Millora de la competitivitat de les explotacions agràries

Ajut a inversions que tinguin per objectiu millorar la competitivitat de les explotacions a llarg termini, millorant-ne la productivitat i la sostenibilitat. Es pretén augmentar la dimensió econòmica de les explotacions, reduint el seu impacte ambiental, i disminuint l’atomització del sector productor.

Requisits persones beneficiàries

 • Persones físiques:
  • 18 anys a data de sol·licitud.
  • Complir la definició d’AP (Joves agricultors 2022, 2023 i 2024 en compromís ser AP fins termini 2a certificació ajut joves)
  • Comunitat de Béns: tots els comuners complir els dos requisits anteriors.
 • SCP i altres persones jurídiques:
  • >50% capital social ha d’estar en mans de PF que siguin AP.
 • Viabilitat RUT ≥ 35% i < 120% RR
 • No cal ser AA, les PJ no cal ser EAP.
 • Les inversions han de millorar el rendiment global.

% Ajuts i increments

CGE 2024  
% Ajut bàsic 40%
% Ajut màxim 70%
Increment >50% terres de conreu i/o explotació
ramadera en ZLN o altres limitacions
10%
Persona jove instal·lada 5 anys abans sol·licitud: si és sense ajut 1a instal·lació cal tenir itinerari
formatiu establert per el DACC
10% (Jove instal·lat fa <5 anys, amb >40 anys SÍ pot tenir l’increment)
Inversions col·lectives >50% inversió
subvencionable
10% (Maquinària elegible, construcció i adquisició béns immobles per classificació, condicionament, transformació i comercialització productes agraris i
vehicles isotèrmics per venda directa.)
Inversions millora de regs >50% inversió
subvencionable
10%

Inversions subvencionables

Es subvencionen totes les inversions productives que millorin el rendiment global. Només esmentem les més especials.

