BENEFICIS FISCALS DE SER EXPLOTACIÓ AGRÀRIA PRIORITÀRIA

Transmissió de l’explotació

La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una explotació agrària en la seva integritat a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 90% de la base imposable de l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de prioritària com a conseqüència de l’adquisició.
La transmissió de l’explotació ha de realitzar-se en escriptura pública.
La reducció s’elevarà al 100% en cas de continuació de l’explotació per part del cònjuge.

Transmissió parcial d’explotacions i de finques rústiques

La transmissió o adquisició per qualsevol títol, del ple domini o de l’usdefruit vitalici d’una finca rústica o de part d’una explotació agrària a favor del/de la titular d’una explotació que sigui prioritària o que arribi a aquesta condició com a conseqüència de l’adquisició, gaudirà d’una reducció del 75% de la base imposable de l’impost que gravi aquesta transmissió o adquisició, sempre i quan no es perdi la condició de prioritària com a conseqüència de l’adquisició.
La transmissió de l’explotació ha de realitzar-se en escriptura pública.

Préstecs

Estan exemptes del gravamen gradual d’actes jurídics documentats les primeres còpies d’escriptures públiques que documentin la constitució, modificació o cancel·lació de préstecs hipotecaris subjectes a IVA, concedits a titulars d’explotacions prioritàries per a la realització de plans de millora o als/a les titulars d’explotacions que no siguin prioritàries però passin a ser-ho amb les adquisicions finançades pels préstecs.

Explotació sota una mateixa partió

La transmissió o adquisició de terrenys per qualsevol títol, que es faci per completar sota una única partió la superfície suficient per constituir una explotació prioritària, no haurà de pagar l’impost que gravi la transmissió.
Quan la transmissió o adquisició dels terrenys es faci per tal de completar en una sola partió com a mínim el 50% de la superfície d’una explotació amb una renda unitària del treball entre el 35 i el 120% de la renda de referència: reducció del 50% de la base imposable de l’impost que gravi la transmissió.
Aquestes transmissions s’han de fer en document públic i cal pactar la indivisibilitat de la finca durant un termini de 5 anys.

Permutes de finques rústiques

Les permutes voluntàries de finques rústiques autoritzades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estan exemptes en la modalitat de “transmissions patrimonials oneroses” de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats o en l’IVA, sempre que, com a mínim, un dels que permuta sigui titular d’una explotació agrària prioritària i la permuta, que ha de fer-se en escriptura pública, tingui alguna de les finalitats previstes legalment.

Inscripció registral

En cas d’expedients de domini, actes de notorietat o qualsevol altre procediment per immatricular o iniciar el tracte registral interromput en el Registre de la Propietat de finques integrades en una explotació prioritària o d’aquelles que amb la seva integració permetin constituir-la: reducció del 90% de la base imposable de la modalitat de “transmissions patrimonials oneroses” de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Amortització de l’immobilitzat material de les explotacions associatives

Les explotacions associatives prioritàries, gaudeixen de llibertat d’amortització dels elements d’immobilitzat material lligats a la realització de les seves activitats agràries i adquirits durant els primers 5 anys a partir del seu reconeixement com a prioritàries. Si es tracta d’explotacions associatives prioritàries que siguin cooperatives especialment protegides d’acord amb la Llei 20/1990, de 19 de desembre: bonificació del 80% de la quota íntegra de l’impost de societats.

Reducció d’aranzels de notaris i registradors

Reducció d’un 30% dels aranzels dels notaris i registradors per a la formalització dels actes compresos en la Llei 19/1995.

REQUISITS PER ACCEDIR-HI

Requisits generals

 • L’explotació ha de poder ocupar com a mínim una unitat de treball agrari (UTA). S’entén per UTA, el treball efectuat per una persona dedicada a temps complet durant un any a l’activitat agrària. Equival a 1920 hores o 240 dies.
 • La renda unitària de treball de l’explotació (RUT) ha de ser igual o superior al 35% i inferior al 120% de la renda de referència (RR), establerta anualment.
 • Cal complir, a més, els següents requisits, depenent de la personalitat del titular de l’explotació:

Persona física

 1. El/la titular de l’explotació ha de ser agricultor/a professional. Agricultor professional és aquella persona física que sent titular d’una explotació agrària, almenys el 50% de la seva renda total la obtingui d’activitats agràries o altres activitats complementaries sempre i quan la part procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25% de la seva renda total i el volum de treball dedicat a activitats agràries o complementaries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari”.
 2. El/la titular de l’explotació ha de tenir un nivell de capacitació agrària suficient.
 3. El/la titular de l’explotació ha d’haver complert els 18 anys i no haver complert els 65 anys.
 4. El/La titular de l’explotació ha d’estar donat d’alta al Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms en funció de la seva activitat agrària o bé, estar donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social i tenir un contracte amb finalitat agrària.
 5. El/La titular de l’explotació ha de viure a la comarca on està l’explotació o en una de les comarques limítrofes.
 6. En cas d’explotacions agràries en què el titular de l’explotació sigui una comunitat de béns, tots els membres hauran de complir els requisits de persona física.
 7. Les explotacions agràries de titularitat compatida es consideraran prioritàries sempre que la RUT es trobi entre el 35 i el 180% de la RR i un dels dos titulars tingui la consideració d’agricultor professional. Cal tenir en compte que la Llei 35/2011 sobre titularitat compartida ha derogat l’article sobre que “en cas de matrimoni, la titularitat de l’explotació pot recaure en ambdós cònjuges i per tant poden gaudir dels beneficis fiscals, sempre que els béns adquirits passin a formar part de l’explotació prioritària. No és necessari que el cònjuge compleixi els requisits exigits al/ a la titular de la prioritària” i per tant, a partir d’ara els cònjuges que no siguin membres d’una explotació de titularitat compartida no podran gaudir dels beneficis de la qualificació com a explotació agrària prioritària de la que n’és titular l’altre cònjuge.
 8. En cas d’explotacions agràries que pertanyin a una comunitat hereditària i sobre les quals existeixi un pacte d’indivisió per un període mínim de 6 anys, es consideren prioritàries sempre que a l’explotació es compleixin els requisits generals 1 i 2 i que un dels membres de la comunitat acompleixi els requisits de persona física del 3 al 7. En aquest cas, el període d’indivisió es comptarà a partir de la qualificació de l’explotació com a prioritària.

