El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable

El treball contempla la catalogació d’edificacions en sòl no urbanitzable. El Pla especial identifica les masies, cases rurals susceptibles de reconstrucció o rehabilitació, i altres edificacions que compleixen les característiques de l’article 47 de la LUC, establint-ne les condicions reguladores d’edificació i d’ús.

El Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable és un document elaborat per cada municipi que identifica edificacions que compleixen certs requisits que fan necessari la seva preservació per poder-les destinar a algun dels usos autoritzables.

Poden incloure tres tipus d’edificacions:

 • Les masies i les cases rurals que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
 • Altres construccions anteriors a l’entrada en vigor del primer instrument de planejament urbanístic general en cada municipi, que calgui preservar i recuperar per raons arquitectòniques o històriques.
 • Les construccions rurals en desús, que es poden rehabilitar per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu. La rehabilitació pot comportar la reducció del volum preexistent si és necessari per corregir-ne l’impacte.

Aquestes construccions es poden destinar a habitatge familiar; a un establiment hoteler amb exclusió de la modalitat d’hotel apartament; a un establiment de turisme rural; a activitats d’educació en el lleure, artesanals, artístiques o de restauració; a equipaments, o a serveis comunitaris.En tots els casos, els usos de les construccions a què fa referència aquest apartat han d’ésser compatibles amb les activitats agràries implantades en l’entorn immediat respectiu per no perjudicar-ne la continuïtat.

La reconstrucció i la rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats, i les possibles ampliacions o noves construccions de caràcter auxiliar que admeti el planejament urbanístic no poden afectar els valors arquitectònics i paisatgístics concurrents, i han d’estar justificades en les necessitats derivades del desenvolupament dels usos admesos. En el supòsit de construccions rurals en desús (runes), la rehabilitació de la construcció afectada pot comportar la reducció del volum preexistent si això és necessari per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic negatiu.

Catàlegs realitzats

 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Porrera (Priorat)
 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Gratallops (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Torroja del Priorat (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de El Masroig (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de El Molar (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Bisbal de Falset (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Cabacés (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Bellmunt del Priorat (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Marçà (Priorat)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Porrera (Priorat)
 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montagut-Oix (Garrotxa).
 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de La Roca del Vallès (Vallès Oriental).
 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Montmajor (Berguedà)
 • Inventari i elaboració del catàleg de masies i cases rurals del terme municipal de Viladrau (Osona)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal de Tivissa (Ribera d’Ebre)
 • Inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable del terme municipal d’Alforja (Baix Camp)