Els estudis d’impacte i integració paisatgística són els documents tècnics destinats a considerar les conseqüències que tenen sobre el paisatge alguns projectes i actuacions —en els casos previstos per la normativa vigent— i a exposar els criteris adoptats per a la seva integració. Aquest estudi ha de ser elaborat per personal tècnicament competent i el promotor del projecte és la persona obligada a presentar-lo a l’Ajuntament per a la seva tramesa al Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’estudi d’impacte i integració paisatgística es requereix en els supòsits següents:

a) En les actuacions en què, d’acord amb la legislació urbanística, és exigible per a l’aprovació d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable i per a l’atorgament de llicències urbanístiques per implantar obres o ampliar les existents, pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o rústica en general, quan superin els llindars que estableixin el planejament territorial i el planejament urbanístic.

b) En altres supòsits en què ho estableixi una llei, una disposició de caràcter general o un pla territorial o urbanístic.

L’estudi d’impacte i integració paisatgística ha de contenir:

  • una descripció sintètica de la unitat de paisatge a escala territorial,
  • la descripció completa de l’emplaçament,
  • la descripció del programa de l’actuació projectada,
  • la visió integral de l’encaix de l’actuació en el paisatge,
  • i els criteris i mesures d’integració paisatgística adoptats.

Aquest document ha de contenir necessàriament informació gràfica (fotografies, fotomuntatges, plantes, seccions i alçats) que mostri, com a mínim, els aspectes següents:

  • la visió de l’emplaçament des de l’entorn immediat i des dels punts de vista més rellevants,
  • l’estat actual de l’emplaçament (amb la fotografia, la vegetació i altres elements estructuradors del paisatge i preexistències),
  • l’estat final de l’emplaçament (amb les modificacions dels elements anteriors i l’ordenació, volumetria, composició, materials i colors del conjunt proposat), és a dir, una simulació de la situació un cop finalitzades les obres.

El contingut de l’estudi ha de ser proprocionat a l’extensió i la magnitud de l’actuació. Si la intervenció no comporta canvis en el paisatge, per tractar-se de reformes interiors de construccions o elements existents, l’estudi d’impacte i integració paisatgística ha d’aportar fotografies d’aquests i limitar-se a expressar aquesta circumstància. Si es tracta d’una legalització cal indicar-ho i incloure un recull de fotografies dels elements que cal legalitzar.