-> Índex d’ajuts

La condicionalitat AGRÍCOLA (2023-2027)

Obligacions que han de complir els titulars d’explotacions agrícoles

BCAM 1: Manteniment de les pastures permanents basat en una proporció de pastures permanents respecte a la superfície agrícola a escala regional en comparació de l’any de referència 2018.

• Obligació de mantenir les pastures permanents sense que disminueixin més d’un 5% respecte la superfície de referència del 2008, a escala de Comunitat Autònoma.

BCAM 2: Protecció d’aiguamolls i torberes.

• L’activitat agrícola i ramadera dins d’aiguamolls i torberes queda limitada al conreu de l’arròs i a la pastura en condicions adequades en quant a càrrega ramadera. Les obligacions d’aquesta BCAM entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2024.

BCAM 3: Prohibició de crema de rostolls, excepte per raons fitosanitàries.

• Caldrà complir amb el que es disposa a l’article 27 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Es prohibeix la crema de rostolls de cultius herbacis (excepció: per raons sanitàries es pot demanar autorització al Servei de Sanitat Vegetal).
-Pel que fa a cremar restes vegetals (afecta a terrenys forestals i a la franja de 500m que els envolta):
   + En explotacions amb més de 50 treballadors o que facturin més de 10M € es PROHIBEIX cremar restes vegetals.
   + La resta d’explotacions hauran de demanar AUTORITZACIÓ si volen cremar restes del 15 de març al 15 d’octubre, o fer una COMUNICACIÓ si es vol fer del 16 d’octubre al 14 de març.
-Sempre s’haurà de complir amb la normativa en matèria de prevenció d’incendis.

BCAM 4: Creació de franges de protecció als marges dels rius.

En els marges de cursos d’aigua naturals, embassaments, llacs i llacunes, a partir de la ribera, no s’aplicaran ni fertilitzants ni fitosanitaris en una franja mínima de 5 metres d’amplària, o superior si ho recull l’etiqueta dels productes fitosanitaris.
• A les franges de protecció no hi haurà producció agrícola, excepte si es tracta de cultius llenyosos ja implantats abans que la persona titular tingués l’obligació de complir aquesta BCAM.
• A la franja s’hi mantindrà una coberta vegetal, (espontània o sembrada, però distingible del cultiu adjacent), la qual podrà ser objecte de pastura o sega.

BCAM 5: Gestió del cultiu, reduint el risc de degradació i erosió del sòl, cosa que inclou tenir en compte el pendent.

En superfícies amb pendent mitjà igual o superior al 10%, tant en herbacis com en llenyosos, no està permès llaurar en la direcció del màxim pendent, excepte si el pendent real del recinte està compensat amb terrasses o bancals, però sempre evitant els treballs del sòl que puguin afectar l’estructura dels talussos existents.

BCAM 6: Cobertura mínima del terra per evitar sòls nus en els períodes més sensibles.

Cultius herbacis: En les parcel·les agrícoles sembrades amb cultius herbacis d’hivern no es pot llaurar ni amb volteig ni amb llaurat vertical entre la data de recol·lecció de la collita i l’1 de setembre. El sòl s’ha de mantenir cobert permanentment, excepte el temps imprescindible entre l’aixecament del rostoll i la sembra.

Cultius llenyosos: En les parcel·les agrícoles amb cultius llenyosos amb pendent igual o superior al 10%, excepte si el pendent real del recinte està compensat amb terrasses o bancals, s’ha de mantenir de l’1 d’octubre a 31 de març una coberta vegetal mínima d’1 m als carrers transversals a la línia de màxim pendent. Si el disseny de la parcel·la o el sistema de reg ho impossibiliten, la franja de coberta vegetal es podrà establir als carrers paral·lels al pendent. D’altra banda, no es podrà arrencar cap peu de cultius llenyosos situats en recintes de pendent igual o superior al 10%, %, llevat de les zones on el DACC ho permeti.

Guarets: En guarets es poden dur a terme pràctiques tradicionals de maneig del sòl, pràctiques de mínim conreu o el manteniment d’una coberta vegetal adequada, i no s’hi realitzaran tractaments agrícoles entre els mesos d’abril a juny, inclosos.

BCAM 7. Rotació a terres de cultiu excepte en cultius sota aigua en explotacions amb superfície major o igual a 10ha.

