Com tots sabeu, per tal de poder rebre els ajuts de la nova PAC 2015 s’han de complir una sèrie de pràctiques  agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient (pagament verd o greening), per la qual cosa és molt important que planifiqueu molt bé la propera sembra de tardor 2014.

–> Es considera que ja compleixen amb les aquestes pràctiques beneficioses:

– les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu
– les superfícies de l’explotació sotmeses a producció ecològica
– les superfícies de l’explotació de conreus permanents
– les explotacions que tota la seva superfície es dediqui a cultius sota l’aigua
– les explotacions situades en zones Xarxa Natura 2000
– les explotacions amb 75% o més de superfície de conreus farratgers* i/o guaret i on la resta de superfície de conreu no superi les 30 hectàrees
– les explotacions amb 75% o més de superfície de pastures i/o arròs i la resta de superfície de conreu no superi 30 les hectàrees.

*a aquest efecte s’entén per conreu farratger: les plantes herbàcies farratgeres que es troben habitualment en pastures naturals o que s’inclouen en les barreges de llavors per a pastures o prats de dall.

–>Les explotacions que no estiguin en alguna de les situacions anteriors han de complir, segons s’escaigui:

a) Diversificació de conreus

– Explotacions d’entre 10 i 30 ha. de terres de conreu: han de tenir mínim 2 conreus diferents, el principal < 75%

Explotacions > 30 ha. de terres de conreus: han de tenir mínim 3 conreus diferents, el principal ha d’ocupar una superfície < 75% i la suma de dos dels conreus ha de ser < al 95%, del total de superfície de conreu.

b) Manteniment de pastures permanents

c) Comptar amb superfícies d’interès ecològic

– Explotacions > 15 ha. de terres de conreu han de comptar amb un mínim del 5% de superfície d’interès ecològic. Es consideren superfícies d’interès ecològic les terres en guaret i les superfícies dedicades a conreus fixadors de nitrogen (lleguminoses*).

*per les lleguminoses, s’aplica el coeficient de ponderació 0,7, de forma que 1 ha de superfície de lleguminoses  equival a 0,7 ha d’interès ecològic. (Exemple: una explotació de 100 ha de superfície de conreu, ha de complir amb 5 ha de superfície d’interès ecològic: si són de guaret, es corresponen a 5 ha. Si són de lleguminoses, es corresponen a 7,14 ha. Si es una proporció de guaret i lleguminoses, caldrà tenir en compte el coeficient per les superfícies de lleguminoses).

Les lleguminoses que tenen consideració de superfícies d’interès ecològic són:

– Lleguminoses gra per al consum humà o animal: mongeta, cigró, llentia, pèsol, faves, favons, tramús o llobí, veça, erbs, guixes, guixons, moreu i fenigrec.
– Lleguminoses farratgeres: alfals o userda, veça, trepadella i enclova o clòver.
– Aquestes lleguminoses, a l’efecte d’aprofitar la fixació del nitrogen a sòl, han d’anar seguides en la rotació de conreus, per cultius que aprofitin aquest nitrogen, no estant permès deixar a continuació, les terres en guaret.

S’entén per conreu:

– Qualsevol gènere definit a la classificació botànica de conreus.
– Les espècies dels gèneres Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae.
– El guaret.
– Els conreus farratgers.