Què s’ha fet?

Dins de la DUN 2017 s’indica si el recinte SIGPAC consta en algun pla de gestió de dejeccions ramaderes. En cas afirmatiu, apareix a la descripció de superfícies (dades complementàries) el número del pla i el nom del seu titular.

Això està motivat per les nombroses consultes que els titulars de terra (agricultors) adrecen al Departament, sobre si determinats recintes apareixen en algun pla de gestió. Així, cada titular en serà coneixedor i tindrà l’opció (no l’obligació) de manifestar davant el Departament quina és la informació correcta. En tot cas, sempre és el ramader el responsable de disposar d’un pla de gestió correcte.

Quina informació hi apareix?

Les dades a la DUN 2017 referents a autoritzacions d’aplicació de dejeccions (fems, purins i gallinasses) són les que consten als plans de gestió de dejeccions ramaderes presentats fins al 15/11/2016. Les modificacions dels plans de gestió posteriors a l’esmentada data no hi apareixen.

Poden existir recintes on el titular no és conscient que s’hi va autoritzar l’aplicació de dejeccions. Això pot ser degut a canvis de titularitat, autoritzacions antigues realitzades pels propietaris, canvis en el SIGPAC, concentracions parcel·làries, canvis a cadastre, etc. D’altra banda, en alguns casos apareixen solapaments: terra on s’ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a més d’un pla de gestió.

Què vol dir “Terra en diversos plans”?

En alguns casos, en lloc del número de pla de gestió on consta el recinte, hi apareix el codi “9999999” i com a nom del titular l’expressió “Terra en diversos plans”. Això significa que el recinte apareix en més d’un pla de gestió. Les principals causes són:

  • Solapaments i canvis deguts a processos de concentració parcel·lària, o a canvis de codificació de SIGPAC/CADASTRE.
  • Errors en la introducció de la informació.
  • Cessió d’una part de la superfície del recinte a un pla de gestió i la resta de superfície a un altre pla.

Recintes que no consten en cap pla de gestió

El titular de la terra no cal que realitzi cap acció davant del Departament. Fins i tot en el cas que hagi autoritzat que en aquest recinte s’hi apliquin dejeccions, no cal que realitzi  cap tràmit al Departament, ja que és el ramader (titular del pla de gestió) el responsable de modificar el seu pla i presentar-lo a l’Administració.

Cal tindre en compte, però, que en cas de recintes que l’agricultor no va declarar el 2016 però els incorpora a la seva DUN-2017, la informació sobre gestió de dejeccions sempre li apareixerà en blanc. És possible que aquests recintes constin en algun pla de gestió, si ho va autoritzar el titular de la DUN anterior. En qualsevol cas, el nou titular de la DUN, com a nou responsable de la fertilització d’aquesta terra, té la potestat d’autoritzar l’aplicació de dejeccions a favor del ramader que decideixi.

Recintes que consten en un pla de gestió

 Recinte assignat correctament a un pla de gestió

 Si la informació que apareix és correcta, no cal que el titular de la terra faci cap acció.

Hi pot haver casos en què el titular del pla de gestió que apareix sigui desconegut per a l’agricultor, ja que aquest va autoritzar l’aplicació de dejeccions ramaderes a un determinat ramader i no al que apareix a la DUN. Això és degut, en molts casos, a què es tracta de plans de gestió conjunts de diverses granges: a la DUN hi apareix només el nom del titular d’aquest pla conjunt, i no pas el de tots els ramaders que formen part del pla. En aquests casos, la informació que apareix a la DUN és correcta. En tot cas, si el titular de la terra vol assegurar-se que el ramader a qui va autoritzar està dins d’aquest pla conjunt, es pot adreçar al mateix ramader.

Recinte assignat incorrectament a un pla de gestió

En cas que el pla de gestió que apareix no estigui autoritzat a aplicar dejeccions en el recinte, el titular de la terra té l’opció (però no l’obligació) de manifestar davant el Departament quina és la informació correcta. Hi poden haver dues situacions:

  • Si el titular de la terra no ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a cap pla de gestió, pot adreçar-se a l’Oficina Comarcal o, directament, pot emplenar i presentar al Departament l’imprès anomenat Model B (“Donar de baixa”), disponible a l’enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20469_Pla_gestio_ramaderes_gestio_terrres 

  • Si el titular de la terra ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a un pla de gestió diferent del que consta a la DUN, pot emplenar i signar l’imprès anomenat Model A, disponible al web anterior. Un cop signat, l’entrega al ramader a qui autoritza a aplicar dejeccions, per tal que aquest l’inclogui en la modificació del seu pla.

Recintes que consten en diversos plans

Si en algun recinte no apareix cap número de pla de gestió, sinó l’expressió “Terra en diversos plans”, el titular de la terra té l’opció (però no l’obligació) de manifestar davant el Departament quina és la informació correcta. Cal distingir dues situacions:

  • Si l’agricultor no ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a cap pla de gestió, pot adreçar-se a la seva Oficina Comarcal o, directament, pot emplenar i presentar al Departament l’imprès anomenat Model B, disponible al web anterior.
  • Si l’agricultor ha autoritzat l’aplicació de dejeccions a un determinat pla de gestió, pot emplenar i signar l’imprès anomenat Model A (“Cessió de terres d’un Pla de gestió”), disponible al web anterior. Un cop signat, l’entrega al ramader a qui autoritza a aplicar dejeccions, perquè l’inclogui en la modificació del seu pla.

Independentment d’això, si el titular vol conèixer més concretament quins són els plans de gestió on apareix el recinte, pot adreçar-se a l’Oficina Comarcal.

Per qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb l’equip d’enginyers agrònoms de AGRO90.