GML

Amb l’aprovació de la Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei  Hipotecària i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, es busca millorar la coordinació entre el Registre de la Propietat i el Cadastre, establint un  procediment per a descriure les finques en el Registre de la Propietat, consistent en georeferenciar la finca,  és a dir, situar-la sobre el terreny de manera inequívoca, degut a que la descripció de les mateixes en el Registre de la Propietat moltes vegades és imprecisa o bé obsoleta. 

Si la certificació cadastral descriptiva i gràfica coincideix amb la realitat no caldrà elaborar una representació gràfica alternativa (RGA). Només serà necessària quan l’interessat manifesti que la representació cadastral gràfica de la seva parcel·la no es correspon amb la realitat física.

La falta de correspondència de la descripció cadastral d’una finca amb la realitat pot ser degut per errors cadastrals, o bé, per no actualitzar-se després d’haver fet segregacions, divisions, etc. 

La RGA d’una parcel·la és un plànol georeferenciat  que delimita de manera precisa la ubicació geogràfica dels vèrtexs de les fites, mitjançant un sistema de coordenades, i que s’ha d’elaborar en format informàtic (GML). 

El GML és el fitxer que serveix per a l’intercanvi d’informació del Cadastre amb Registradors i Notaris i que, aquests, demanen ja als Tècnics Competents perquè sigui lliurat al costat del seu informe de delimitació i plànols i certificat de coordenades.

AGRO90 també es pot encarregar de realitzar la validació del GML al cadastre, que permet saber si una representació gràfica alternativa ja elaborada, diferent de la cadastral, compleix els requisits tècnics , i en particular la compatibilitat amb la representació de les parcel·les que figuren en la cartografia cadastral.

L’informe de validació gràfica és un document electrònic signat per la Direcció general del Cadastre mitjançant Codi Segur de Verificació que es pot incloure en una escriptura.