-> Índex d’ajuts

Explotació Agrària Prioritària (EAP)

Per a què?

Requisit per optar a determinats ajuts o pagaments complementaris.
Obtenció de beneficis fiscals.
Altres avantatges: dret de retracte, preferència en l’assignació de quotes o drets de reserva nacional, contractació d’assegurances…

Requisits generals per a tots els titulars

– L’explotació ha de disposar d’un mínim d’1 UTA. Excepció: titulars dones 0,8 UTA i explotacions situades amb majoria de superfície en zona de muntanya 0,5 UTA.
– La RUT ha de ser igual o superior al 35% i inferior al 120% de la renda de referència. Per explotacions compartides (TCEA) < 180%—> RUT = ((Marge net + subvencions)/UTAs)/RR

Requisits de l’explotació: mà d’obra computable

– UTA: 1920 hores o 240 dies anuals. 1 persona no podrà superar mai 1 UTA.

Titular persona física:
+ Mínim 0,5 UTA del titular dedicada a la pròpia explotació.
+ Mà d’obra assalariada: cotització a la SS.
+ Mà d’obra familiar: 0,5 el primer, 0,25 els següents. Cal conviure i dependre del titular.

Titular persona jurídica:
+ Mà d’obra socis: cal cotització a la SS.
+ Mà d’obra assalariada, no socis: cotització a la SS.
+ Mà d’obra socis que aporten condició AP: mínim 0,5 UTAs.

Requisits del titular

Persona física
+ Ser agricultor professional*
+ Tenir un nivell de capacitació suficient*
+ Tenir més de 18 anys i menys de 65.
+ Cotitzar com autònom agrari.
+ Residir a la comarca o comarca limítrofa on estigui l’explotació*

* o amb compromís d’assoliment en el cas de noves instal·lacions de joves o nous titulars continuadors per herència, jubilació o incapacitat permanent.

Comunitats de béns: Tots els comuners han de complir tots els requisits de persona física:
+ Ser agricultor professional*
+ Tenir un nivell de capacitació suficient*
+ Tenir més de 18 anys i menys de 65.
+ Cotitzar com autònom agrari.
+ Residir a la comarca o comarca limítrofa on estigui l’explotació*

Titularitats compartides (TCEA):
+ Tots dos titulars: cotitzar com autònoms i residir en la comarca o comarca limítrofa.
+ Almenys un dels dos titulars: ser agricultor professional.

Titularitats de comunitats hereditàries:
+ Pacte d’indivisió de 6 anys (estatuts)
+ Un comuner ha de complir els requisits de persona física.
Nota: es pot formar una comunitat hereditària sempre que no hi hagi legats (testament i acceptació d’herència)

Titular persona jurídica (també inclou les SCP):
+ Societats cooperatives d’explotació comunitària de la terra o de treball associat dins l’activitat agrària: sense requisits.
+ Resta de cooperatives o SATs: 50% socis AP (agricultors professionals).
+ Societats civils, laborals o d’altres mercantils: +50% han de ser socis AP, +50% capital social d’APs i objecte principalment agrícola.

Pèrdua de la qualificació

Baixa del catàleg d’explotacions agràries prioritàries
Per no actualització de les dades durant més de 5 anys
Per detecció d’incompliment dels requisits en revisions d’ofici
Per defunció, dissolució o canvi de personalitat jurídica

Revocació de la qualificació
Per no compliments dels compromisos en base als que es va
obtenir la qualificació (joves, continuadors).

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

-> Índex d’ajuts