-> Índex d’ajuts

Ajut per establir illes de biodiversitat o fer sega sostenible en pastures (que es seguin per alimentació animal)

L’objectiu d’aquest ecorègim és afavorir el cicle de vida dels lepidòpters i el cicle vegetatiu de les pastures .

CONDICIONS GENERALS A TOTS ELS ECORÈGIMS (ER)

• Acollir-se, és voluntari.
• Ser Agricultor Actiu.
• Complir amb la condicionalitat agrícola condicionalitat ramadera reforçada.
• Es pot demanar aquest ajut a tota la finca o només una part, segons convingui. No obstant, has d’escollir una de les dues opcions.
• S’hauran d’anotar totes les actuacions realitzades a les terres al quadern d’explotació mentre no estigui disponible el QIE. Models de quadern de camp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES 

• Beneficiaris explotacions ramaderes compatibles amb l’aprofitament de la sega per l’alimentació d’animals propis: explotacions de boví, oví, cabrum i equí al REGA “Producció i reproducció” de carn, llet o mixta, per als bovins, oví i cabrum; i de carn o mixta, per a l’equí.

Es consideren pastures admissibles per deixar illes de biodiversitat o fer segues, la barreja d’espècies sembrades (PAST<5ANYS) o espontànies (PS). No serveixen els farratges monofits com el raigràs que tot i segar-lo per alimentació del bestiar només consta d’una espècie.

Dins d’aquesta pràctica els beneficiaris d’una explotació ha d’escollir entre fer la opció 1 o la 2:

OPCIÓ-1: Deixar illes de biodiversitat, és a dir, deixar zones sense segar i sense fer cap activitat agrària (tampoc pasturar) de l’1 de gener fins al 31 d’agost. Després d’aquesta data s’haurà de pasturar (respectant les càrregues ramaderes), segar, fer laboreig, sembrar o fer qualsevol altra activitat de manteniment. No es permet l’ús d’herbicides.

Com a mínim s’ha de deixar un 7% del conjunt de superfície de pastures permanents i pastures temporals que es seguin (i s’haurà de fer constar a la DUN). També comptabilitzen els elements del paisatge que constin a la SIGPAC (bardisses, arbres aïllats, arbres en filera, arbres en grup, marges, basses/llacunes/abeuradors natural, illes i/o enclavaments de vegetació natural, roques o munts de pedra, terrasses o construcció tradicionals).

La data i les activitats realitzades s’han de registrar al quadern (màxim en un termini d’un mes).

OPCIÓ-2: Fer una sega sostenible que consisteix en:

– No fer cap activitat agrària entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
– Fer un màxim de 3 dalls/any si >50% de la superfície està a una altitud ≤ 300 m.
– Fer un màxim 2 dalls/any si el >50% de la superfície està a una altitud > 300 m.
– Sempre que sigui possible, i les condicions climàtiques ho permetin (particularment si estan ubicats dins de XN2000) es farà fenificat o altra alternativa que no sigui l’ensitjat.
– Anotar al quadern/QiE els dalls realitzats (dins dels 30 dies posteriors).

QUANTIA DE L’AJUT

• Fer sega sostenible en pastures humides –> 62,16 €/ha.
Fer sega sostenible en pastures mediterrànies –> 40,96 €/ha.
• Degressivitat: en cas de manca de dotació financera,  l’import per hectàrea es reduirà per les superfícies que superin el llindar de 95 Ha (en el cas de pastures mediterrànies) o 65 Ha (en el cas de pastures humides).

 

Sol·licitud de l’ajut

La sol·licitud d’aquest ajut s’ha de fer a través de la DUN.

+INFO: AGRO90, SL – Entitat col·laboradora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.  Telèfon: 93.877.16.68 | Correu: info@agro90.com

 

-> Índex d’ajuts