 • Són subvencionables inversions que suposin un increment del valor afegit dels productes, adreçades a la classificació, el condicionament, la transformació i la comercialització, sempre que:
  • L’origen dels productes sigui de l’annex I del Tractat constitutiu de la UE
  • Aquestes inversions han d’anar adreçades exclusivament a productes de la pròpia explotació.
  • Les inversions podran estar ubicades en nuclis urbans, caldrà acreditar la titularitat i estar dins de l’explotació agrària, constant a la DUN mitjançant un croquis i informant de la corresponent adreça.
 • Construcció, adquisició o millora de magatzems agrícoles, coberts, pavimentacions i locals. Únicament si:
  • El bé va adreçat a la transformació, classificació, comercialització i condicionament de productes de la pròpia explotació que suposin un augment del seu valor afegit, o
  • En el cas de magatzems, coberts i pavimentacions, en creació o ampliació d’explotacions ramaderes amb les excepcions introduïdes (sempre que es compleixin les limitacions de creació de noves places en ZV)
  • No són subvencionables la compra de coberts agrícoles, ni locals.
  • són subvencionables la compra de magatzems agrícoles quan:
   •  No hagin estat objecte d’ajut per la seva construcció o adquisició, en els 10 anys anteriors a la data de sol·licitud.
   • Ni per subvencions estatals ni comunitàries.
  • En coberts, pavimentacions i locals només és subvencionable els costos de construcció i
   millora.
 • Nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica:
  • Únicament llistat article 33 Ordre:
   • Quan no se’n disposi a l’explotació, o
   • Quan la utilitzada actualment tingui una antiguitat > 10 anys a data de sol·licitud de l’ajut.
  • Tot tipus màquina (fora llistat article 33 i no subvencionable per mitigació):
   • Canvi OTE comparant DUN 2024 vs. DUN 2023.
   • Joves beneficiaris d’un ajut de primera instal·lació entre els anys 2020 a 2024 (ambdós inclosos).
   • PJ de nova creació o constituïda entre 2020 a 2024, on s’ha instal·lat un jove
    en les mateixes convocatòries.
 • Inversions en cultius permanents de fruita fresca:
  • Les limitacions només afecten noves plantacions o reconversions de pera, poma, préssec, nectarina (amb platerines) i paraguaians. La resta d’espècies (cirerers, pruneres, magraners,…) no tenen cap limitació.
  • Noves plantacions:
   • Únicament per pomes i peres.
   • Únicament joves instal·lats amb ajut 2020 a 2024 (ambdós inclosos) o
   • PJ de nova creació o constituïda entre 2020 a 2024, on s’ha instal·lat un jove en les mateixes convocatòries.
  • Reconversió de plantacions ja existents (poma, pera, préssecs, nectarines, platerines i paraguaians):
   • Si la plantació >10 anys o
   • Joves instal·lats amb ajut 2020 a 2024 o PJ de nova creació o constituïda entre 2020 a 2024, on s’ha instal·lat un jove en les mateixes convocatòries.
   • degut a arrencades obligatòries per motius sanitaris oficials.
   • En el mateix recinte on s’arrenca excepte per motius sanitaris oficials ( = recinte o ≠ però per la mateixa superfície).
   • Recordeu que en cas d’inversions en millora de reg associades, cal complir amb l’estalvi potencial d’aigua perquè pugui ser subvencionable.
 • Tanques per a la protecció de cultius d’atacs de la fauna salvatge quan justifiquen la millora de la viabilitat i competitivitat de l’explotació.
 • Arnes i quadres únicament quan:
  • Joves instal·lats amb ajut 2020 a 2024 (ambdues incloses), o
  • PJ de nova creació o constituïda entre 2020 a 2024, on s’ha instal·lat un jove en les mateixes convocatòries.
 • Les despeses generals vinculades a les inversions que preveuen els apartats anteriors:
  • A. Honoraris d’arquitectes i enginyers per als projectes visats.
  • B. Despeses de gestió de la sol·licitud d’ajut que inclou: Honoraris d’assessors per a l’estudi o memòria sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.
  • A+B: màxim 8% inversió de la subvenció.
  • B: màxim 4% inversió de la subvenció.
 • Adquisició vehicles i la millora de mitjans de transport d’arnes:
  • De categoria industrial o d’una capacitat de càrrega superior a 2.500 kg de pes màxim autoritzat.
  • Remolcs, malles de cobertura, enganxalls, rampes o tendals adaptats al transport d’arnes.
  • En ambdós casos només en cas de:
   • Joves instal·lats amb ajut 2020 a 2024 (ambdues incloses), o
   • PJ de nova creació o constituïda entre 2020 a 2024, on s’ha instal·lat un jove en les mateixes convocatòries.
   • Canvi d’OTE DUN 2024 vs DUN 2023
   • Inversió màxima 60.000 € per vehicle
 • Adquisició vehicles isotèrmics:
  • Si es fa venda directa.
  • Inversió màxima 60.000 € per vehicle.
 • Inversions en ramaderia que comportin un augment de la capacitat (inclosa la compra de granges). Fins ara parlàvem de places. Ara capacitat RER Decret 153/2019.
  • Porcí:
   • Zona Vulnerable (ZV) amb ICR>1,2 mai subvencionable increment capacitat inscrita al RER en la data d’entrada en vigor Decret 153/2019.
