La gestió integrada de plagues (GIP) promou els mecanismes naturals de control de plagues, malalties i males herbes amb la possibilitat d’utilitzar productes fitosanitaris de manera raonada, per a cercar la mínima alteració possible dels ecosistemes i l’òptim rendiment de les collites, en línia amb els requeriments legals de la Unió Europea. És per aquests motius que:

– L’1 de gener del 2014 tots els agricultors professionals hauran d’aplicar els principis de la gestió integrada de plagues en les seves explotacions.
– Aquests principis de la gestió integrada de plagues  quedaran recollits en unes guies que es publicaran oficialment a la web del MAGRAMA.
– Per ajudar a  prendre adequadament les decisions fitosanitàries, els agricultors hauran de disposar d’un assessorament en gestió integrada de plagues.

 

Quadern d’explotació

L’agricultor ha de disposar obligatòriament d’un quadern d’explotació on ha d’anotar les dades generals de l’explotació, el nom de l’assessor en GIP (si s’escau) i de totes les persones aplicadores, així com els equips d’aplicació dels productes fitosanitaris que utilitza. També ha de registrar tots els tractaments fitosanitaris realitzats a cada parcel·la.

Carnet d’aplicador i manipulador de productes fitosanitaris

Les persones que fan tractaments fitosanitaris han de disposar de com a mínim el carnet d’aplicador de nivell bàsic que habilita per a:

– Realitzar tractaments amb productes fitosanitaris per a ús professional en la pròpia explotació.
– Comprar els productes fitosanitaris d’ús professional.

Els agricultors que disposin de personal auxiliar que faci tractaments a la pròpia explotació o facin tractaments a tercers han de disposar del carnet d’aplicador i manipulador de nivell qualificat.

Evitem riscos

1.- Protegim les aigües: Per evitar contaminacions de les aigües i el medi ambient, cal adoptar unes mesures preventives en la realització dels tractaments com guardar una franja de seguretat de 5 metres a masses d’aigua superficials, exceptuant les sèquies per al reg i 50 metres a punts de captació d’aigua de consum humà.

2.- Emmagatzemem bé els productes fitosanitaris; aquest s’han de guardar en armaris o espais ventilats, tancats amb clau i no han de ser accessibles a menors d’edat. Els envasos buits cal lliurar-los, un cop nets, als punts de recollida de SIGFITO.

3.- Revisem els equips d’aplicació: S’han de registrar al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i passar inspeccions a les ITEAFs cada 5 anys.

Documents que ha de guardar el titular de l’explotació durant 3 anys

1. El quadern d’explotació.
2. El document d’assessorament, signat per l’assessor i el titular de l’explotació (si s’escau).
3. Els certificats d’inspecció dels equips d’aplicació.
4. Els contractes amb les empreses de tractaments (si s’escau).
5. Les factures de  la compra dels fitosanitaris.
6. Els resultats de les anàlisis dels residus de productes fitosanitaris fets a l’explotació.
7. Els comprovants o rebuts de lliurament dels envasos a un gestor de residus a SIGFITO.

Calendari per als agricultors

Vigent:
– Quadern d’explotació.
– Mesures de protecció d’aigües.
– Mesures d’emmagatzematge.
– Gestió dels envasos buits.
– Carnet d’aplicador.

1 de gener de 2014:
– Aplicar els principis de la gestió integrada de plagues (GIP).
– Seguir les guies GIP de cada cultiu.
– Disposar d’assessor en GIP (si s’escau).

26 de novembre de 2015:
– Carnet d’aplicador per a comprar productes fitosanitaris d’ús professional.

26 de novembre de 2016:
– Tots els equips d’aplicació de fitosanitaris han d’estar inspeccionats.

Article publicat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Desembre de 2013.

[/column]