Fonts de finançament

Abans d’iniciar una activitat econòmica és important informar-se dels sistemes de finançament disponibles en el mercat i indagar sobre els ajuts i les subvencions existents.

En relació amb el finançament, la Generalitat de Catalunya i el Govern central acostumen a signar convenis de col·laboració amb entitats bancàries per tal d’oferir facilitats financeres a les persones que pretenen iniciar una activitat.

Les convocatòries dels ajuts i les subvencions es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i/o al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En l’ordre de la convocatòria s’explica l’objecte de l’ajut i/o la subvenció i els requisits que han de complir les persones beneficiàries.

Els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 van dirigits a aconseguir els següents reptes:

 • Fomentar l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
 • Contribuir a la reactivació econòmicai la creació d’ocupació,amb especial atencióals sectors agrari,alimentari, forestal i leszones rurals.
 • Estimular la innovaciói la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.
 • Promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

Els ajuts Leader subvencionen inversions en obra civil, instal·lacions i equipaments de més de 12.000€ per a la creació, ampliació o millora d’empreses que generin activitat econòmica i ocupació.

Van dirigits a autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, i associacions i fundacions sense ànim de lucre.

El Leader pot finançar entre un 22,5% i un 40% de la inversió elegible per als projectes productius dins del territori establert. La quantia dels ajuts es determina d’acord a uns criteris de selecció dels projectes en règim de concurrència competitiva. 

Per a tenir més informació d’aquest tipus d’ajut cliqueu aquí!

Objectius

Promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries.

Es financen inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries, cap a altres activitats no agràries. Amb l’objectiu de fomentar-ne el seu desenvolupament i la promoció de nous llocs de treball, així com l’increment de les rendes dels agricultors per tal que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Àmbits de diversificació elegibles

Sempre dins l’àmbit de l’explotació agrària, les inversions han d’anar dirigides a les activitats següents:

 • Creació o millora d’establiments d’allotjaments turístics, la prestació de serveis turístics, restaurants, cafeteries, càterings, etc.
 • Granges escola, aules d’entorn rural, nuclis zoològics (excepte els que realitzen reproducció i producció), hípiques (excepte els que realitzen reproducció i producció) i activitats recreatives i esportives.
 • Transformació de productes agraris de l’explotació que doni com a resultat productes no agraris.
 • Comercialització (creació d’agrobotigues) de productes agraris i no agraris (han de suposar més del 50% dels productes comercialitzats),
 • Artesania no agroalimentària.
 • El desenvolupament d’energies renovables en l’explotació destinades exclusivament per a la seva comercialització. 
 • Conservació del patrimoni natural, per a usos turístics, d’oci o educacionals.

Quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en el 40% de les inversions considerades admissibles.