Compensació de zones amb limitacions naturals (PEPAC 2023-2027)

• Ja no hi ha municipis en RÈGIM TRANSITORI.

• ZONES amb limitacions naturals o altres (llistat de municipis a l’annex 3 de l’Ordre que regula la DUN):
   -Municipis de MUNTANYA
   -Municipis amb LIMITACIONS ESPECÍFIQUES
   -Municipis amb LIMITACIONS NATURALS SIGNIFICATIVES

• S’ha de ser agricultor professional o estar dins d’una explotació agrària prioritària en període de sol·licitud de l’ajut (fins a 31 de maig), en cas contrari, NO demanar l’ajut. 

• Superfície agrícola indemnitzable > 5 ha

• Càrrega ramadera mínima 0,4 UBG/ha:
   – SUPERFÍCIE: totes les pastures de l’expedient (no es tindrà en compte la superfície farratgera)
   – ANIMALS:
      *Per les espècies amb registre individual (boví i equí) cens mitjà entre 1 de gener i el final del període de sol·licitud.
      *Per les espècies sense registre individual la declaració anual obligatòria (oví i cabrum) cens a 1 de gener.

• La taula de conversió en UBG és diferent a la d’ajuts directes:
   – Bovins > 2 anys: 1 UBG
   – Equins > 6 mesos: 1 UBG
   – Bovins entre 6 mesos i 2 anys: 0,6 UBG
   – Bovins < 6 mesos: 0,4 UBG
  –  Ovelles i cabres (reproductors i reposició): 0,15 UBG

• Pasturatge amb animals propis.

•  A tenir en compte el mínim de 0,2 UBG/ha que s’exigeix per activitat agrària.
    1) Expedients amb CR<=0,2 NO COBREN cap superfície de pastura per ZLN, perquè no compleixen la CR mínima que justifica l’activitat agrària a les pastures.
    2) Expedients amb 0,2 > CR <0,4 AJUSTAMENT de superfície de pastures fins arribar a la CR de 0,4.
    3) Expedients amb CR >=0,4 Cobrarien TOTA la superfície de pastures sol·licitada.

Primes:

• ZLN muntanya (altitud inferior o igual a 1500m): 76,00 €/ha.
• ZLN muntanya (altitud superior 1500m): 91,00 €/ha.
• ZLN limitacions específiques: 91,00 €/ha.
• ZLN limitacions naturals significatives: 65,00 €/ha.

Hi ha degressivitat.