-> Índex d’ajuts

La condicionalitat AGRÍCOLA (2023-2027)

Obligacions que han de complir els titulars d’explotacions agrícoles

BCAM 1: Manteniment de les pastures permanents basat en una proporció de pastures permanents respecte a la superfície agrícola a escala regional en comparació de l’any de referència 2018.

• Obligació de mantenir les pastures permanents sense que disminueixin més d’un 5% respecte la superfície de referència del 2008, a escala de Comunitat Autònoma.

BCAM 2: Protecció d’aiguamolls i torberes.

• L’activitat agrícola i ramadera dins d’aiguamolls i torberes queda limitada al conreu de l’arròs i a la pastura en condicions adequades en quant a càrrega ramadera. Les obligacions d’aquesta BCAM entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2024.

BCAM 3: Prohibició de crema de rostolls, excepte per raons fitosanitàries.

• Caldrà complir amb el que es disposa a l’article 27 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Es prohibeix la crema de rostolls de cultius herbacis (excepció: per raons sanitàries es pot demanar autorització al Servei de Sanitat Vegetal).
-Pel que fa a cremar restes vegetals (afecta a terrenys forestals i a la franja de 500m que els envolta):
   + En explotacions amb més de 50 treballadors o que facturin més de 10M € es PROHIBEIX cremar restes vegetals.
   + La resta d’explotacions hauran de demanar AUTORITZACIÓ si volen cremar restes del 15 de març al 15 d’octubre, o fer una COMUNICACIÓ si es vol fer del 16 d’octubre al 14 de març.
-Sempre s’haurà de complir amb la normativa en matèria de prevenció d’incendis.

BCAM 4: Creació de franges de protecció als marges dels rius.

En els marges de cursos d’aigua naturals, embassaments, llacs i llacunes, a partir de la ribera, no s’aplicaran ni fertilitzants ni fitosanitaris en una franja mínima de 5 metres d’amplària, o superior si ho recull l’etiqueta dels productes fitosanitaris.
• A les franges de protecció no hi haurà producció agrícola, excepte si es tracta de cultius llenyosos ja implantats abans que la persona titular tingués l’obligació de complir aquesta BCAM.
• A la franja s’hi mantindrà una coberta vegetal, (espontània o sembrada, però distingible del cultiu adjacent), la qual podrà ser objecte de pastura o sega.

BCAM 5: Gestió del cultiu, reduint el risc de degradació i erosió del sòl, cosa que inclou tenir en compte el pendent.

En superfícies amb pendent mitjà igual o superior al 10%, tant en herbacis com en llenyosos, no està permès llaurar en la direcció del màxim pendent, excepte si el pendent real del recinte està compensat amb terrasses o bancals, però sempre evitant els treballs del sòl que puguin afectar l’estructura dels talussos existents.

Excepcions (entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2024):

 • Parcel·les de superfície igual o inferior a una hectàrea, o en el cas de parcel·les irregulars o allargades la dimensió mínima de les quals en el sentit transversal al pendent sigui inferior a 100 metres en qualsevol punt de la parcel·la.
 • Plantacions implantades abans de l’1 de gener de 2023 el disseny de plantació del qual, sistema de reg o sistema de conducció no permeti realitzar conreu transversalment a la direcció de màxima pendent (sense necessitat d’autorització prèvia com fins ara)
 • Plantacions que s’implantin amb posterioritat a l’1 de gener de 2023 i en les quals, les consideracions agronòmiques degudament justificades a criteri de l’autoritat competent (il·luminació del cultiu, vents dominants, situació de camins, longitud de files, etc.) determinin una determinada orientació de la plantació que impedeixi el conreu transversal.

BCAM 6: Cobertura mínima del terra per evitar sòls nus en els períodes més sensibles.

Cultius herbacis: En les parcel·les agrícoles sembrades amb cultius herbacis d’hivern no es pot llaurar ni amb volteig ni amb llaurat vertical entre la data de recol·lecció de la collita i l’1 de setembre. El sòl s’ha de mantenir cobert permanentment, excepte el temps imprescindible entre l’aixecament del rostoll i la sembra.