   • ZV amb ICR =<1,2 només subvencionable increment capacitat inscrita RER a data 153/2019 en porcí ecològic. Màxim fins a 864 UBM / marca ramadera 
   • No ZV només subvencionable increment capacitat inscrita RER a data 153/2019 en porcí ecològic. Màxim fins a 864 UBM / marca ramadera 
   • Càlcul places: Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques de l’ordenació de les explotacions porcines.
  • Resta ramaderia:
   • Màxim fins a 850 UBM /Marca ramadera boví lleter o de carn
   • ZV amb ICR>1,2 mai subvencionable increment capacitat inscrita al RER en la data d’entrada en vigor Decret 153/2019.
   • ZV amb ICR =<1,2 només subvencionable increment capacitat inscrita RER a data 153/2019 en sector ramader ecològic, extensiu, semiextensiu i en aus de corral (formes de cria soltes en el galliner o a l’aire lliure).
   • No ZV sí es subvenciona en qualsevol sistema productiu increment capacitat inscrita RER a data 153/2019.
   • Càlcul places: Reial Decret 1053/2022 en boví i Decret 40/2014 per la resta  d’espècies.
 • Inversions en regadiu
  • Requisits generals:
   • Sempre la instal·lació en reg que es sol·licita ha d’estar localitzada en una massa d’aigua caracteritzada degudament en un Pla hidrològic aprovat i comunicat a la Comissió Europea.
   • En tot reg subvencionable, o ja existeix comptador d’aigua o s’hi ha d’instal·lar com a part de la inversió subvencionada.  
   • Identificació de la massa d’aigua d’on prové el reg: numeració, i si és superficial o subterrània, per saber la qualificació quantitativa en el PH.
  • Modalitats de reg:
   • Millora d’una instal·lació de reg preexistent (NO s’amplia la superfície de reg).
    • Estalvi potencial d’aigua (estudi teòric):
     • Es determina en m3/ any.
     • Es té en compte:
      • Reducció de les pèrdues per millora de les conduccions.
      • Reducció del volum d’aigua requerit nou sistema reg vs anterior sistema de reg.
      • El possible canvi permanent nova orientació productiva vs anterior orientació productiva.
     • Memòria específica (document normalitzat obligatori).
     • Excel realitzat per l’IRTA per validar l’estalvi potencial determinat en la memòria. Disponible al web del DACC. Excel té en compte les 3 variables: tipus conducció, tipus reg i cultiu
     • DUN només conté alguns camps que volen tenir informatitzats. No la memòria.
     • Estalvi potencial d’aigua:
      • Per ser subvencionable la millora estalvi potencial d’aigua 5-25%:
       • Reg a tesa a reg per aspersió: mínim del 15%.
       • Reg a tesa a reg localitzat: mínim del 25%.
       • Reg per aspersió a reg localitzat: mínim del 10%.
       • Reg localitzat a reg microlocalitzat: mínim del 5%.
      • Reg microlocalitzat: eficiència real d’aplicació reg 90%-95%:
       • Instal·lació de reg localitzat enterrat, o
       • instal·lació de sensors per al control del reg, o
       • Millores en el capçal de reg o en d’altres parts de la instal·lació que permetin:
        • Reg optimitzat variable en el temps i un reg per sectors diferenciats (per exemple entre d’altres, inversions per instal·lar sistemes de pressurització natural, o bombeig amb cabal variable amb variadors de freqüència).
     • Massa d’aigua origen del reg igual o superior a bona quantitativament:  Complir estalvi potencial d’aigua.
     • Massa d’aigua origen del reg inferior a bona quantitativament: Complir estalvi potencial d’aigua, i acreditar reducció efectiva del consum d’aigua mínim 50% estalvi potencial d’aigua requerit a nivell d’inversió (no de tota l’explotació):
      • Acreditar consums d’aigua en m3 abans inversió (mitjana 2 últimes anualitats i màxim de 5).
      • Acreditar consums d’aigua 1 any després inversió (control posterior de l’expedient)
      •  
     • Requisits de documentació:
       • Concessió d’aigua corresponent (CHE o ACA) en cas de concessions directes al sol·licitant.
       • Certificat comunitat de regants on s’especifiqui cabal anual assignat.
     • Excepcions. NO cal complir estalvi potencial d’aigua si la inversió no implica nova captació d’aigua:
       • Inversions que només afecten l’eficiència energètica, o
       • Inversions per a la creació d’una bassa no lligada a una nova captació d’aigua, o
       • Inversions per a l’ús d’aigua regenerada que no afecti masses superficials o subterrànies.
       • Novetat Reglament PEPAC: En creació o ampliació d’una bassa de reg cal anàlisi mediambiental de la inversió per garantir que no es produirà cap efecte mediambiental negatiu (no és una declaració ambiental, cal tramitar-ho a l’OGAU).
   • Inversions per incrementar la superfície de reg. Requisits específics:
    • Cal anàlisi mediambiental de la inversió per garantir que no es produirà cap efecte mediambiental negatiu (no és una declaració ambiental, cal tramitar-ho a l’OGAU.
    • En cas de Comunitat de Regants, si té DIA favorable l’assimilem a aquest anàlisi mediambiental. Si no, cal demanar l’anàlisi mediambiental.
    • Cal que la massa d’aigua origen del reg tingui una qualificació quantitativa igual o superior a bona (novetat).

