-> Índex d’ajuts

La càrrega ramadera

La càrrega ramadera es defineix com la relació del nombre d’animals que pasturen (en UBM)  i la superfície pasturable (neta) disponible.

Una càrrega ramadera mínima vol dir que, que s’haurà de tenir el nombre de caps de bestiar suficients, segons la superfície pasturable que es declari, per a aconseguir arribar a un índex UBM (unitats de bestiar major) per hectàrea. Amb aquesta càrrega mínima s’evitarà que hi hagi explotacions on la presència de l’activitat ramadera no sigui representativa.

La càrrega ramadera es calcula sobre les hectàrees declarades admissibles (superfície neta després d’aplicar el coeficient d’admissibilitat de pastures) de pastures permanents i/o d’herba o altres farratges herbacis de la sol·licitud.

Càrregues ramaderes mínimes i màximes:

• Per a TOTS els ajuts: es considera una activitat agrària mínima de 0,2 UBM/ha. 
• Per cobrar l’Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS): 0,2 UBM/ha.
(Si no es compleix amb la condició de càrrega ramadera es produirà un ajust de la seva superfície admissible de pastures fins a la necessària per a tenir la càrrega ramadera preceptiva de 0’2 UGM’s/ha).

• Per obtenir drets de la Reserva Nacional: 0,4 UBM/ha
• Per l’ecorègim de Pastures Mediterrànies 0,2 – 1,2 UBM/ha
• Per l’ecorègim de Pastures Humides 0,4 – 2 UBM/ha
• Per l’ajut Zones amb Limitacions Naturals (ZLN): 0,4 UBM/ha

 

Taula d’equivalències  en UBM/cap

Per al càlcul de la càrrega ramadera a l’ajut ABRS i Ecorègims:

Per al càlcul de la càrrega ramadera en  ZLN:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts