Diversificació agrària

Ajut a inversions adreçada a promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries. Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l’objectiu de fomentar-ne el desenvolupament i la creació de llocs de treball, i d’incrementar les rendes dels agricultors i agricultores perquè mantinguin l’activitat agrària en el territori. 

Requisits persones beneficiàries

 • Persones físiques:
  • 18 anys a data de sol·licitud.
  • Complir la definició d’Agricultor Professional (Joves agricultors 2022, 2023 i 2024 en compromís ser AP fins termini 2a certificació ajut joves)
  • Comunitat de Béns: tots els comuners complir els dos requisits anteriors.
 • SCP i altres persones jurídiques:
  • >50% capital social ha d’estar en mans de persones físiques que siguin agricultores professionals.
 • Viabilitat RUT ≥ 35% i < 120% RR. Novetat 2024: es permet presentar pla d’explotació per valorar si no es compleix amb mòduls DUN
 • No cal ser AA, les PJ no cal ser EAP.
 • Les inversions han de millorar el rendiment global.

 

% Ajuts i increments

CGE 2024
% Ajut bàsic: 40%

Inversions subvencionables

 • Activitats turístiques en l’àmbit de l’explotació:
  • Agroturisme:
   • Creació o millora d’establiments de turisme rural regulats al capítol III del títol I
    del llibre segon del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.
   • Gestionats directament per la persona sol·licitant mateixa de l’ajut.
  • Prestació de serveis turístics:
   • Restaurants; cafeteries, o càterings.
   • Enoturisme; sales per a la promoció del productes agraris o sales de tast.
  • NO subvencionable: construcció nous edificis per increment places agroturisme.
  • NO subvencionable: compra edificis d’un altre allotjament turístic.
 • Activitats d’oci en l’àmbit de l’explotació:
  • Granja escola.
  • Aula d’entorn rural.
  •  Nuclis zoològics amb ànim de lucre, excepte els que realitzin reproducció i producció (residències i escoles d’ensinistrament).
  • Establiments d’èquids i els destinats a la pràctica de l’equitació, excepte els que realitzin reproducció i producció.
  • Activitats recreatives i esportives.
 • Transformació de productes:
  • L’origen del producte pot ser de l’Annex I o fora de l’Annex I del Tractat de funcionament de la UE.
  • Si producte origen és Annex I, aquest haurà de ser una combinació de producte de la pròpia explotació i de fora de la pròpia explotació.
  • El resultat de la transformació ha de ser un producte de fora de l’Annex I.
 • Comercialització de productes dins l’explotació:
  • Productes inclosos i no inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, independentment d’on s’han produït.
  • Agrobotiga que comercialitzi alguna producció NO pròpia: Diversificació.
  • Agrobotiga que comercialitzi exclusivament producció pròpia: Competitivitat.
  • Independent de si és Annex I o fora.
 • Artesania i activitats artesanals no agroalimentàries, dins de l’explotació mateixa, dels oficis regulats pel Decret 182/2014.
 • Energies renovables en l’àmbit de l’explotació destinades exclusivament a la seva comercialització:
  •  Únicament es poden ubicar sobre edificis de l’explotació (plaques solars fotovoltaiques).
 • Recuperació i condicionament d’espais naturals dins l’explotació mateixa, amb instal·lació d’infraestructures per a la conservació (punts d’aigua, refugis, etc.), i restauració del patrimoni natural per a usos turístics, d’oci o educacionals.
 • Les despeses de promoció i difusió de l’activitat agrícola i complementàries de l’explotació.
 • Les despeses generals vinculades a les inversions que preveuen els apartats anteriors:
  • A. Honoraris d’arquitectes i enginyers per als projectes visats.
  • B. Despeses de gestió de la sol·licitud d’ajut que inclou: Honoraris d’assessors per a l’estudi o memòria sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.
  • A+B: màxim 8% inversió de la subvenció.
  • B: màxim 4% inversió de la subvenció.

Modificacions

 • Només després resolució de concessió.
 • Sempre que NO suposin una variació en la finalitat de la inversió aprovada (modificacions de menor entitat):
  • Canvis de model o de potència dels equipaments o de la màquina subvencionada.
  • Canvis en els m2 d’una construcció o en les unitats d’obra.
  • Canvis en la potència d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
  • Canvis en la distribució de places o la modalitat d’agroturisme
  • Canvis d’ubicació (amb nova visita no inici).
  • Sempre que es mantinguin els requisits i l’elegibilitat de la inversió.
 • No es necessari nova resolució. Amb la certificació es reconeix aquesta validesa tècnica.
 • Sempre comunicar abans de la seva realització.

Compromisos

 • Durant 5 anys a comptar del pagament:
  • Mantenir activitat de diversificació.
  • Mantenir les inversions subvencionables.
  • Complir la normativa aplicable a les inversions.
  • No cal mantenir activitat agrària

Límits d’inversió

 • Ajut màxim: 300.000€ límit minimis concessió últims 3 anys
 • Mínim inversió / expedient (en concessió i en certificació): 5.000 € (Si en certificació la inversió subvencionable < 5.000 € REVOCACIÓ)
 • No existeix límit inversió per UTA ni límit inversió en tot el període.

Prioritats

 • Persones joves agricultores instal·lades amb ajut 1a instal·lació en les últimes 10 convocatòries (inclosa la simultània).
  • Joves instal·lats sense ajut primera instal·lació:
   •  Data alta SS o aportació capital social posterior a 01/02/2015.
   • Complir itinerari formatiu a data sol·licitud ajut mitigació.
  • Instal·lats amb ajut 5 darreres convocatòries (inclosa la simultània): 25 punts.
  • Instal·lats amb ajut convocatòries 6 a 10: 20 punts.
  • Instal·lats sense ajut: 20 punts.
 • Explotació catalogada EAP en el moment de la sol·licitud o expedient de primera instal·lació amb increment ser EAP concedit: 20 punts.
 • Explotació > 50% i fins 80% terres de conreu, en ZLN o altres limitacions específiques, o zones periurbanes: 10 punts >80% i/o explotació ramadera: 15 punts.
 • Projectes amb actuacions destinades a la transformació de productes agraris: 10 punts.
 • Projectes amb actuacions destinades a la comercialització de productes agraris i no agraris: 10 punts
 • Projectes que proposin el desenvolupament d’energies renovables per a l’ús de l’activitat de diversificació: 15 punts.
 • Dona en PF; o en PJ >50% capital social en mans de dones i formen part òrgans de govern societat: 5 punts.
 • Els criteris de puntuació s’han de mantenir fins al moment de certificació de l’ajut en els dos trams de pagament.
 • Criteri desempat: % més baix RUT sobre RR modulada estàndard (mòduls DUN)
 • Puntuació mínima: 20 punts.