És un dels eco-règims que es pot acollir qui declara conreus herbacis.

Suposa aproximadament (estimació depenent del nombre de sol·licituds) de 48 €/ha en terres de secà, 86 €/ha en terres de secà-humit* o 152 €/ha en terres de regadiu. 

Si una explotació disposa de terres en secà, en secà-humit i /o en regadiu, cada tipus haurà de complir per si sol (com si fossin explotacions diferenciades).

*Les comarques de Catalunya considerades “terres de secà-humit” amb pluviometria superior a 650 mm són: Berguedà, Osona, Moianès, Vallès Oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, Gironès, La Selva, Vall d’Aran, Pallars, Ribagorça, Alt Urgell, Conca de Barberà i Solsonès.

CONDICIONS  A COMPLIR PER ACOLLIR-SE A L’ ECO-RÈGIM P3:

1. FER ROTACIÓ DE LES TERRES ACOLLIDES A L’ECO-RÈGIM

Ha de rotar com a mínim un 50% de la superfície acollida al eco-règim sense comptar les espècies plurianuals (excepte si s’aixeca el cultiu i es torna a sembrar). Es compara el que es sembra enguany respecte a la campanya anterior.

A efectes pràctics es suma la superfície de tots els recintes que hagin canviat de cultiu respecte a l’any anterior. Aquesta suma ha de donar més del 50% del total de terres de cultiu).

Si en un mateix recinte es fa un cultiu secundari el mateix any que el cultiu principal, també es considera la seva superfície per la rotació.

Després de lleguminoses no pot fer-se guaret.

Es paga el 100% de la superfície acollida (tot i que no sigui dins del 50% que fa la rotació en una determinada campanya).

Excepcions:

 • Es permet una rotació mínima del 25% si més del 25% de la terra de cultiu es sembra amb espècies plurianuals (alfals, raigras, trepadella, festuca, prats<5anys…)
 • Si el total de terres de cultiu declarades en aquesta pràctica és inferior a 10ha es podrà:
  • fer la rotació de l’eco-règim sense considerar espècies millorants.
  • O bé, complir amb el requisit de diversificació (mínim 2 cultius, el principal no ha d’arribar al 75% del total).

2. GUARET: MÀXIM 20% TERRES DE CULTIU ACOLLIDES A L’ECO-RÈGIM

El total de terres en guaret no ha de representar més del 20% del total de terres de cultiu.

Excepcions:

 •  Comarques amb pluviomentria inferior o igual a 400 mm*: el guaret pot arribar al 40% (ens ho dirà la SIGPAC)
 • Si es fa guaret amb llavors sembrades (barreja de dues famílies diferents) almenys en un 10% del total de terres de cultiu: es pot arribar a deixar un 30% de guaret (o un 50% en els casos de comarques amb baixa pluviometria).

*Les comarques de Catalunya amb pluviometria inferior a 400 mm són: Urgell i Segrià.

3. ESPÈCIES MILLORANTS: MÍNIM 10% TERRES DE CULTIU ACOLLIDES A L’ECO-RÈGIM

 • La suma total dels recintes amb espècies millorants han de suposar com a mínim un 10% del total de les terres acollides a l’eco-règim.
 • Espècies millorants:
  • Lleguminoses: pèsol, faves, veça, alfals, trepadella, cigrons, llenties, trèvol, soja, barreges amb altres cultius herbacis (sempre que la lleguminosa sigui la majoritària)…
  • Oleaginoses: girasol, colza, soja…
  • Crucíferes o brasicàcies: rave, nap, mostassa…

4. ESPÈCIES LLEGUMINOSES: MÍNIM 5% DE LES TERRES DE CULTIU ACOLLIDES A L’ECO-RÈGIM

 • Lleguminoses: pèsol, faves, veça, alfals, trepadella, cigrons, llenties, trèvol, soja, barreges amb altres cultius herbacis (sempre que la lleguminosa sigui la majoritària)…
 • Es permetrà que aquestes espècies es puguin utilitzar com adob en verd (enterrar-les).