Els estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP)

L'EIIP és un document exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic. Aquest ha de contenir una descripció de la unitat de paisatge, emplaçament i actuació projectada, així com els criteris i mesures d'integració paisatgística adoptats. També s'hauran de fer plànols de la situació inicial, i simulacions, de la situació final.