Cultius llenyosos: En les parcel·les agrícoles amb cultius llenyosos amb pendent igual o superior al 10%, excepte si el pendent real del recinte està compensat amb terrasses o bancals, s’ha de mantenir de l’1 d’octubre a 31 de març una coberta vegetal mínima d’1 m als carrers transversals a la línia de màxim pendent. Si el disseny de la parcel·la o el sistema de reg ho impossibiliten, la franja de coberta vegetal es podrà establir als carrers paral·lels al pendent. D’altra banda, no es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o superior al 10%, %, llevat de les zones on el DACC ho permeti.

Guarets: En guarets es poden dur a terme pràctiques tradicionals de maneig del sòl, pràctiques de mínim conreu o el manteniment d’una coberta vegetal adequada, i no s’hi realitzaran tractaments agrícoles entre els mesos d’abril a juny, inclosos.

Noves instruccions (entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2024):

 • En el cas dels cultius herbacis d’hivern, és necessari permetre labors verticals sobre els rostolls i permetre l’abonat el verd sobre aquestes superfícies.
 • En el cas dels cultius llenyosos, es proposa estendre la possibilitat de complir amb el requisit de coberta a les cobertes inertes. Així mateix, s’ha de contemplar que el període de permanència d’aquestes cobertes (octubre a març) es pugui ajustar per les autoritats competents de les comunitats autònomes.
 • Per als guarets, es fa necessari que sobre els mateixos es puguin aplicar esmenes orgàniques i purins durant tot l’any.

BCAM 7. Rotació a terres de cultiu excepte en cultius sota aigua en explotacions amb superfície major o igual a 10ha.

Noves instruccions

– Rotació de cultius tal i com està contemplada actualment en el Pla Estratègic de la PAC i que consisteix en dos obligacions, que son la rotació després de tres anys i la diversificació que es va preveure:

O bé,

Diversificació anual de cultius amb els mateixos requisits de nombre de cultius i percentatges que la diversificació exigida per al pagament verd en el període anterior:

 • Si l’explotació te una superfície de terres de cultiu d’entre 10 i 30 ha, hauran d’existir almenys dos cultius sense que el majoritari suposi més del 75% de la terra de cultiu.
 • Si té mes de 30 ha de terres de cultiu, hauran d’existir almenys tres cultius sense que el majoritari suposi mes del 75% de la terra de cultiu i els dos majoritaris no suposin més del 95% de la terra de cultiu.

EXCEPCIONS: Aquests llindars màxims no seran d’aplicació:

 • Explotacions en les quals més del 75% de les terres de conreu estiguin dedicades a la producció herbes o altres farratges herbacis, es dediquin a terres de guaret, al conreu de lleguminoses o una combinació d’aquests usos. https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/manuals-formacio/taules-annexes/
 • Explotacions en les quals més del 75% de la superfície agrícola és de pastures permanents, s’utilitza per a la producció d’herbes o altres farratges herbacis, o per conreu sota aigua o una combinació d’aquests usos.
 • Les superfícies certificades sobre Producció Agrària Ecològica.

Els diferents cultius declarats han de poder-se observar en camp en un període de dos mesos consecutius dins del període principal de conreu, que s’estableix a Catalunya en el termini que va de l’1 de març a 30 de setembre.

BCAM 8. Percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies i elements no productius, manteniment dels elements del paisatge, prohibició de tallar tanques i arbres durant la temporada de cria i reproducció de les aus.

8.1.- Noves instruccions (entrada en vigor a partir de l’1 de gener de 2024): S’eliminen les obligacions de la BCAM 8.1 relatives a la necessitat d’establir un percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies i elements no productius (terres en guaret, franges de protecció de les lleres, marges forestals i elements del paisatge)

8.2.- No es poden alterar les particularitats topogràfiques o elements del paisatge esmentats anteriorment, ni tampoc les franges de terreny estable que transcorren paral·leles al límit de la parcel·la agrícola i la separen físicament o les barreres vives vegetals perpendiculars al pendent que protegeixen el sòl de l’erosió.

8.3.- No es poden realitzar operacions de tala o poda de tanques arbustives i arbres durant l’època de cria i reproducció de les aus, més concretament, entre l’1 de març i el 31 d’agost, llevat que l’autoritat mediambiental ho autoritzi expressament.

