Segons la Llei del Cadastre Immobiliari existeix l’obligació de declarar davant el cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles (segregacions de finques, agrupacions, etc.). AGRO90 s’ocupa de fer tots els tràmits i plànols necessaris perquè el canvi es realitzi amb la major brevetat possible.

Modificació de la titularitat de les finques

Modificació de la titularitat de les finques

Nova construcció, reforma o rehabilitació de béns immobles

Nova construcció, reforma o rehabilitació de béns immobles

Canvis de cultiu o aprofitaments

Canvis de cultiu o aprofitaments

Agregació, agrupació, segregació o divisió de finques

Agregació, agrupació, segregació o divisió de finques