La DUN és la declaració anual que de forma obligatòria ha de realitzar la persona titular de l’explotació agrària ubicada a Catalunya.

Ha d’incloure la totalitat de la superfície agrària, forestal i improductiva, d’acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formin part de l’explotació.

A qui va dirigit?

Els titulars d’explotacions agràries que vulguin efectuar els tràmits i les sol·licituds dels ajuts directes i dels ajuts associats al Contracte global d’explotació (ajuts de mitigació, ajuts de competitivitat, jove agricultor, etc.)

Els titulars d’explotacions agrícoles que realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola, excepte: si destinen íntegrament la producció al consum domèstic privat, si estan inscrits al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal, i les seves produccions no es destinen al consum humà o animal.