Ens trobem en l’equador del període de la PAC 2015-2020. Ja fa 3 anys de l’aplicació de la reforma de la PAC en tota Europa, però cada any s’afegeix una o una altra novetat que cal tenir en compte. De l’1 de febrer al 30 d’abril tornarem estar immersos en la presentació de sol·licituds per cobrar les ajudes de la PAC 2018, així que cal estar atent de tots els possibles canvis i novetats en la normativa!

Novetats PAC 2018: modificacions en els Reials Decrets Base

Les novetats de la PAC 2018 vénen en Reial Decret 980/2017  i RD 27/2018 OMNIBUS, que van introduir canvis en els 4 Reials decrets de base que regeixen l’aplicació de la PAC a Espanya i que recordem, són els següents:

 • Reial decret 1075/2014, que regula els pagaments directes
 • Reial decret 1076/2014, que estableix l’assignació i cessió de drets i la reserva nacional
 • RD 1077/2017, sobre el sistema d’informació geogràfica de les parcel·les agrícoles
 • RD 1078/2014, sobre les normes de condicionalitat

Prohibició d’aplicar purí amb sistemes de plat, ventall o canons:

Respecte a la condicionalitat aquesta és una de les novetats PAC 2018 més importants. Dins del compliment de les Bones Pràctiques Agrícoles, a partir d’aquesta campanya queda prohibida l’aplicació de purins líquids amb el sistema tradicional de ventall en els camps. Els sistemes alternatius  són el dels braços amb tubs penjants o bé la incorporació directa al sòl mitjançant un sistema de reixes o discos. El termini per canviar o adaptar totes les cubes de purí és fins al 31 de desembre de 2018.

Què es diu al respecte dels fems sòlids en les novetats de la PAC 2018?

S’hauran d’incorporar el més aviat possible els fems sòlids al camp.  Recorda que tot agricultor, en signar la seva sol·licitud per al cobrament de les ajudes de la PAC accepta i es compromet al compliment d’aquestes Bones Pràctiques Agrícoles.

Pagament verd prohibició d’ús de fitosanitaris en les SIE:

Un dels canvis que ha tingut efecte aquesta campanya és la prohibició d’utilitzar fitosanitaris a les Superfícies d’Interès Ecològic, és a dir, guarets i lleguminoses que es comptabilitzin com SIE en la PAC. A efectes pràctics aquesta novetat de la PAC 2018 segurament és una de les quals més afecta a l’agricultor, si encara no estàs assabentat, fes un cop d’ull en aquest article on t’ho expliquem tot sobre la prohibició d’ús de fitosanitaris en les SIE.

Els GUARETS SIE són guarets sense producció durant 6 mesos (entre gener i setembre any sol·licitud), això ha variat respecte l’any passat que era de 9 mesos.

Cultius Fixadors de Nitrogen SIE

 • Cal mantenir (només) fins a la floració
 • Es permeten barreges de CFN amb cultius NO FN
 • Darrera CFN es pot repetir CFN (no es pot deixar guaret)

Es consideren SIE:

 • Guarets
 • Cultius Fixadors de Nitrogen
 • Superfícies amb Miscanthus (novetat)
 • Superfícies amb Silphium perfoliatum (novetat)
 • Guarets amb plantes mel·líferes (novetat)

Factors de ponderació SIE

Com a novetat, els Cultius Fixadors de Nitrogen passen a ser de 0.7 a 1.

Guarets = 1
Superfícies amb Miscanthus = 0,7
Superfícies amb Silphium perfoliatum = 0,7
Guarets amb plantes mel·líferes = 1,5

Pagament Verd: DIVERSIFICACIÓ

Canvien les exempcions. Per a més informació cliqueu aquí!

Camps de guarets no admissibles:

Per ser una situació d’elevat risc d’abandó, una de les novetats PAC 2018 és que no es consideraran admissibles superfícies de les parcel·les o recintes de terres de cultiu que s’hagin declarat de forma reiterada durant més de cinc anys consecutius en guaret (passaran a ser improductives), tret que puguis demostrar que estàs realitzant una activitat agrària sobre aquestes parcel·les, presentant la corresponent al·legació al SIGPAC i fent un canvi d’ús a la DUN. En aquests casos, hi haurà un control de l’administració sobre el terreny. No s’exigirà que hi hagi res sembrat però sí que hi hagi un manteniment.

Desapareixen ajuts….

Ja no es poden demanar els “Ajuts excepcionals de la llet” ni els “Ajuts nacionals de fruit de closca”.

Novetats en els avantatges per als Joves Agricultors PAC 2018:

Un dels objectius de la PAC és incentivar la incorporació de joves agricultors i el relleu generacional en el camp.

En aquesta línia una de les novetats PAC 2018 és que en cas de cessions (venda o arrendament) dels drets de pagament bàsic sense terres no s’aplicarà cap peatge si es compleixen les condicions de jove agricultor. Una ajuda important ja que en cas contrari el peatge seria del 20% del valor del dret.

El complement als joves agricultors serà de 5 anys des de 1a sol·licitud de l’ajut (no des de la data de la instal·lació com fins ara). L‘import del complement passa a ser de 25% al 50% dels drets.