Persona jurídica

Tots els titulars amb personalitat jurídica han de complir els requisits generals. A més, caldrà que compleixin determinats requisits depenent de la forma jurídica de l’entitat associativa:

 • Cooperatives d’explotació comunitària de la terra o cooperatives de treball associat dins de l’activitat agrària, han de complir els requisits generals.
 • Cooperatives o societats agràries de transformació, cal que a més dels requisits generals compleixin que el 50% dels/de les socis/sòcies siguin agricultors/ores professionals.
 • Societats civils, laborals o altres mercantils, cal que a més dels requisits generals compleixin que:
  – el 50% dels/de les socis/sòcies siguin agricultors/ores professionals
  – el 50% del capital social pertanyi als socis que són agricultors professionals.
 • L’objecte de la societat sigui principalment l’exercici de l’activitat agrària en l’explotació de la que s’és titular.
 • En el cas de societats anònimes, a més dels requisits anteriors, les accions hauran de ser nominatives.

 TERMINIS

 • Tot l’any, d’acord al què s’especifica a l’Ordre de la Declaració Única Agrària.
 • Cal tenir en compte però el període de presentació dels ajuts/declaracions vinculats a la DUN, de manera que si es presenta una segona DUN aquesta substituirà a tots els efectes la DUN presentada anteriorment. Per aquesta raó es troba habilitada l’opció de sol·licitar la qualificació/modificació d’EAP a través del mòdul de modificació de l’aplicació DUN.
 • També cal tenir en compte que en el cas de sol·licitar l’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/ores en la modalitat de primera instal·lació en explotació agrària prioritària la qualificació de l’explotació com a prioritària cal sol·licitar-la un cop el jove cotitzi a la seguretat social i amb anterioritat a la certificació d’aquest ajut. És a dir, en general no l’any de sol·licitud de l’ajut si no l’any següent.
 • La sol·licitud d’explotació agrària prioritària s’ha d’acompanyar de la documentació requerida per a la presentació de la DUN.
 • Si el DARP no disposa de la informació necessària per verificar el compliment dels requisits, o bé si la persona declarant ha denegat expressament l’autorització per sol·licitar les seves dades a altres administracions o entitats públiques, es requerirà la documentació que es detalla a continuació:

1) Per a la comprovació de la condició d’agricultor/a professional:
· Còpia de la darrera declaració de l’IRPF. Si la declaració és conjunta el/la sol·licitant haurà d’aportar el certificat de retencions del cònjuge no titular.

2) Per a l’acreditació de la qualificació professional:
· Justificants d’haver superat estudis de formació professional de grau mitjà de la família agrària, o disposar d’una titulació agrària equivalent o superior.
· Justificant d’haver completat l’itinerari formatiu per la incorporació de joves.

En cas de no acreditar qualsevol d’aquestes dues formacions, cal presentar un informe de vida laboral manual que justifiqui l’exercici de l’activitat agrària un mínim de 5 anys. Pels anys que no s’hagi exercit aquesta activitat, cal acreditar l’assistència a cursos o seminaris de perfeccionament tecnològic i empresarial validats pel DARP amb una durada mínima de 25 hores lectives per cada any, fins a completar els 5 anys requerits d’activitat agrària.

3) Per a la justificació de l’activitat agrària:
· Còpia de l’informe de vida laboral de l’any actual.
Si es declara mà d’obra assalariada, cal també l’informe de vida laboral d’empresa dels darrers dotze mesos on consti el compte de cotització.
Aquesta documentació també s’utilitza per comprovar que l’explotació possibilita l’ocupació de les unitats de treball agràries mínimes requerides i que la renda unitària de treball es troba dins dels marges establerts.

4) Per a l’acreditació de la residència en la comarca de l’explotació o limítrofa:
· Certificat empadronament.

5) Per a la comprovació de l’existència d’un pacte d’indivisió i de no-dissolució per un període de sis anys, en el cas de comunitats de béns:
· Còpia del contracte privat o de l’escriptura pública.

6) Per a l’acreditació que l’objecte social és principalment agrari:
· Còpia dels estatuts socials.

7) Per a l’acreditació del nombre de socis que són agricultors professionals.
· Còpies de la declaració de l’IRPF de l’últim any i informes de vida laboral de tots els socis declarats com a agricultors professionals.

Els titulars d’explotacions prioritàries incloses en el catàleg estan obligats a comunicar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma els canvis que puguin afectar la seva condició d’explotació prioritària.