­

Tancament perimetral de les explotacions ramaderes

Us informem que la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia del DARP ha modificat la versió de desembre de 2015 de la “Instrucció núm 2 sobre el tancament perimetral de les explotacions ramaderes” a una nova versió (juliol de 2018). Aquesta versió ha estat penjada a la web del DARP. Cliqueu "llegir més" per tenir més informació.

Els estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP)

L'EIIP és un document exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic. Aquest ha de contenir una descripció de la unitat de paisatge, emplaçament i actuació projectada, així com els criteris i mesures d'integració paisatgística adoptats. També s'hauran de fer plànols de la situació inicial, i simulacions, de la situació final.

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és un document, elaborat per cada municipi que identifica edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació per poder-les destinar a algun dels usos autoritzables. En aquest article us expliquem els tipus d'edificacions que inclou i el procediment d'atorgament de llicències d'obra.

Construccions agrícoles i ramaderes

A l'hora de projectar una construcció dins de sòl rústic s'han de tenir en compte les següents consideracions. A continuació us fem un breu esment de les més importants.

Translate »