ECO-RÈGIMS:

 • Es tracta de pagaments anuals directes (que es donen per hectàrea) als agricultors que acceptin determinats compromisos medi ambientals que van més enllà de la condicionalitat reforçada.
 • L’acolliment a un o més eco-règims dins de la teva finca és voluntari.
 • En funció de si tens correus herbacis, llenyosos o pastures et podràs acollir a un o altra eco-règim. Una línia de declaració de la DUN només es pot acollir a un únic eco-règim.
 • No estan lligats a la possessió de drets a excepció de l’eco-règim Espais de Biodiversitat, que com a mínim, n’has de tenir 1 dret (tot i que cobraràs pel conjunt de superfície de la finca inclosa a l’eco-règim).

A continuació es fa un breu resum de tots els eco-règims d’aquesta nova PAC. En posteriors posts entrarem en detall de cadascun d’ells.

ECO-RÈGIMS EN CONREUS HERBACIS

Quantia de l’ajut en funció del tipus: secà / secà humit / regadiu / sota aigua

 • P3. ROTACIÓ DE CULTIUS AMB ESPÈCIES MILLORANTS (47.67-85.72-151.99 €/ha)
 • P4. SEMBRA DIRECTA (47.67 a 151.99 €/ha)
 • P2. ESTABLIMENT D’ESPAIS DE BIODIVERSITAT (56.05 €/ha)

ECO-RÈGIMS EN CONREUS LLENYOSOS

Quantia de l’ajut en funció del tipus: pendent <5% / 5-10% / >10 %

 • P6. COBERTES VEGETALS ESPONTÀNIES O SEMBRADES (61.07-113.95-165.17 €/ha)
 •  P7. COBERTES INERTS RESTES DE PODA (61.07-113.95-165.17 €/ha)
 •  P2. ESTABLIMENT D’ESPAIS DE BIODIVERSITAT (56.05 €/ha)

ECO-RÈGIM EN PASTURES PERMANENTS I TEMPORALS

Quantia de l’ajut en funció del tipus: humides / mediterrànies

 • P1. PASTURATGE EXTENSIU (40.96-62.16 €/ha)
 • P2. ESTABLIMENT D’ILLES DE BIODIVERSITAT O SEGA SOSTENIBLE (40.96-62.16 €/ha)