Tal i com comunica el Departament, a Catalunya i al respecte de la diversificació de conreus pel compliment de les pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el medi ambient, és de compliment l’ORDRE AAM/97/2015, de 20 d’abril per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i control d’aquests pagaments, i es convoquen els corresponents a 2015, i en concret el seu article 9:

Article 9

Diversificació de conreus

9.1 Les persones agricultores amb dret de pagament bàsic han de respectar en totes les seves hectàrees admissibles les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient següents, en les condicions establertes en el capítol II del títol III del Reial decret 1075/5014: diversificació de cultius, manteniment de les pastures permanents existents i disposar de superfícies d’interès ecològic a les seves explotacions.

9.2 Amb relació a la diversificació de cultius, en el cas de cereals, i sense perjudici que algunes varietats anomenades de primavera se sembrin els primers mesos de l’any, els cultius de cereals tenen la consideració de cultius d’hivern, i es comptarà cada gènere botànic diferent com un únic cultiu a efectes del compliment de la diversificació. Ateses les característiques agronòmiques i les condicions agroclimàtiques de Catalunya, es considera període principal de cultiu per a tots els conreus el comprès entre març i setembre, i s’exigirà que el cultiu es trobi a la parcel·la un mínim de dos mesos consecutius dins aquest període.

9.3 En aquelles parcel·les on es duguin a terme dobles collites, la comprovació del compliment de la diversificació de cultius es determinarà primerament amb els declarats a la DUN com a cultiu principal. Es considerarà creació de condicions artificials la declaració de cultius com a secundaris en determinats recintes i com a principals en altres recintes diferents amb la finalitat de complir amb la diversificació de cultius.

En relació amb això i de la mateixa manera que la campanya 2015:

  • No es tenen en compte com a cultius diferents, els conreus de cereals anomenats d’hivern o de primavera, per a cada gènere botànic.
  • Els diferents cultius declarats han de poder-se observar en camp en un període de dos mesos consecutius dins del període principal de conreu, que s’estableix a Catalunya en el termini que va de l’1 de març a 30 de setembre.
  •  A efectes declaratius DUN, en els casos:
    • Un únic conreu per recinte durant la campanya (collita única): es declararà el producte conreat independentment del moment de la sembra.
    • Dos o més conreus per recinte durant la campanya (dobles collites): L’agricultor decidirà quin és conreu principal i serà aquest per a tots els recintes de l’explotació on hi hagi més d’una collita. Es considera creació de condicions artificials la declaració de cultius com a secundaris en determinats recintes i com a principals en altres recintes diferents amb la finalitat de complir amb la diversificació de cultius.

En qualsevol cas, el compliment de la diversificació s’ha de poder verificar en camp en qualsevol moment. Per la qual cosa es preferible declarar la segona collita com a conreu principal.