Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries

Ajut a inversions productives que redueixin l’impacte en el medi ambient i promoguin l’adaptació al canvi climàtic, mitjançant les inversions en gestió eficient dels recursos, la producció amb energies renovables, l’eficiència energètica, el benestar animal i la bioseguretat.

Requisits persones beneficiàries

 • Persones físiques:
  • 18 anys a data de sol·licitud.
  • Complir la definició d’AP.
  • Comunitat de Béns: tots els comuners complir els dos requisits anteriors.
  • Joves agricultors 2022, 2023 i 2024 en compromís ser AP fins termini 2a certificació ajut joves
 • SCP i altres persones jurídiques:
  • >50% capital social ha d’estar en mans de PF que siguin AP
  • No cal ser AA, no cal ser EAP
 • No cal RUT 35-120% RR

% Ajuts i increments

CGE 2024  
% Ajut bàsic 40%
% Ajut màxim 70%
Increment >50% terres de conreu i/o explotació
ramadera en ZLN o altres limitacions
10%
Persona jove instal·lada 5 anys abans sol·licitud: si és sense ajut 1a instal·lació cal tenir itinerari
formatiu establert per el DACC
10% (Jove instal·lat fa <5 anys, amb >40 anys SÍ pot tenir l’increment)
Inversions col·lectives >50% inversió
subvencionable
10% (Només en maquinària elegible i actuacions
en tractaments dejeccions)

