Us informem que ha sortit la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2018 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02).

Els terminis de presentació de sol·licituds, de finalització de les actuacions i de justificació són els següents:

  1. Presentació de sol·licituds: un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC (10 de juny de 2018).
  2.  Finalització de les actuacions: fins al 30 de setembre de 2019, inclòs.
  3. Justificació: fins al 15 d’octubre de 2019, inclòs.

Les actuacions subvencionables són les següents:

1) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF).
2) Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).
3) Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestals conjunts (PTGMFc).

Criteris comuns per a les sol·licituds admissibles de redacció i revisió dels PTGMF i els PSGF:

  1.  10 punts per la redacció d’una revisió d’un IOF. I, si escau, 5 punts addicionals per a les revisions que disposin d’un IOF que hagi perdut la vigència o estigui prorrogat.
  2.  9,5 punts per la redacció d’un nou IOF.
  3.  Fins a 5 punts segons el percentatge d’actuació inclosa a la llista de municipis amb limitacions naturals, ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 4/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7616 – 10.5.2018 CVE-DOGC-A-18128056-2018 específiques i zones de muntanya segons l’annex XI del PDR 2014-2020 i/o incloses en un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 5 punts (el PDR  omplet es pot consultar a la pàgina web del DARP http://agricultura.gencat.cat).
  4.  5 punts per les finques que presentin la sol·licitud d’adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible reconegut i acceptat internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut. També aquelles revisions dels IOF encara vigents i que disposin de l’adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible aprovada i vigent. En el primer cas, un cop aprovat l’IOF, en el termini d’un mes caldrà disposar de la resolució d’adscripció aprovada.
  5.  2 punts per les planificacions superiors

En aquest post us deixem la convocatòria en pdf.

Per qualsevol consulta o aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.

 

Documents adjunts