Finques

Delimitació de finques

Informes de delimitació de finques amb localització de termes

Primerament fem una visita a la finca per conèixer l’entorn. Posteriorment procedirem a fer un aixecament topogràfic i ubicació dels elements característics, i finalment, redactarem l’informe, i si s’escau, el defendrem al jutjat. AGRO90 disposa d’un GPS d’alta precisió.

Plans tècnics de gestió cinegètica, caça

Llicència d’una segregació, parcel·lació o agrupació de finques

Per a presentar-la davant de l’ajuntament s’haurà de fer una memòria, plànol de la situació actual abans de la segregació, i plànol degudament acotat de les finques resultants després de la segregació on hi consti la superfície de cadascuna.
Acompanyament en afitaments i amollonaments

Acompanyament en afitaments i amollonaments

Acompanyem a la propietat a fer l’afitaments i amollonaments de les finques amb un GPS d’alta precissió.
Modificació cadastral dels límits

Modificació cadastral dels límits

Segons la Llei del Cadastre Immobiliari existeix l’obligació de declarar davant el cadastre les alteracions que es produeixin en els béns immobles (segregacions de finques, agrupacions, etc.).
Medició de finques

Medició de finques

Prestem serveis topogràfics per mesurar solars o finques rústiques per tal de determinar la superfície en planta i els límits.