BCAM 9. Prohibició de convertir o llaurar les pastures permanents declarades com a pastures permanents sensibles des del punt de vista mediambiental als espais Natura 2000.

• Els productors no poden convertir o llaurar ni efectuar treballs més enllà dels necessaris per al seu manteniment a les pastures permanents designades com a mediambientalment sensibles situades a les zones que contemplen les Directives 92/43/CEE “Hàbitats” o 2009/147/CE “Aus”, és a dir les zones ZEC i ZEPA.

BCAM 10. Fertilització sostenible.

Cal complir les següents disposicions del RD 1051/2022, sobre nutrició sostenible en sòls agraris:

• Totes les operacions orientades a aportar nutrients o matèria orgànica al sòl han d’estar correctament anotades al quadern d’explotació.
• L’explotació, quan procedeixi, ha de disposar d’un pla d’adobatge per a cadascuna de les unitats de producció de la mateixa.
• A les superfícies agrícoles els purins s’han d’aplicar de forma localitzada i els fems sòlids s’han d’enterrar.

 

Estan obligats a complir les normes establertes als següents Requisits Legals de Gestió (RLG) i Bones Condicions Agrícoles i Mediambientals (BCAM), que queden regulades al Reial Decret de Condicionalitat i les diferents Directives i Reglaments Europeus dels que deriven les RLG:

RLG1: Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (“Directiva Aigües”).

• Acreditar el dret a l’ús de l’aigua de reg.
• Disposar d’un sistema de control del seu ús.
• No realitzar abocaments que generin contaminació per fosfats.

RLG2: Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries.

En zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats, cal complir les mesures establertes al programa d’actuació per a aquestes zones, que a Catalunya està contingut al Decret 153/2019. Hi destaquen les següents mesures:

• Cal portar una anotació de la gestió realitzada amb les dejeccions i la resta de materials fertilitzants.
• Respectar la regulació sobre apilaments temporals de dejeccions i altres materials fertilitzants a peu de finca.
• Respectar, per a cada tipus de cultiu, els períodes en què no es poden aplicar determinats tipus de fertilitzants.
• No sobrepassar les quantitats màximes de dejeccions i altres fertilitzants per hectàrea establertes en funció del cultiu.
• Deixar una franja amortidora, al costat dels cursos d’aigua, sense aplicació de fertilitzants.
• Cal tenir en compte les limitacions vigents en relació a l’aplicació de fertilitzants en terrenys amb pendent.

Es poden consultar fitxes divulgatives per a cada aspecte al web de l’Oficina de Fertilització.

RLG3: Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

• Complir amb les limitacions dels espais ZEPA.
• No canviar coberta vegetal, camins, edificacions sense autorització.
• No dipositar residus al medi natural.
• No efectuar recol·lecció mecànica nocturna en conreus permanents intensius si nidifiquen aus, ni tractar guarets entre els mesos d’abril a juny.

RLG4: Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

• Compliment dels Plans de Recuperació i Conservació d’espècies amenaçades, de les actuacions dels tràmits d’Avaluació Ambiental i de les limitacions i obligacions establertes en l’ús d’herbicides, plaguicides i altres agroquímics.

RLG5: Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.

• Obligació de poder identificar els operadors que han subministrat productes a l’explotació i capacitat per a poder informar al següent operador de la cadena comercial si es sospita que els aliments produïts són nocius o no innocus.
• Disposar dels registres d’anàlisi de fitosanitaris durant mínim 3 anys.
• Disposar dels registres relatius a l’ús de llavors modificades genèticament durant 5 anys.

RLG7: Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre del 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.

• Només s’usaran fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del MAPA) i d’acord amb les condicions d’ús de l’etiqueta.

RLG8: Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre del 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

• Disposar dels registres actualitzats de l’ús de productes fitosanitaris.
• Acreditar capacitació professional del personal que apliqui aquests productes.
• Assegurar que la seva manipulació i emmagatzematge es fa sense risc per a la salut humana ni al medi.
• Cal que els equips d’aplicació de productes fitosanitaris disposin de certificat vigent d’inspecció favorable.
• Prendre mesures per a evitar la contaminació difusa i puntual de les masses d’aigua, especialment en zones d’extracció per a consum humà i zones específiques protegides de la Directiva Aus i la Directiva Hàbitats.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts