A la nova PAC es reforça el sistema que s’ha vingut aplicant en matèria de condicionalitat, transformant-se en el que es denomina la ‘Condicionalitat Reforçada’ per tal d’aconseguir majors objectius mediambientals i climàtics. Aquesta condicionalitat és OBLIGATÒRIA i ve determinada per les anomenades BCAM: Bones Condicions Agràries i Medi Ambientals.

BCAM 1: Manteniment de pastures permanents

 • La proporció anual de pastures permanents a Catalunya no haurà de disminuir en més d’un 5% en relació a anys anteriors.

BCAM 2: Protecció d’aiguamolls i torberes

 • No es podran desbrossar aiguamolls i torberes amb finalitats agrícoles excepte per fer arròs.
  Es podrà fer pasturatge: màxim 1 UGM.
 • Nova capa SIGPAC –> Aplicació al 2024.

BCAM 3: Prohibició de crema de rostolls

 • No cremar residus vegetals generats a la superfície afectada per les obligacions de condicionalitat (inclosos els rostoll).
 • Excepcions: Autorització individualitzada que permeti la crema per raons fitosanitàries.

BCAM 4: Creació de franges de protecció en els marges dels rius

 • Franja mínima de 5 metres d’amplada al llarg dels cursos d’aigua, embassaments, llacs i llacunes (capa SIGPAC).
 • No es poden aplicar fertilitzants ni fitosanitaris.
 • No realitzar producció agrícola (excepte plantacions ja existents, sembra de flora silvestres, pastoreig o sega).
 • Es podran realitzar treballs de manteniment.
 • Mantenir coberta vegetal sembrada o espontània.
 • No afecta petites sèquies o estructures similars.

BCAM 5: Gestió del llaurat

 • No es podrà llaurar en direcció a la màxima pendent quan la superfície mitjana del recinte sigui igual o més gran del 10%.
 • Es podrà autoritzar la no aplicació d’aquesta obligació quan pugui suposar un risc de bolcament de maquinària.

BCAM 6: Cobertura mínima del sòl

Per evitar sòls nus en els períodes més sensibles s’estableixen condicions de maneig per a superfícies de cultius herbacis, de cultius llenyosos i de guaret.

 • En cultius herbacis d’hivern:
  • No llaurar el sòl amb volteig ni laboreig vertical entre la data de collita i l’1 de setembre (inici de presembra)
 • En cultius llenyosos amb pendent igual o superior al 10%:
  • Mantenir coberta vegetal de 1 metre entre octubre i març.
  • Es podrà autoritzar la eliminació de la coberta podent ser incorporada mitjançant llaurada superficial.
 • Guarets:
  • Mínim laboreig o manteniment de coberta adequada.
  • No tractaments agrícoles d’abril a juny (pot haver variacions segons CCAA).

BCAM 7: Rotació en terres de cultiu excepte en cultius sota aigua i plurianuals

Exemptes:

 • On més del 75% de les terres de cultiu s’utilitzin per produir herba o altres farratges herbacis, cultiu de lleguminoses, cultius en guaret o combinacions anteriors.
 • On més del 75% de la superfície agrícola admissible siguin pastos permanents, s’utilitzin per produir herba o altres farratges herbacis, arròs o combinacions anteriors.
 • Terres certificades sobre producció ecològica.

1. Rotació de cultius a totes les parcel·les almenys 1 cop cada 4 anys

 • Obligat compliment des de 1 gener de 2024.
 • Si es fa un cultiu secundari el mateix any que el cultiu principal, aquest es considerarà part de la rotació.
 • Excepte parcel·les cultivades amb cultius plurianuals.

A causa de la guerra d’Ucraïna s’han aplicat excepcions en la BCAM 7 quant a rotació i diversificació. Així doncs, amb l’excepció no es tindrà en compte el que es cultivi el 2023. És a dir, es podria sembrar el mateix el 2021, 2022, 2023 i 2024 i haver de canviar el cultiu el 2025 (el 2023 no comptaria). En cas de fer canvi de cultiu el 2023, aquest sí que es comptaria i el comptador s’iniciaria en aquest moment.

No obstant, en cas de sol·licitar l’ecorègim de rotació o l’ecorègim de sembra directa, l’excepció no és d’aplicació pel que fa a la rotació, ja que la BCAM 7 és línia base d’aquests ecorègims. Sí que seria d’aplicació la part de diversificació de la BCAM 7 mateixa. El mateix passaria amb les mesures agroambientals (MAG).

2. Diversificació de cultius

La diversificació de cultius forma part de la BCAM 7 i es d’obligat compliment per a totes les terres de cultiu superiors a 10 ha. 

 • Si la terra de cultiu de l’explotació disposa d’entre 10 i 20 ha (tots dos inclosos), s’han de conrear, almenys, dos tipus de cultius diferents sense que el principal suposi més del 75% d’aquesta terra de cultiu.
 • Si la terra de cultiu de l’explotació és superior a 20 ha i igual o inferior a 30 ha s’han de conrear, almenys, dos tipus de cultius diferents, sense que el principal suposi més del 70% d’aquesta terra de cultiu.
 • Si la terra de cultiu de l’explotació és superior a les 30 ha, ha d’haver-hi, almenys, tres cultius diferents, sense que el principal suposi més del 70% d’aquesta terra de cultiu i els dos cultius majoritaris junts no podran ocupar més del 90% d’aquesta.

Excepcions:

 • Explotacions < 10 Ha.
 • Més del 75% són herbes o farratges herbacis, lleguminoses, guarets.
 • Arròs.
 • Agricultura ecològica.

BCAM 8. Deixar un percentatge mínim (entre un 3 i 4%) de les terres agrícoles com a superfície no productiva

8.1 Percentatge mínim de superfície agrícola dedicada a superfície o elements no productius

 • Elements no productius: guarets, franges, límits forestals o elements del paisatge.
 • Percentatge mínim 4%.
  • Aquest percentatge es podrà reduir al 3% si mitjançant l’aplicació de l’eco règim d’espais de biodiversitat, la superfície total dedicada a fins no productius aconsegueix més d’un 7%.
  • També es pot reduir al 3% si en més d’un 7% de la teva superfície fas cultius intermitjos o fixadors de nitrogen.
  • Excepció al 2023 per la guerra d’Ucraïna.

8.2 Manteniment dels elements del paisatge

 • Arbustos, arbres aïllats, en fileres i en grups, fites, basses, llacunes, estancs i terrasses de retenció, petites construccions de pedra seca…

8.3 Prohibició de tallar tanques i arbres durant la temporada de cria i reproducció dels ocells

 • De març a juliol.

BCAM 9. Prohibició de convertir o llaurar les pastures permanents

 • Declarades com a pastures permanents sensibles des del punt de vista mediambiental en els espais Natura 2000.
 • Els agricultors no poden llaurar ni fer tasques més enllà de les necessàries per al manteniment de les pastures permanents designades com a sensibles.

BCAM 10. Fertilització sostenible

 • Tenir un Pla d’adobat.
 • Registrar al quadern d’explotació (QIE) les aportacions realitzades pràcticament al moment.
 • Fer aplicació localitzada de purins i enterrat de fems sòlids.