Ponedores ecològiques

Per formar una granja ecològica de gallines ecològiques hi ha dues opcions:

 • Comprar polletes d’origen ecològic de més de 3 dies d’edat. El millor seria amb una edat de 14 i 16 setmanes perquè quan comencin a posar, a les 18 setmanes, estiguin adaptades a les nostres condicions.
 • La segona opció és comprar polletes amb menys de 3 dies d’origen convencional. Aquest segon cas es pot donar per la impossibilitat de trobar polletes ecològiques en el mercat o perquè es decideix realitzar la cria i recria en la pròpia instal·lació i així assegurar l’adaptació dels ocells a les condicions ambientals de la nostra granja.

 

Instal·lacions i equips

 • L’explotació és recomanable que es situi en terrenys amb arbres (devesa d’alzinar, olivars,  etc.) perquè així les gallines es sentin més protegides i explorin tota la parcel·la, aprofitant d’aquesta manera l’estrat herbaci d’aquesta. Cal evitar situar-la en zones que s’entollin per a evitar així possibles focus de contagi de malalties.
 • Es buscaran zones a l’abric dels vents dominants, pel fet que els dies de fort vent pot afectar negativament en la posta de les gallines.
 • Es col·locarà una tanca perimetral d’uns 2 metres d’alçada, i fins i tot fixar-la al sòl amb ciment per a evitar l’entrada d’animals.
 • A la nau o galliner la densitat d’animals no podrà superar les 6 gallines/m2.  El galliner donarà accés a un parc a l’aire lliure que haurà de tenir unes dimensions mínimes de 4m2 per gallina. Aquesta segona dada es correspondria amb unes 2.500 gallines per hectàrea, xifra bastant elevada pel fet que existeix una limitació en l’aportació de fem que els nostres animals aportaran sobre la parcel·la, no podent sobrepassar els 170 kg de nitrogen per hectàrea,per la qual cosa és recomanable donar-li unes densitats en parc no superiors a les 1.000 – 1.500 gallines per hectàrea.
 • El disseny de les instal·lacions variarà en funció de l’enfocament final del projecte. Si es planteja com una activitat complementària, es podria atendre un número inferior a 1000 gallines,i per a això caldria utilitzar instal·lacions simples i econòmiques. Per contra, si es tractarà de l’activitat principal, ocupant a temps complet almenys a una persona, necessitarem unes 3.000 gallines. Les instal·lacions tindran en aquest cas que adquirir majors dimensions i tenir línies de menjadores i abeuradors automàtics.
 • L’interior de les instal·lacions també ha de complir els requisits que es reflecteixen en la taula següent:
  • Penjadors: 18 cm. mínim per gallina.
  • Ponedores individuals: 8 gallines per ponedora com a màxim.
  • Ponedores col·lectives: 120 cm2 per gallina com a mínim 4 m. mínim de longitud combinada.
  • Trapes per cada 100 m2 de nau
 • A més, el galliner haurà de disposar d’almenys la cinquena part del seu sòl per a la recollida de les dejeccions dels animals, essent 3.000 ponedores el número màxim a tenir per galliner.

 

Alimentació

S’haurà d’utilitzar pinso ecològic equilibrat compost per cereals, lleguminoses i altres aliments que aportin l’alta necessitat d’energia i proteïnes que requereixen per a aconseguir uns nivells de posta acceptables.  

Sanitat

La lluita contra les malalties ha de basar-se en la prevenció. Per a això s’ha de tenir un adequat maneig en la cria de les gallines, aportant alimentació equilibrada en totes les èpoques de l’any, disminuint, en la manera del possible, les densitats d’animals, donant-los un tracte adequat, sense moviments bruscos i, sobretot, extremant les mesures d’higiene, evitant en tot moment la falta de ventilació, la humitat i la brutícia de les menjadores, abeuradors i ponedores. La neteja de les instal·lacions haurà de ser freqüent, retirant el llit quan ho vegem necessari i afegint posteriorment palla o pellofa d’arròs en abundància així com productes dessecants.

Després d’haver tingut un lot d’animals, les instal·lacions hauran de romandre almenys un mes buides abans d’introduir el següent.
Si les gallines s’han comprat amb menys de 3 dies s’haurà de recórrer a un veterinari perquè ens posi un pla de vacunació adequat a les nostres condicions en granja.
Si es tracta de polletes ecològiques de més edat (de 14 i 18 setmanes) vindran ja vacunades, per la qual cosa si cuidem els altres aspectes del maneig (densitats, higiene, alimentació, etc.) no es té perquè tenir problemes.

És molt important realitzar un seguiment dels paràmetres tècnics, portant registres de consum d’aliment, registres de baixes d’animals, etc., i que en contrastar-los indiquin si existeixen anomalies en la producció. Així es podran detectar precoçment els indicis de malaltia, de manera que puguin ser controlats amb els mètodes que ens permet la normativa ecològica i evitar així, recórrer als tractaments amb medicina convencional que paralitzarien temporalment la  venda d’ous ecològics.