Obligació de rotació dels cultius: totes les parcel·les de l’explotació (excepte les de cultius pluriennals, sota aigua i guarets amb compromisos per finalitats agroambientals) han de realitzar rotació de cultius, alternant de cultiu en cada parcel·la almenys un cop cada 4 anys. Els cultius secundaris es poden considerar com a part de la rotació, sempre i quan s’hagin cultivat els darrers tres anys. Aquesta rotació de cultius serà d’obligat compliment des de l’1 de gener de 2024, tenint en compte, per a la campanya 2024, els conreus declarats els anys 2021 a 2024, i en el cas de justificar-se mitjançant conreus secundaris aquests s’han d’haver conreat els anys 2022 a 2024.

A causa de la guerra d’Ucraïna s’han aplicat excepcions en la BCAM 7 quant a rotació i diversificació. Així doncs, amb l’excepció no es tindrà en compte el que es cultivi el 2023. És a dir, es podria sembrar el mateix el 2021, 2022, 2023 i 2024 i haver de canviar el cultiu el 2025 (el 2023 no comptaria). En cas de fer canvi de cultiu el 2023, aquest sí que es comptaria i el comptador s’iniciaria en aquest moment.

Obligació de diversificació anual
Consisteix a sembrar diversos cultius diferents en la terra de conreu de l’explotació. S’entén com a tal a la terra de labor ocupada per cultius herbacis, en secà o regadiu, que normalment es cullen amb caràcter anual (excepte espècies plurianuals com l’alfals), o la terra deixada en guaret.

-Si la terra de conreu de l’explotació cobreix entre 10 i 20 hectàrees (ambdós inclosos), s’han de conrear, almenys, dos tipus de cultius diferents sense que el principal suposi més del 75% d’aquesta terra de cultiu.

-Si la terra de conreu de l’explotació cobreix entre 20 i 30 hectàrees (ambdós inclosos), s’han de conrear, almenys, dos tipus de cultius diferents sense que el principal suposi més del 70% d’aquesta terra de cultiu.
-Si la terra de conreu de l’explotació cobreix més de 30 hectàrees, ha d’haver, almenys, tres cultius diferents, sense que el principal suposi més del 70% d’aquesta terra de conreu i els dos cultius majoritaris junts no podran ocupar més del 90% d’aquesta.

EXCEPCIONS: Aquests llindars màxims no seran d’aplicació:

  • Explotacions en les quals més del 75% de les terres de conreu estiguin dedicades a la producció herbes o altres farratges herbacis, es dediquin a terres de guaret, al conreu de lleguminoses o una combinació d’aquests usos.
  • Explotacions en les quals més del 75% de la superfície agrícola és de pastures permanents, s’utilitza per a la producció d’herbes o altres farratges herbacis, o per conreu sota aigua o una combinació d’aquests usos.
  • Les superfícies certificades sobre Producció Agrària Ecològica.

Els diferents cultius declarats han de poder-se observar en camp en un període de dos mesos consecutius dins del període principal de conreu, que s’estableix a Catalunya en el termini que va de l’1 de març a 30 de setembre.

BCAM 8. Percentatge mínim de la superfície agrícola dedicada a superfícies i elements no productius, manteniment dels elements del paisatge, prohibició de tallar tanques i arbres durant la temporada de cria i reproducció de les aus.

8.1.- A les explotacions amb superfície major o igual a 10 hectàrees de terra de conreu s’ha de dedicar un percentatge mínim del 4% de les terres cultivades a superfícies i elements no productius: terres en guaret, franges de protecció de les lleres, marges forestals i elements del paisatge

• En cas de sol·licitar l’ecorègim d’espais de biodiversitat, si s’assoleix un 7% de superfícies i elements no productius en el total de terres de conreu de l’explotació, el percentatge a atribuir a la BCAM baixa del 4% al 3%.

• En el cas que l’explotació disposi de cultius fixadors de nitrogen, aquest percentatge mínim del 4% de les terres cultivades dedicades a superfícies i elements no productius es pot reduir al 3%, si la suma de la superfície de fixadors de nitrogen i d’elements no productius arriba al 7%.

8.2.- No es poden alterar les particularitats topogràfiques o elements del paisatge esmentats anteriorment, ni tampoc les franges de terreny estable que transcorren paral·leles al límit de la parcel·la agrícola i la separen físicament o les barreres vives vegetals perpendiculars al pendent que protegeixen el sòl de l’erosió.

8.3.- No es poden realitzar operacions de tala o poda de tanques arbustives i arbres durant l’època de cria i reproducció de les aus, més concretament, entre l’1 de març i el 31 d’agost, llevat que l’autoritat mediambiental ho autoritzi expressament.

