Què és la Condicionalitat?

La Condicionalitat és el conjunt de requisits legals de gestió que ha de complir tota l’explotació (medi ambient, salut pública i sanitat dels animals, notificació de malalties i benestar animal) a més a més, de les bones condicions agràries i mediambientals. L‘incompliment d’aquests requisits suposarà disminucions parcials o totals dels ajuts directes de la PAC.

Per negligència podran reduir-se en un percentatge de fins al 5%. Davant incompliments repetits en anys diferents, el percentatge del primer incompliment es multiplicarà. La penalització podrà arribar fins a un 15% d’aquests pagaments. En cas d’incompliment intencionat, el percentatge de reducció serà, en principi, del 20% de l’import global, però aquest pot arribar fins a un màxim del 100%, és a dir, que el productor podria ser exclòs totalment del pagament (cas de gravetat, abast o persistència extrems o incompliments intencionats repetits). Europa ha promulgat 18 Directives per a regular la Condicionalitat que han estat transposades tant a nivell estatal com autonòmic.

Els Programes de Control Oficial (PCO) són:

  • I. PCO d’higiene a l’explotació ramadera.
  • II. PCO del benestar animal
  • III. PCO d’identificació animal
  • IV. PCO d’alimentació animal
  • V. PCO de qualitat de la llet
  • VI. PCO del medicament veterinari
  • VII. Programa d’investigació de residus
  • VII. PCO de traçabilitat i classificació dels ous
  • VIII. PCO de material genètic

Cal remarcar que tota granja és susceptible de rebre inspeccions ja que es fan controls aleatoris i dirigits (en funció de la situació de risc de la mateixa).

En posteriors posts us farem cinc cèntims de cada Programa de Control Oficial (PCO) per tal que tingueu una referència de tot allò susceptible de ser inspeccionat a la vostra explotació.