CONCEPTE I NORMATIVA

Els establiments de turisme rural estan regulats pel Decret 313/2006, de 25 de juliol, en què es defineixen com aquells establiments que ofereixen allotjament en habitacions o habitatges rurals de manera habitual mitjançant preu. Les seves característiques són:

 • Situats en el medi rural, fora o dins del nucli de població de menys de 1.000 habitants.
 • Integrats en edificacions existents anteriors a 1950.
 • Respectuosos amb la tipologia arquitectònica de la zona.

CLASSIFICACIÓ I MODALITATS

Els establiments de turisme rural es classifiquen en cases de pagès i en allotjaments rurals, en funció de si la persona titular de l’establiment obté o no rendes agràries, ramaderes o forestals.

Paral·lelament a aquesta classificació, trobem quatre modalitats d’establiments de turisme rural: masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent:

modalitat-establiments-turisme-rural

 

REQUISITS TÈCNICS

Els establiments de turisme rural han de disposar dels següents requisits:

 • Calefacció en totes les habitacions i estances comunes.
 • Mobiliari suficient i en bon estat de conservació.
 • Mobiliari indispensable: llits individuals d’amplada mínima de 0,90 metres, o dobles d’1,35 metres, taula de nit, cadira, armari i un punt de llum amb interruptor al costat del llit.

Independentment dels requisits anteriors, les masies i les cases de poble compartides han de disposar de:

 • Serveis higiènics, que disposaran com a mínim de:
  • Una cambra de bany completa a cada habitació.
  • Un endoll al costat de cada rentamans.
  • Un petit armari o prestatge per poder desar els estris de neteja personal.
  • Tots els elements sanitaris disposaran d’aigua freda i calenta.
 • Telèfon, llevat de situacions excepcionals en què es podrà eximir el compliment d’aquest requisit.
 • Menjador per a ús exclusiu dels hostes, amb capacitat màxima coincident amb el nombre de places autoritzat. La superfície útil de la sala d’estar serà de 18 m2 fins a 6 places i s’incrementarà 1 m2 més per cada plaça, i comptarà amb seients confortables d’acord amb la capacitat de l’allotjament.

I les cases de poble independents i les masoveries han de complir aquestes
condicions:

 • La superfície útil mínima de la sala d’estar – menjador serà de 18 m2 fins a 6 places i s’incrementarà 1 m2 més per cada plaça, i comptarà amb seients confortables d’acord amb la capacitat de l’allotjament.
 • La cuina disposarà d’aigua freda i calenta i, com a mínim, de dos focs, microones o forn, aigüera, elements auxiliars, paraments i utensilis necessaris per a la preparació d’aliments, llenceria, frigorífic d’una capacitat mínima de 145 litres i campana amb extracció mecànica de fums i ventilació suficient.
 • Rentadora i estris de neteja a disposició de la clientela.
 • Serveis higiènics. Com a mínim, ha de disposar de:
  • Una cambra de bany completa per cada 4 places o fracció.
  • Un endoll al costat de cada rentamans; un petit armari o prestatge per a poder desar els estris de neteja personal.
  • Tots els elements sanitaris disposaran d’aigua freda i calenta.

superficie-minima-masia-casa-poble-masoveria-turisme-rural

CAPACITAT ESTABLIMENTS

capacitat-establiments-turisme-rural

 

NORMES PER A L’OBERTURA

Les persones físiques o jurídiques que vulguin desenvolupar l’activitat de turisme rural necessiten la llicència municipal, l’autorització del Departament deTurisme de la Generalitat de Catalunya i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

Com a pas previ a la sol·licitud de la llicència municipal i/o a la realització d’obres i reformes a la casa, es pot demanar un informe previ sobre el projecte que reflecteix que l’establiment reuneix o reunirà les condicions tècniques per tal d’obtenir l’autorització com a establiment de turisme rural. La sol·licitud d’aquest informe no és de caràcter obligatori, però sí que és recomanable en el cas que calgui realitzar obres a la casa.

Procediment per a l’autorització d’obertura

Per obtenir l’autorització i la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, les persones físiques o jurídiques que vulguin desenvolupar l’activitat han d’aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud ajustada al model oficial en què es detallarà la ubicació, el grup, la modalitat, el nombre i les característiques de les habitacions, els elements sanitaris, els espais comuns, les dates de funcionament i altres tipus de serveis.
 • Acreditació que l’edificació és anterior a 1950.
 • Plànols o croquis de la distribució i fotografies que aportin les dades necessàries de la construcció, de l’entorn i de les característiques de la finca abans i després de la rehabilitació.
 • Llicència municipal que acrediti que l’establiment de turisme rural s’ajusta als requeriments del planejament i a la legislació urbanística i de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’Administració ambiental, com a activitat inclosa en el seu annex III.
 • Fotocòpia del NIF
 • Documentació que acrediti que la persona sol·licitant és propietària o bé posseïdora amb títol suficient per dur a terme l’explotació turística de què es tracti.
 • Si és una masia o una casa de poble compartida, caldran les certificacions d’empadronament i residència efectiva emeses pel secretari de l’ajuntament corresponent per les quals s’acrediti que la persona sol·licitant resideix efectivament en el municipi i adreça on pretén exercir l’activitat turística.
 • En el cas que es tracti d’una casa de poble independent o d’una masoveria, caldran les certificacions de l’empadronament i residència efectiva amb una antiguitat mínima de tres anys, bé sigui a la mateixa comarca o bé al municipi limítrof.

Normes específiques per a l’obertura d’un establiment de turisme rural en l’especialitat de cases de pagès

 • Certificació emesa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre la percepció, per part del pagès o pagesa, de rendes de l’activitat agrària, ramadera o forestal, d’acord amb l’article segon.
 • Si el titular és una persona jurídica, certificació emesa pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca que acrediti la inscripció de la persona jurídica en el registre d’explotacions agràries.
 • Descripció de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals que es duen a terme a l’explotació, així com el grau d’implicació que poden oferir als usuaris en les tasques pròpies de la finca.