Com tots sabeu, aquest any2014  és un any de transició de la DUN, tot i que la nova PAC ja ha estat  aprovada definitivament, aquesta entrarà en vigor al 2015. De totes formes, aquest any serà molt important de cara a la propera PAC.

Punts a considerar DUN 2014:

– Es preveu una retallada del 2% en els pagaments directes, fent un reajustament dels valors del drets, tot i que encara està per veure si serà per a tots iguals o bé per aquells que rebin subvencions superiors als 5.000€.

– És obligatori la introducció de l’e-mail per a rebre les notificacions (aquells titulars que no en disposin, no les rebran).

– La vinya continuarà fent la declaració de la seva superfície a través de la DUN. Aquesta informació modificarà el registre vitivinícola.

– S’haurà d’introduir el codi IBAN  (nous dígits del compte corrent) a la DUN.

Contracte Global d’Explotacions (CGE)

–  Pel que fa al Procediment Abreujat, no es convocaran la Gestió sostenible de la fertilització, ni la Conservació i millora de les varietats vegetals autòctones, ni la Utilització dels serveis d’assessorament per part de les persones agricultores.

– Pel que fa al Procediment General, no  es convocaran Ajuts per la modernització de les explotacions agràries, ni ajuts per a la Primera instal·lació de joves agricultors/es (excepte: que sigui una successió per herència o incapacitat legal (produïda del 11/05/13 fins actualitat); ó que a l’any 2014 el jove agricultor compleixi els 40 anys;  ó que ja s’hagi instal·lat i iniciat les inversions amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 (inversions ja fetes i amb factures).

Pinzellades de la DUN 2015

– La nova assignació de drets es farà en funció de la superfície admissible al 2013 (sempre que no sigui superior a la declarada al 2015, en tal cas s’agafaria la menor) amb els imports otorgats al 2014.

– S’adjudicaran drets a aquells “agricultors actius” del 2014, és a dir, aquells agricultors que les ajudes rebudes no superin el 80% dels seus ingressos agraris (es comprovarà mitjançant la declaració de renda). És a dir, almenys un 20% dels ingressos que té l’agricultor han de venir de l’activitat agrària (sense comptabilitzar els ajuts).  Queden exclosos aquells agricultors que rebin menys de 1250 € en ajuts (apareixerà la figura de “petits agricultors”).

– Aquelles societats que no tinguin en els seus estatuts l’activitat agrària, hauran de demostrar-la.

– L’agricultor actiu haurà de fer, almenys, 1 activitat agrària anual, i inclou les pastures associades a una explotació ramadera. Aquest haurà de conservar totes les factures per a una possible inspecció.  L’ explotació ramadera haurà de tenir com a mínim 0.2 UBM i no trobar-se en situació d’abandonament.

– Com s’ha comentat anteriorment, al 2015 s’adjudicaran els drets en funció de la superfície admissible al 2013. Per tant, si aquest any, 2014 es volen cedir terrenys, aquesta cessió s’haurà de fer en referència al 2013. Cal dir, que a dia d’avui, els impressos de cessió de terres no estan disponibles.

– Una nova explotació ramadera creada al 2014 que no hagi fet la DUN al 2013, no tindrà ajuts ( a excepció que sigui jove agricultor en els casos abans descrits, o bé li hagin cedit drets amb referència al 2013).

– Al 2015 s’adjudicaran tants drets com hectàries admissibles hagi declarat al 2013 (sempre que al 2015 es declarin almenys la mateixa superfície), però el valor d’aquests drets variarà en funció de l’import rebut a dia 31/12/2014 i un coeficient de regionalització. És a dir, el valor de dret = import rebut / núm. d’hectàries admissibles per un coeficient de regionalització.

– Important: Si al 2015 saps que no seràs agricultor actiu, fer una cessió de drets aquest any 2014 (en referència al 2013)!!

– Recordem els terminis de la DUN 2014:  del 17 de febrer al 15 de maig del 2014.