, modificació o cancel·lació de préstecs hipotecaris subjectes a IVA, concedits a titulars d’explotacions prioritàries per a la realització de plans de millora o als/a les titulars d’explotacions que no siguin prioritàries però passin a ser-ho amb les adquisicions finançades pels préstecs.

Explotació sota una mateixa partió

La transmissió o adquisició de terrenys per qualsevol títol, que es faci per completar sota una única partió la superfície suficient per constituir una explotació prioritària, no haurà de pagar l’impost que gravi la transmissió.
Quan la transmissió o adquisició dels terrenys es faci per tal de completar en una sola partió com a mínim el 50% de la superfície d’una explotació amb una renda unitària del treball entre el 35 i el 120% de la renda de referència: reducció del 50% de la base imposable de l’impost que gravi la transmissió.
Aquestes transmissions s’han de fer en document públic i cal pactar la indivisibilitat de la finca durant un termini de 5 anys.

Permutes de finques rústiques

Les permutes voluntàries de finques rústiques autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estan exemptes en la modalitat de “transmissions patrimonials oneroses” de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o en l’IVA, sempre que, com a mínim, un dels que permuta sigui titular d’una explotació agrària prioritària i la permuta, que ha de fer-se en escriptura pública, tingui alguna de les finalitats previstes legalment.

Inscripció registral

En cas d’expedients de domini, actes de notorietat o qualsevol altre procediment per immatricular o iniciar el tracte registral interromput en el Registre de la Propietat de finques integrades en una explotació prioritària o d’aquelles que amb la seva integració permetin constituir-la: reducció del 90% de la base imposable de la modalitat de “transmissions patrimonials oneroses” de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Amortització de l’immobilitzat material de les explotacions associatives

Les explotacions associatives prioritàries, gaudeixen de llibertat d’amortització dels elements d’immobilitzat material lligats a la realització de les seves activitats agràries i adquirits durant els primers 5 anys a partir del seu reconeixement com a prioritàries. Si es tracta d’explotacions associatives prioritàries que siguin cooperatives especialment protegides d’acord amb la Llei 20/1990, de 19 de desembre: bonificació del 80% de la quota íntegra de l’impost de societats.

Reducció d’aranzels de notaris i registradors

Reducció d’un 30% dels aranzels dels notaris i registradors per a la formalització dels actes compresos en la Llei 19/1995.