Estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)

Els estudis d’impacte i integració paisatgística són els documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions —en els casos previstos per la normativa vigent— i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. Aquest estudi ha de ser elaborat per personal tècnicament competent i el promotor del projecte és la persona obligada a presentar-lo a l’Ajuntament per a la seva tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat.

a. En les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic.

b. En altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter general o un pla territorial o urbanístic com:

    •  Infraestructures i instal·lacions que hagin de tenir una presència visual significativa en el territori.
    • Edificacions aïllades en el territori, ja sigui en sòl no urbanitzable (edificacions agrícoles, ramaderes i d’activitats primàries en general) o en peces de sòl urbà que hagin de romandre aïllades.
    • Edificacions situades en la franja perimetral dels nuclis urbans que hagin de tenir una presència important en la imatge exterior d’aquests.
    • Transformacions de sòl que hagin d’afectar substancialment el paisatge rural.

L’estudi d’impacte i integració paisatgística ha de contenir una descripció sintètica de la unitat de paisatge a escala territorial, la descripció completa de l’emplaçament i del programa de l’actuació projectada, i una visió integral de l’encaix de l’actuació en el paisatge, així com els criteris i mesures d’integració paisatgística adoptats.

Aquest document ha de contenir necessàriament informació gràfica (fotografies, fotomuntatges, plantes, seccions i alçats) que mostri, com a mínim, els aspectes següents: la visió de l’emplaçament des de l’entorn immediat i des dels punts de vista més rellevants, l’estat actual de l’emplaçament (amb la fotografia, la vegetació i altres elements estructuradors del paisatge i preexistències), l’estat final de l’emplaçament (amb les modificacions dels elements anteriors i l’ordenació, volumetria, composició, materials i colors del conjunt proposat).

 

A continuació us mostrem el fotomuntatge d’una nova nau porcina (que forma part de l’estudi):