Objectius

L’objectiu general d’aquests controls és evitar, minimitzar o reduir a un nivell acceptable els riscos en la producció primària ramadera, per tal de garantir la seguretat alimentària dels productes d’origen animal des de les fases inicials de la cadena alimentària, mitjançant la verificació de l’adopció de mesures i pràctiques correctes d’higiene a les explotacions ramaderes.

Control físic i documental sobre:

1. Neteja, desinfecció i control de plagues
2. Mesures de bioseguretat pel control de malalties
3. Seguretat dels productes d’origen animal
4. Seguretat del productes perillosos i residus
5. Gestió sanitària
6. Identificació i traçabilitat dels animals
7. Gestió de la informació de la cadena alimentària

1. Neteja, desinfecció i control de plagues

Instal·lacions, equips, vehicles i contenidors pel transport d’animals:

 • Estat de neteja correcte de les instal·lacions (no brutícia incrustada o resseca, ni acumulació abundant de brutícia). El millor és tot dins- tot fora. Procediment: primer es farà una neteja en sec (treure tot el més groller). Després una neteja amb aigua a pressió i sabó (s’aprofitarà per fer les revisions de les teles ocelleres, que no hi hagin esquerdes….); i per últim, fer una desinfecció.
 • Disseny i manteniment de les instal·lacions adequats.
 • Neteja animals. Sobretot per al seu sacrifici, i per a fer-ho, s’ha d’utilitzar aigua potable o aigua neta.
 • Ha d’haver un pla de neteja i desinfecció i un pla de control de plagues. Documents obligatoris, no cal que sigui un document extens, pot ser esquemàtic. Dir els productes que s’utilitzaran i la dosi.
 • Productes autoritzats per a l’ús ramader (C)
 • Respectar les instruccions d’emmagatzematge i ús per garantir la seguretat i l’eficàcia dels productes (C)
 • Registre de totes les operacions de neteja i desinfecció (C). Només s’ha d’especificar qui ho fa, data i hora, sempre i quan la dosi i el producte estigui especificat al pla de neteja i desinfecció. Si s’utilitzen productes diferents caldrà registrar-ho.
 • Formació en la manipulació i aplicació de productes biocides d’ús ramader. Obligatori. Curs de 25 hores.

2. Mesures de bioseguretat pel control de malalties

 • Tanca perimetral. Obligatòria en explotacions avícoles, cunícules, porcí i remugants reproductors.
 • Teles ocelleres. Obligatòria en totes les explotacions intensives. Han d’estar en bon estat. Portes d’entrada a les naus tancades.
 • Animals domèstics. Prohibits a les granges, zones d’emmagatzematge de productes animals i pinsos (excepte gos pastor).
 • Vestuaris. Obligatori per personal de l’explotació i visites. No cal dutxes.
 • Roba d’ús exclusiu de l’explotació (personal i visites)
 • Neteja i desinfecció de vehicles, en el cas que entrin a l’explotació. És convenient fer-ho tot des de fora de la tanca (omplir pinso, zona de càrrega i descàrrega dels animals, contenidor de cadàvers tancat amb dues portes…
 • Registre de visites i vehicles. Obligatori. (visita de veterinaris, enginyers, subministrament pinso…)
 • Pediluvis a l’entrada de les naus.
 • Lloc d’aïllament dels animals malalts o sospitosos.
 • Direcció de les tasques: zona neta – zona bruta, mesures addicionals en cas contrari. Sempre que sigui possible fer primer les tasques més netes i després les brutes.

3. Seguretat dels productes d’origen animal

 • Emmagatzematge en instal·lacions adequades protegits de qualsevol focus de contaminació (C)
 • Aparentment segurs i no presentar signes visibles de deteriorament, putrefacció o contaminació (C)
 • Ous nets, lliures d’olors estranys i protegits (C)
 • Registre de compradors i/o documents que permetin identificar a qui l’explotació ha subministrat els seus productes (compradors de llet, ous, mel) (C)
 • Notificació al següent operador en cas de venta que pugui representar un problema de seguretat alimentària (C)
 • Lleteres: equips adequats, protegits, no tòxics, NiD, refredament immediat de la llet, separació en tractaments veterinaris, … (C)

4. Seguretat del productes perillosos i residus

(restes de placenta, medicaments caducats, vacunes…)

 • Correcte identificació (C)
 • Emmagatzematge i manipulació per separat i de forma segura per evitar la contaminació (C)
 • Emmagatzematge correcta de forma separada dels pinsos (C)
 • Correcte gestió dels residus:
  • Dejeccions ramaderes: PGDR
  • Registre de gestió de residus i eliminació.
  • Sistema d’emmagatzematge de baixes:
   • adequat a l’espècie i al temps fins a la recollida
   • ubicació adequada (recollida higiènica)
   • estat de neteja i manteniment correcte
   • trasllat des de instal·lacions

5. Gestió sanitària

 • Respectar els requisits sanitaris de moviment de bestiar (C)
 • Compliment de la normativa en matèria de notificació/comunicació de malalties (C)
 • Programa sanitari de l’espècie.
 • Aigua de beguda quantitat suficient i de qualitat adequada (C)
 • Adequada QS de tuberculosi i brucel·losi (lleteres (C))
 • Coneixements en bioseguretat i salut animal

6. Identificació i traçabilitat dels animals

 • Documentació d’origen i destinació dels animals (C)
 • Animals identificats segons la normativa vigent (lots) (C)
 • Registre d’incidències i moviments (C)
 • Subexplotació porcina registrada (C)

7. Gestió de la informació de la cadena alimentària

 • Resultats d’anàlisi i proves diagnòstiques fetes als animals (C)
 • Registre de malalties que s’han presentat a l’explotació
 • Registre dels informes, procedents de l’escorxador, relatius a inconformitats de la ICA i mesures correctores dutes a terme

REGISTRES: 3 anys