A continuació fem un resum de la xerrada realitzada per la Generalitat a la Cooperativa AGROCAT (Sant Fruitós de Bages,  25/02/2014):

Ajuts = Pagaments directes (Pagaments Base + Enverdiment + Agricultors joves) + Ajuts acoblats

* Condicions per rebre el Pagament Base (és el que seria actualment Pagament Únic, que deixarà d’existir a dia 31/12/2014):

    – Ser “agricultor actiu”: disposar d’ingressos agraris i que aquests, almenys en un 20%, no provinguin dels ajuts (es mirarà la declaració d’hisenda per comprovar que es cumpleix).

   – Haver rebuts ajuts a l’any 2013, per tant, disposar de drets; o bé, haver rebut drets per cessió (transmissió o reserva nacional) al 2014.

   – Fer una “activitat agrària”, és a dir, tenir terres de conreu admissibles. Per obtenir drets de pastures, aquestes hauran d’anar associades a una explotació ramadera (que estigui activa, que tingui codi REGA, que tingui espècies compatibles amb la pastura -boví, oví, cabrum, equí i porcí extensiu- i que tingui més de 0.20 UBM/ha).

 – Els “petits agricultors” (que reben ajuts < a 1250€) estaran exempts de ser agricultors actius, però sí hauran de complir la condició d’activitat agrària.

   – 1 dret = 1 hectàrea admissible declarada al 2013 (sempre que no sigui superior a la declarada al 2015, en tal cas, es consideraria la superfície menor). El valor de cada dret dependrà de la regió on estiguis (a Catalunya n’hi haurà entre 22-24 regions). La transmissió de drets s’haurà de fer sempre dins d’una mateixa regió. Tots els drets d’una mateixa regió tendiran a tenir el mateix valor mitjà (es farà un reajustament progressiu del valor anual  del dret cap a la mitjana). En cap cas es baixarà el valor actual del dret més d’un 30%.

– Aclaració: un jubilat podrà cobrar sempre que cumpleixi el 20% mínim d’ingressos agraris no procedent dels ajuts, i evidentment, que no treballi ell l’explotació (aquesta sigui gestionada per un tercer).

* Condicions per rebre l’ Enverdiment  (o Greening)

    – Ajut que s’afegeix al Pagament Base.

   – El cobraran directament totes les explotacions de menys de 10 hectàrees, les ecològiques, les que estiguin en Xarxa Natura 2000 ó tinguin més del 75% de pastures o arròs. També els petits agricultors (que reben <1250€ ajuts de pagament base).

  – Si l’explotació té entre 10 i 30 ha: haurà de tenir com a mínim 2 cultius diferents.

  – Si l’explotació és superior a 30 ha: haurà de tenir com a mínim 3 cultius diferents (dos dels quals no poden superar el 75% de la superfície).

   – Les pastures s’hauran de mantenir en bones condicions tot l’any.

   – Si l’explotació té més de 15 ha, almenys un 5% de la superfície, haurà de ser de protecció ecològica (marges, bancals, franges de protecció, etc.).

* Condicions per rebre l’ajut de Jove Agricultor  

(aquest ajut és independent del demanat al Contracte Global d’Explotació)

    – Instal·lar-se per primer cop en una explotació (o haver-se instal·lat en els 5 anys anteriors).

   – Tenir menys de 40 anys.

   – Import dels ajuts: 25% del valor mitjà del dret per el nombre de drets demanats (màxim 90 ha).

* Condicions per rebre Ajuts Acoblats

 – Aniran destinats als sectors més desfavorits amb la reforma: ramaders sense terra (de boví d’engreix, boví alletant, boví de llet, oví i cabrum), remolatxa sucrera, arròs, tomàquet de transformació, fruits de closca, conreus proteïcs i llegums de qualitat.

Petits Agricultors

   – Són els que reben ajuts directes < 1250€.

   – No han de complir la condicionalitat per al Enverdiment.

   – No tindran controls de condicionalitat.

   – No els hi variarà l’import durant els anys 2015 – 2020.

   – Han de tenir activitat agrària.

Cessions de drets

Els drets de Pagament Únic acaben el 31/12/2014. Serà molt important com facis la cessió de drets perquè aquests et puguin valdre al 2015. Consideracions:

– Si el receptor dels drets no està dins del sistema (és a dir, no ha cobrat mai drets), tant el cedent com el cessionari hauran de ser “agricultors actius” i serà necessari fer una clàusula contractual privada on s’indiqui que es transfereixen els drets del 2013 per tal que pugui tenir efecte al 2015 (doncs com ja sabem, l’assignació de drets al 2015 tindrà com a referència la DUN del 2013).

– Si el receptor dels drets ja està dins del sistema (ha cobrat ajuts al 2013), el cedent no caldrà que sigui agricultor actiu. Tampoc caldrà la clàusula contractual.

– Al fer la cessió de drets es perden un 8.64% de peatge per fer l’operació.