Venda de proximitat

S’haurà de fer la comunicació de venda de proximitat anualment. La DUN també permet l’opció de renunciar-hi. En aquest enllaç teniu més informació.

Ajuts associats ramaders

Com fins ara, el sol·licitant haurà de ser el titular de l’explotació (abans de l’1 de gener en oví, cabrum, llet i alletants) ó abans del 30 de setembre, per engreix. S’accepta fora d’aquest termini els casos de jubilació, herències,  incapacitats, fusions/escissions, canvi denominació/estatut jurídic si el nou titular és jove.

Ajuts ramaders: OVÍ I CABRUM

Llindar mínim de moviments sortida (des de 2017): 0,6 xais o cabrits/femella. Com a novetat, aquests moviments es compten des de l’1 de juny de 2017 a 31 de maig de 2018.

Ajuts superfícies: PROTEICS

Es permeten barreges de lleguminoses i proteaginoses amb altres espècies, sempre que les primeres siguin predominants en el cultiu.

Pagament Bàsic i Règim de petits agricultors (RPA)

FACTORS DE RISC:

 • Ubicació de les pastures a més de 50km de l’explotació ramadera 
 • L‘augment de superfície de pastura declarada sense l’augment d’animals al SIR

TERMINI: 31/05/2018

 • Presentació CESSIONS
 • Renúncies RPA
 •  REGA
 • Disponibilitat Superfície
 • Expedient de 1ª instal·lació
 • EAP
 • S.S.

RÈGIM DE PETITS AGRICULTORS

Enguany la tolerància és 0 ha. Si la superfície declarada és inferior als drets no es cobrarà res. S’haurà de renunciar al règim si es vol cobrar.

Novetats CGE2018. Ajuts competitivitat.

Criteri desempat mitigació del canvi climàtic: el % més baix de la RUT sobre la RR modulada estàndard de la DUN.

A partir 09/03/2018 entra vigor Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Estableix nous Límits per a les 3 ofertes:

 • Obres: 40.000 € (abans 50.000 €).
 • Béns d’equip, serveis: 15.000 € (abans 18.000 €).

S’afegeixen al llistat de maquinària innovadora:

 • 06.1.01 Equips de tallada: maquina automatitzada formadora de planta viva
 • 06.1.03 Equip d’esporga: despampoladores amb sistema de detecció de proximitat mitjançant sensors.
 • 07.5.06.2 Veremadores autopropulsades amb sistema d’autorentat. 
 • Màquina d’arrencada de planta viva en pa de terra.

Per als següents casos no es requereix comparativa lloguer-adquisició i l’adquisició quedarà justificada amb una superfície mínima:

 • Sembradora, 50 ha de cultius herbacis.
 • Embaladora de grans bales paral·lelepipèdiques, 400 ha de cultius herbacis.
 • Veremadora, 90 ha de vinya.

També s’ha revisat la taula de potència subvencionable del tractor per conreu i hectàrees.

S’afegeixen nous mòduls màxims de maquinària auxiliable dels annexos 2 i 3: tractor, atomitzadora, rotoembaladora, vibradors, sembradora combinada, sembradora directa, injector de purins, mànegues de purins, dosificador automàtic purins, GPS.

Aquí teniu més informació!

Reestructuració i reconversió de la vinya a la DUN

Enguany es sol·licitaran amb la DUN.

—> Finançar millores en les vinyes en tres aspectes:

 • plantar noves vinyes
 •  canvi de varietat:
  • arrencar i plantar de nou amb una altra varietat,
  • poda severa i empeltar una nova varietat
 • millores en el sistema de gestió:
  • canviar la formació dels ceps (vas o emparrat)
  • canviar el marc de plantació
  • canviar el perfil del terreny (anivellar, formar o modificar terrasses…)
  • ajuntar parcel·les en una de més gran

—> Dos tipus d’inversions:

 • reestructuració: sobre ceps nous  implica plantar …+ arrencar 
 • reconversió: es fa sobre els ceps existents, exclou plantació/arrencada

—>Les actuacions es fan en un màxim de 2 anys

Per més informació: cliqueu aquí!

#fotoDUN2018

Enguany es posa en marxa la fotoDUN2018, un formulari molt senzill Perquè els agricultors/res puguin enviar fotos georeferenciades que evidenciïn la realitat de la seva explotació al DARP (molt útil en el cas de rompudes que no es visualitzen a la sigpac). Per a més informació cliqueu aquest enllaç.

Terminis de sol·licitud PAC 2018:

Els terminis són els habituals, de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, però com és habitual el MAPAMA pot introduir pròrrogues a aquest termini.
Una de les novetats PAC 2018 és que la Ministra pot ampliar el termini de presentació de la sol·licitud única. Solament en les comunitats autònomes que ho hagin sol·licitat.

S’hi podrà fer la DUN amb penalitzacions (un 1% per dia que passa) fins al 25 maig.

El període de modificacions és de l’1 fins al 31 de maig. També es podran fer renuncies RPA i cessions.