PER A TOTS ELS APROFITAMENTS DE FUSTA I/O LLENYA

Des del 21 d’octubre de 2015 i d’acord amb la Llei 21/2015, de 20 de juliol, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, article 37 apartat 4 us informem que:

El titular d’un aprofitament fuster o llenyós ha de comunicar a l’administració forestal la quantitat de llenyes i/o fustes objecte de comercialització en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’aprofitament*. La no comunicació és una infracció objecte de sanció.

Per aquest motiu, en el termini d’un mes a comptar des de la seva finalització, és necessari que comuniqueu les dades de la persona i l’aprofitament que s’ha realitzat a la finca al Centre de la Propietat Forestal, ja sigui per correu postal, fax o e-mail.

Per tal de facilitar aquesta tasca, disposeu del model COMUNICACIÓ DE PRODUCTES OBTINGUTS que us adjuntem, també disponible al web del CPF: http://cpf.gencat.cat (Apartat Tràmits → Gestió Forestal → notificació d’actuacions)

OBLIGACIONS PER ALS OPERADORS O AGENTS QUE COMERCIALITZIN FUSTA, LLENYA I/O ELS SEUS DERIVATS

  • Disposar d’un sistema de diligència deguda i avaluar-ho periòdicament, per demostrar la legalitat de la fusta posada en el mercat.
  • Conservar la informació sobre la traçabilitat dels productes posats al mercat per primera vegada durant al menys 5 anys.
  • Col·laborar amb l’administració en els controls que s’efectuïn i adoptar les mesures correctores en cas que sigui necessari.

Quan el propietari/ària forestal és considerat operador o agent comercialitzador?
Sempre que no es vengui la fusta i/o llenya en peu, la propietat està considerada com agent comercialitzador a efectes del Reglament Europeu 995/2010, que té l’objectiu de lluitar contra el tràfic de fusta il·legal a la UE.

(*Qualsevol actuació que generi producte comercialitzat (incloent construcció de vies, rompudes, etc…))