Modificacions

 • Només després resolució de concessió.
 • Sempre que NO suposin una variació en la finalitat de la inversió aprovada (modificacions de menor entitat):
  • Canvis de model o de potència de la màquina subvencionada.
  • Canvis entre espècies o varietats de la plantació.
  • Canvis entre sistemes de reg.
  • Canvis en els m2 d’una construcció o en les unitats d’obra.
  • Canvis d’ubicació (amb nova visita no inici).
 • No es necessari nova resolució. Amb la certificació es reconeix aquesta validesa tècnica.
 • Sempre comunicar abans de la seva realització.

Compromisos

 • Durant 5 anys a comptar del pagament o bé,
 • PIMES 3 anys des del pagament.
  • Mantenir activitat agrària en l’explotació (fer la DUN)
  • Mantenir les inversions subvencionables.

Límits d’inversió

 • Màx. €/UTA: 120.000€
 • Màx. €/explotació convocatòries 2024-2027: 420.000€
 • Mínim inversió / expedient (en concessió i en certificació): 5.000 € (Si en certificació la inversió subvencionable < 5.000 € REVOCACIÓ)

Prioritats

 • Persones joves agricultores instal·lades amb ajut 1a instal·lació en les últimes 10 convocatòries (inclosa la simultània).
  • Joves instal·lats sense ajut primera instal·lació:
   •  Data alta SS o aportació capital social posterior a 01/02/2015.
   • Complir itinerari formatiu a data sol·licitud ajut mitigació.
  • Instal·lats amb ajut 5 darreres convocatòries (inclosa la simultània): 25 punts.
  • Instal·lats amb ajut convocatòries 6 a 10: 20 punts.
  • Instal·lats sense ajut: 20 punts.
 • Explotació catalogada EAP en el moment de la sol·licitud o expedient de primera instal·lació amb increment ser EAP concedit: 20 punts.
 • Sol·licitant és una cooperativa o soci d’una, abans 01/01/2024, o Inversions col·lectives
  >50% inversió subvencionable:

  • Cooperativa o soci d’una: 5 punts
  • 3 persones: 3 punts.
  •  4 o més persones: 6 punts
 • Inversions en millora de regs preexistents complint l’estalvi potencial d’aigua i > 50% inversió subvencionable: 10 punts.
 • Inversions innovadores (segons article 33) >50% inversió subvencionable: 5 punts
 • >50% inversió subvencionable en transformació, comercialització, classificació i
  condicionament de productes pròpia explotació: 9 punts.
 • Explotació inscrita CCPAE en el moment sol·licitud o expedient de 1a instal·lació en compromisos i amb aquesta priorització a l’ajut de 1a instal·lació i >50% inversió subvencionable per agricultura o ramaderia ecològica: 10 punts.
 • Dona en PF; o en PJ >50% capital social en mans de dones i formen part òrgans de govern societat: 5 punts.
 • Explotació > 50% i fins 80% terres de conreu, en ZLN o altres limitacions específiques, o zones periurbanes: 7 punts. >80% i/o explotació ramadera: 10 punts.
 • Els criteris de puntuació s’han de mantenir fins al moment de certificació de l’ajut en els dos trams de pagament.
 • Criteri desempat: % més baix RUT sobre RR modulada estàndard (mòduls DUN).
 • Puntuació mínima: 25 punts.