-> Índex d’ajuts

La càrrega ramadera

La càrrega ramadera es defineix com la relació del nombre d’animals que pasturen (en UBM)  i la superfície pasturable (neta) disponible.

Una càrrega ramadera mínima vol dir que, que s’haurà de tenir el nombre de caps de bestiar suficients, segons la superfície pasturable que es declari, per a aconseguir arribar a un índex UBM (unitats de bestiar major) per hectàrea. Amb aquesta càrrega mínima s’evitarà que hi hagi explotacions on la presència de l’activitat ramadera no sigui representativa.

La càrrega ramadera es calcula sobre les hectàrees declarades admissibles (superfície neta després d’aplicar el coeficient d’admissibilitat de pastures) de pastures permanents (PS, PR, PA) i/o  PASTURES TEMPORALS (< 5 anys), TA, que corresponen a una barreja d’espècies similars als prats naturals (no serviria una única espècie com el raigràs)  de la sol·licitud.

 

Càrregues ramaderes mínimes i màximes:

• Per a TOTS els ajuts: es considera una activitat agrària mínima de 0,2 UBM/ha. 
• Per cobrar l’Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat (ABRS): 0,2 UBM/ha.
(Si no es compleix amb la condició de càrrega ramadera es produirà un ajust de la seva superfície admissible de pastures fins a la necessària per a tenir la càrrega ramadera preceptiva de 0’2 UGM’s/ha).

• Per obtenir drets de la Reserva Nacional: 0,4 UBM/ha
• Per l’ecorègim de Pastures Mediterrànies 0,2 – 1,2 UBM/ha
• Per l’ecorègim de Pastures Humides 0,4 – 2 UBM/ha (Any 2024: 0.27-2 UBM/ha)
• Per l’ajut Zones amb Limitacions Naturals (ZLN): 0,4 UBM/ha

 

Per al càlcul de la càrrega ramadera a l’ajut ABRS i Ecorègims

Taula d’equivalències  en UBM/cap:

 

Càrregues ramaderes en zones amb limitacions naturals (ZLN)

Per comprovar el compliment de la càrrega ramadera exigida de 0,4 UBG/ha es tindrà en compte:

La superfície de totes les pastures de l’expedient (s’exclou la superfície farratgera)

El cens mitjà entre 1 de gener i el final del període de sol·licitud DUN per a les espècies amb registre individual (boví i equí) i el cens a 1 de gener per a les espècies sense registre individual (oví i cabrum)

Alhora, cal tenir en compte que el pasturatge s’ha de realitzar amb animals propis i que per tal de justificar l’activitat agrària a les pastures s’exigeix un mínim de 0,2 UBG/ha.

Així doncs, les possibles casuístiques que es poden donar són:

Expedients on no s’arriba al mínim de 0,2 UBG/ha que justifica l’activitat agrària

No poden percebre l’ajut per a la superfície de pastures

Expedients amb una càrrega ramadera de 0,4 UBG/ha o superior

Poden percebre l’ajut per a tota la superfície de pastures sol·licitada

Expedients amb una càrrega ramadera superior a 0,2 UBG/ha i inferior 0,4 UBG/ha

Es reduirà la superfície de pastures que pot percebre l’ajut fins al compliment de 0,4 UBG/ha.

Per exemple, en el cas d’una explotació amb 45 UBG i 120 ha de pastures sol·licitades, la càrrega inicial és de 0,375 UBG/ha. En aquest cas, se li ajustaria la superfície a 112,5 ha que seria la superfície de pastures màxima que podria cobrar per tal de donar compliment a la càrrega ramadera de 0,4 UBG/ha.

Per al càlcul de la càrrega ramadera en  ZLN:

Taula d’equivalències  en UBM/cap:

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts