Inscripció d’Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya

Els titulars dels establiments de turisme rural, prèviament a l’inici de l’activitat, han de presentar una declaració responsable a partir de la qual es realitzarà la inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya.

Són establiments d’allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d’una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d’allotjament així com altres serveis turístics d’acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els establiments de turisme rural són una de les tipologies en que es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer, segons el grup i les modalitats i els requisits definits per reglament. Estan situats en el medi rural, aïllats o en nuclis de població de menys de 2000 habitants, integrats en edificacions preexistents anteriors a 1950, respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge.

No són establiments de turisme rural aquells que s’ubiquin en pisos, considerats com a habitatges independents d’un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.

Es distribueixen en dos grups, segons si la persona titular té o no rendes agràries: grup de cases de pagès o establiments d’agroturisme (les té) i grup d’allotjaments rurals (no les té). Alhora, cadascun d’ells es pot classificar en quatre modalitats: masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

 

Requisits

  • Si el titular és una entitat jurídica, haurà d’estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal. A més, el requisit d’empadronament l’ha de complir un dels membres de la societat.
  • Els establiments han d’estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d’allotjament en combinació amb altres serveis turístics (entre els quals sempre hi ha d’haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).
  • Han de complir els requisits d’empadronament, de capacitat i tècnics mínims que consten al Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i habitatges d’ús turístic.
  • Han de complir amb la normativa vigent en matèria d‘accessibilitat.
  • Han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.
  • Els establiments han d’estar senyalitzats amb el distintiu “TR” (consultar web del departament competent en turisme). Els del grup casa de pagès han de portar l’afegit “d’agroturisme” al darrera de la modalitat.