BCAM 9. Prohibició de convertir o llaurar les pastures permanents declarades com a pastures permanents sensibles des del punt de vista mediambiental als espais Natura 2000.

• Els productors no poden convertir o llaurar ni efectuar treballs més enllà dels necessaris per al seu manteniment a les pastures permanents designades com a mediambientalment sensibles situades a les zones que contemplen les Directives 92/43/CEE “Hàbitats” o 2009/147/CE “Aus”, és a dir les zones ZEC i ZEPA.

BCAM 10. Fertilització sostenible.

Cal complir les següents disposicions del RD 1051/2022, sobre nutrició sostenible en sòls agraris:

• Totes les operacions orientades a aportar nutrients o matèria orgànica al sòl han d’estar correctament anotades al quadern d’explotació.
• L’explotació, quan procedeixi, ha de disposar d’un pla d’adobatge per a cadascuna de les unitats de producció de la mateixa.
• A les superfícies agrícoles els purins s’han d’aplicar de forma localitzada i els fems sòlids s’han d’enterrar.

 

Estan obligats a complir les normes establertes als següents Requisits Legals de Gestió (RLG) i Bones Condicions Agrícoles i Mediambientals (BCAM), que queden regulades al Reial Decret de Condicionalitat i les diferents Directives i Reglaments Europeus dels que deriven les RLG:

RLG1: Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (“Directiva Aigües”).

• Acreditar el dret a l’ús de l’aigua de reg.
• Disposar d’un sistema de control del seu ús.
• No realitzar abocaments que generin contaminació per fosfats.

RLG2: Directiva 91/676/CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries.

En zones vulnerables a la contaminació de les aigües per nitrats, cal complir les mesures establertes al programa d’actuació per a aquestes zones, que a Catalunya està contingut al Decret 153/2019. Hi destaquen les següents mesures:

• Cal portar una anotació de la gestió realitzada amb les dejeccions i la resta de materials fertilitzants.
• Respectar la regulació sobre apilaments temporals de dejeccions i altres materials fertilitzants a peu de finca.
• Respectar, per a cada tipus de cultiu, els períodes en què no es poden aplicar determinats tipus de fertilitzants.
• No sobrepassar les quantitats màximes de dejeccions i altres fertilitzants per hectàrea establertes en funció del cultiu.
• Deixar una franja amortidora, al costat dels cursos d’aigua, sense aplicació de fertilitzants.
• Cal tenir en compte les limitacions vigents en relació a l’aplicació de fertilitzants en terrenys amb pendent.

Es poden consultar fitxes divulgatives per a cada aspecte al web de l’Oficina de Fertilització.

RLG3: Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

• Complir amb les limitacions dels espais ZEPA.
• No canviar coberta vegetal, camins, edificacions sense autorització.
• No dipositar residus al medi natural.
• No efectuar recol·lecció mecànica nocturna en conreus permanents intensius si nidifiquen aus, ni tractar guarets entre els mesos d’abril a juny.

RLG4: Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

• Compliment dels Plans de Recuperació i Conservació d’espècies amenaçades, de les actuacions dels tràmits d’Avaluació Ambiental i de les limitacions i obligacions establertes en l’ús d’herbicides, plaguicides i altres agroquímics.

RLG5: Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària.

• Obligació de poder identificar els operadors que han subministrat productes a l’explotació i capacitat per a poder informar al següent operador de la cadena comercial si es sospita que els aliments produïts són nocius o no innocus.
• Disposar dels registres d’anàlisi de fitosanitaris durant mínim 3 anys.
• Disposar dels registres relatius a l’ús de llavors modificades genèticament durant 5 anys.

RLG7: Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre del 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.

• Només s’usaran fitosanitaris autoritzats (inscrits en el Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del MAPA) i d’acord amb les condicions d’ús de l’etiqueta.

RLG8: Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre del 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.

• Disposar dels registres actualitzats de l’ús de productes fitosanitaris.
• Acreditar capacitació professional del personal que apliqui aquests productes.
• Assegurar que la seva manipulació i emmagatzematge es fa sense risc per a la salut humana ni al medi.
• Cal que els equips d’aplicació de productes fitosanitaris disposin de certificat vigent d’inspecció favorable.
• Prendre mesures per a evitar la contaminació difusa i puntual de les masses d’aigua, especialment en zones d’extracció per a consum humà i zones específiques protegides de la Directiva Aus i la Directiva Hàbitats.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts