A efectes de l’assignació i activació de drets de pagament bàsic, cal tenir en compte que:

– Es consideren hectàrees admissibles, les superfícies agràries* de l’explotació, incloses les superfícies plantades de plantes forestals de rotació curta, en les quals es realitzi una activitat agrària** o si la superfície s’utilitza també per a activitats no agràries, aquesta superfície es considerarà predominantment utilitzada per a activitats agràries, sempre que aquestes es puguin realitzar sense estar sensiblement obstaculitzades per la intensitat, naturalesa, duració i calendari de les activitats no agràries.

*S’entén per superfície agrària qualsevol superfície dedicada a terres de conreus, pastures permanents o conreus permanents.

** S’entén per activitat agrària la producció, cria o conreu de productes agraris, inclosos la collita, munyida, cria d’animals i el manteniment d’animals a efectes agraris o el manteniment d’una superfície agrària en un estat adequat per la pastura o el conreu sense cap acció preparatòria més enllà dels mètodes i maquinària agrícoles empleats de forma habitual.

Per a cada parcel·la o recinte, el sol·licitant declararà en la seva sol·licitud d’ajut el cultiu o aprofitament, o si escau, que el recinte és objecte de treballs de manteniment.

Aquesta activitat agrària, d’acord amb el RD 1075/2014 es realitza mitjançant:

a) Activitats a realitzar en terres de conreu o conreus permanents

– Treballs del sòl: subsolar, llaurar, desterronar, despedregar…..
– Treballs de neteja en general de vegetació espontània (eliminació de males herbes)
– En conreus permanents: plantació dels arbres, poda, recol·lecció…

b) Activitats de manteniment a realitzar en pastures

• Pastures arbrades i arbustives:

– Pasturatge amb animals de les especies bovina, ovina, caprina, equina i porcina extensiva o mixta
– Treballs de desbrossament

• Pastius i prats:

– Pasturatge anual amb animals de les especies bovina, ovina, caprina, equina i porcina extensiva o mixta
– Sega a les parcel·les dedicades a producció de farratges pel bestiar

En aquest context, i a efectes de declaració de les superfícies de l’explotació agrària de cada declarant a la DUN, s’ha d’entendre:

-que totes les superfícies agràries amb usos SIGPAC de terres de conreu i conreus permanents on NO es realitza una activitat agrària evident, verificable i comprovable, no es consideren admissibles i per tant no ha de declarar-se sobre les mateixes, cap producte agrari. El “producte” equivalent a declarar en aquestes situacions a la DUN ha de ser “Improductiu”, i

-que per aquelles superfícies agràries de l’explotació amb usos SIGPAC de pastures permanents, on NO hi ha una explotació ramadera associada i NO es realitza una activitat agrària evident, verificable i comprovable, el “producte” equivalent en aquestes superfícies serà el d’“altres superfícies forestals” o el d’”improductiu”. En aquests casos, el canvi de producte ocasionarà d’ofici les modificacions corresponents, al SIGPAC.

En el cas concret dels marges amb usos SIGPAC de pastures permanents i amb coeficient de pastura diferent de 0%, cal entendre igualment que el producte ha de ser “altres superfícies forestals” o ”improductiu”.

Cal recordar que és obligació del sol·licitant declarar de forma expressa i veraç en la DUN, que els cultius i aprofitaments, així com les activitats de manteniment declarades, constitueixen un fidel reflex de la seva activitat agrària. Si per un control administratiu o sobre el terreny, es comprova que no s’han realitzat els cultius o aprofitaments o les activitats de manteniment, amb declaració falsa, inexacta o negligent i que, a més, aquesta falta de concordança ha condicionat el compliment dels requisits entorn de l’activitat agrària sobre les superfícies, es considerarà que es tracta d’un cas de creació de condicions artificials per obtenir el benefici dels ajuts, i per tant serà d’aplicació el règim de penalitzacions regulat al RD 1075/2014.