A l’hora de projectar una construcció dins de sòl rústic s’han de tenir en compte les següents consideracions:

  • Establiment d’un màxim sostre edificable en edificacions ramaderes, en magatzems i construccions agrícoles. (veure el POUM)

  • Dejeccions ramaderes. L’abocament de purins es troba regulat pel Decret 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. Important tenir en compte que si el titular de la nova explotació es troba situat en zona vulnerable, i a més a més, no cultiva terres, haurà de buscar camps en zona no vulnerable, o bé, fer un contracte amb un gestor de residus.

  • Distàncies mínimes entre explotacions ramaderes. Obligació de mantenir distàncies mínimes entre les explotacions ramaderes i altres elements (carreteres, camins, vivendes, torrents,…), les quals vindran determinades per la normativa sectorial (Ordre de 7 d’abril de 1994, sobre regulació de les explotacions porcines, avícoles cunícoles i bovines; Reial Decret 324/2000, de 3 de març, pel que s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines i Reial Decret 1547/2004, de 15 de juny, pel que s’estableixen les normes d’ordenació de les explotacions cunícoles; Reial Decret 804/2011, de 10 de juny pel qual es regula la ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí i Reial Decret 1084/2005, de 16 de setembre, d’ordenació de l’avicultura de carn).

  • Implantació de noves explotacions ramaderes. Veure restriccions dins de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les activitats 20/2009, del 4 de desembre (modificada per la Llei Òmnibus 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica), i la Llei d’Urbanisme per a la implementació de noves explotacions ramaderes.

  • Unitat mínima de cultiu. Exigència d’una finca mínima superior a la unitat mínima de cultiu (u.m.c). Les u.m.c estan regulades pel decret 169/1983, de 12 d’abril sobre unitats mínimes de conreu.

  • Unitat mínima forestal. Exigència d’una finca mínima superior a la unitat mínima forestal (25 ha). Les u.m.c estan regulades pel Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal.

Tenir en compte l’Article 14.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, que modifica l’article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. (Aquesta Llei va entrar en vigor l’1 de març de 2012): “En el cas de projectes que comportin l’establiment o ampliació d’activitats ramaderes, s’han de sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts a la normativa sobre ordenació ramadera”.