AJUTS AL SECTOR AGRARI, ALIMENTARI I FORESTAL PER AL FOMENT DEL PLANTEJAMENT I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I) PER AL DESENVOLUPAMENT DE NOVES TECNOLOGIES, PRODUCTES I PROCESSOS, PER FER FRONT AL CANVI CLIMÀTIC I DONAR SUPORT A LES ENERGIES RENOVABLES, LA GESTIÓ DE L’AIGUA I LA BIODIVERSITAT, CORRESPONENTS A L’ANY 2014 (CONVOCATÒRIA)

Organisme atorgant: GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL

Objecte:

Convocar, per a l’any 2014, els ajuts al sector agrari, alimentari i forestal destinats al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i forestal, que impliquin innovació.

Els projectes han de ser destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació a aquest, i/o producció i utilització d’energies renovables, i/o foment sobre la gestió sostenible de l’aigua i/o protecció de la biodiversitat.

Beneficiaris: Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis. Els projectes han d’estar liderats per aquestes, en cooperació amb centres o instituts de recerca i/o universitats.

Accions subvencionables:

a) Les despeses de personal propi per al plantejament i la redacció del projecte, entenent per personal propi el que està vinculat mitjançant una relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social. El cost intern de personal de l’entitat participant no podrà superar el 20% de la despesa subvencionable.

b) Les despeses del contracte de serveis amb el centre i/o institut de recerca i/o universitat. El 50% de les despeses subvencionables, com a mínim, aniran destinades al contracte de serveis amb la universitat o centre de recerca.

c) Les despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria.

d) Els costos de coordinació i constitució de l’acord de col·laboració entre l’empresa agrària, agroalimentària o forestal, les seves agrupacions i/o associacions, la cooperativa agrària, la comunitat de regants, els artesans alimentaris o els seus gremis i els centres o instituts de recerca i/o universitats.

Dotació pressupostària: Aquesta convocatòria està dotada amb un import màxim de 350.000,00 euros euros.

Quantia: L’import de l’ajut no pot superar el 75% dels costos subvencionables ni ser superior a 12.000,00 euros en el supòsit que l’entitat beneficiària sigui una única empresa agrària, agroalimentària o forestal, una agrupació i/o associació d’aquestes, una cooperativa agrària, una comunitat de regants, un artesà alimentari o un gremi d’artesans alimentaris; o a 15.000,00 euros en el supòsit que es tracti de l’agrupació/associació de dues o més empreses agràries, agroalimentàries o forestals, i/o agrupacions i/o associacions d’aquestes, i/o cooperatives agràries, i/o comunitats de regants, i/o artesans alimentaris i/o gremis d’artesans alimentaris.

Cap persona beneficiària pot acumular en un període de tres anys un total d’ajuts superior a 200.000,00 euros.

Lloc de presentació: Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es poden presentar per mitjans telemàtics des de la Seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat o bé es formalitzaran en un imprès normalitzat que es pot descarregar des de la Seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i s’han de presentar, preferentment a les oficines comarcals del DAAM.

Termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes, que computa des de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa: Bases i convocatòria (DOGC núm. 6756 – 24/11/2014)