Inversions subvencionables

 • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los més eficients energèticament: Aïllaments, ventilació amb estalvi energètic, panells evaporatius cooling,… (No es subvenciona la substitució teulada uralita Per aquest punt entren ventilacions que milloren energèticament les ventilacions ja existents, la resta entren per Benestar animal).
 • Renovació d’instal·lacions elèctriques i canvi a tecnologia LED tant en enllumenats
  interiors com en exteriors, per a la reducció del consum d’energia.
 • L’ús, per a consum exclusiu de l’explotació mateixa, de fonts renovables d’energia,
  subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries. (Nota: 2024 es tornen a subvencionar plaques solars fotovoltaiques i bateries de liti, que tenen CRM propi, NO subvencionen bateries liti en instal·lacions plaques ja subvencionades si no hi ha increment
  necessitats energètiques, MAI si va destinat una part a l’habitatge, tampoc no subvencionen per aquí la substitució teulada uralita).
 • Nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica:
  • Únicament llistat article 33 Ordre.
  • Quan no se’n disposi a l’explotació, o wuan la utilitzada actualment tingui una antiguitat > 10 anys a data de sol·licitud de l’ajut (es té en compte el codi UNE de la maquinària que ja està inscrita al ROMA > 10 anys: Compta l’antiguitat, la inscripció al ROMA és un indicatiu).
  • Novetats llistat maquinària 2024:
   • 2.2.07 i 2.2.08 Desbrossadores per al manteniment de cobertes vegetals.
   • Equips per al desherbatge mecànic per a cultius extensius implantats (tipologia:
    grades de pues, grades rotatives d’estrelles, grades rotatives de pues i binadores).
   • Equips per al desherbatge mecànic sota la filera per a cultius arboris (tipologia: binadores, desbrossadores amb palpador, equips intercep).
   • 03.1.02 Subsoladors per descompactar sòls amb cobertes vegetals en conreus
    arboris
   • Sembradores de cobertes vegetals entre línies de conreus
   • Rodets laminats per aixafar conreus de cobertura (Roller crimper)
  • Recordatori 2023:
   • 05.2.03 Cisternes d’aplicació de purí, sempre que, conjuntament amb l’adquisició de la cisterna, es realitzi l’adquisició i instal·lació, de tots els equips següents:
    • (05.02.04) Accessoris per a l’aplicació localitzada de purí: injectors de purins (fems líquids) o mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema de tubs penjants);
    • Trituradors o sistemes de pressió, que permetin una uniformitat de distribució;
    • Equips de mesura de la concentració de nutrients (conductímetre o dosificador o NIR);
    • Dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) incorporat a la pròpia cisterna.
   • Sistemes per a l’agricultura de precisió:
    • GPS
    • Sensors de velocitat
    • Equip per anàlisi i gestió de la ració en remolc mesclador
    • Equip autònom de mapatge per afegir a qualsevol equip
    • Equip amb sensors de rendiment i humitat per afegir a qualsevol equip
    •  Autoguiatge
    •  Sistema de pesatge i dosificació
    •  Dotació per complementar treball variable
    •  Kit d’adaptació ISOBUS
    •  Receptors de senyal
    •  Estacions fixes RKT
    •  Components de comunicació per a dotar de telemetria la maquinària.
    • Nota: Si s’adquireixen per incorporar a màquina que JA es disposa: SEMPRE MITIGACIÓ. Si s’adquireixen JUNTAMENT amb la màquina subvencionable, aniran per competitivitat o mitigació en funció classificació article 33.
 • Adquisició i instal·lació de tecnologies de tractament de dejeccions ramaderes que s’ubiquin en l’explotació ramadera i tractin dejeccions produïdes a la pròpia explotació, següents:
  • Separació sòlid-líquid
  • Compostatge
  • Assecatge solar
  • Digestió anaeròbia
  • Nitrificació-desnitrificació (NDN) en explotacions existents.
  • Altres tractaments emergents innovadors o variants de tractaments consolidats que tenen rendiments superiors als habituals, i que han estat avaluats favorablement pel DACC.
  • I altres inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i/o d’amoníac
  • NOTA: 
   • Cal tenir Pla de gestió de dejeccions ramaderes en el moment de justificació i d’acord amb les noves actuacions executades.
   • EXCLUSIVAMENT PER TRACTAMENT DE DEJECCIONS DE L’EXPLOTACIÓ SOL·LICITANT. Ha d’estar en una parcel·la de la DUN del sol·licitant propera a l’explotació ramadera.
 • Instal·lació de nous sistemes d’alimentació de baixes emissions en cas de ramaderia intensiva:
  • Sistemes d’alimentació automàtica
  • Sistemes d’alimentació humit-sec
  • Sistemes d’alimentació líquida
  • Sistemes electrònics d’alimentació o sistemes d’alimentació de precisió.
  • NOVETAT:  en cas de dubtes es sol·licitarà informe del Servei d’Ordenació Ramadera
 • Programari informàtic, adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. També la consecució i adaptació de normes de qualitat. Sempre que se n’acrediti la relació amb el canvi climàtic a l’explotació.
 •  Les despeses generals vinculades a les inversions que preveuen els apartats anteriors:
  • A. Honoraris d’arquitectes i enginyers per als projectes visats.
  • B. Despeses de gestió de la sol·licitud d’ajut que inclou: Honoraris d’assessors per a l’estudi o memòria sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic.
  • A+B: màxim 8% inversió de la subvenció.
  • B: màxim 4% inversió de la subvenció.
 • Higiene i benestar animal:
  • Sensors en naus ramaderes de NH3 o CO2:
   • Amb monitorització continua i registre d’històric.
   • No es poden incloure els 2 sensors en un mateix aparell.
   •  Han de ser semi-fixos per poder-los moure si és necessari.
   • Les dades s’han de poder enviar a ordinador central per:
    – Processar les dades.
    – Permetre aplicar mesures correctores de manera ràpida.
   • Nota: mai per inversions obligatòries.
  • Explotacions porcines:
   •  RD 159/2023 obligatori a 08/03/2025
   • Creació de zones o espais específics i exclusius per a l’observació i l’aïllament
    dels animals.
   • Per raons sanitàries o de benestar animal.
   • Per mantenir temporalment els animals en recintes individuals
   • Inversions necessàries per l’assoliment de la superfície de sòl lliure establert a la disposició final quarta del Reial Decret 159/2023:
    • En naus existents porcines en funcionament abans 08/03/2023.
    • NO és subvencionable la construcció de noves naus o l’adaptació o l’ampliació d’altres naus existents per mantenir la capacitat prèvia a la inversió.
    • Les naus subvencionades no podran ser ampliades quant a superfície.

   • Explotacions bovines:
    • RD 1053/2022. Obligatorietat: (≤20 UBM): any 2030; (>20UBM-360UBM): any 2028; (>360UGM-850UGM): any 2025
    • Creació o adaptació d’una zona de descans:
     • Amb sòl uniforme.
     • Lliure d’engraellat.
     • Amb llit net i sec.
     • En explotacions bovines on els animals s’allotgin temporal o permanentment en instal·lacions permanents.
    • Creació de patis o espais exteriors al qual puguin accedir els animals:
     • Sota garanties de confort tèrmic.
     • Amb protecció davant les inclemències del temps.
     • Sempre que no impliquin un increment de capacitat de l’explotació.
     • En explotacions bovines on els animals s’allotgin temporal o permanentment en instal·lacions permanents.
 • Bioseguretat en explotacions ramaderes:
  • Menjadores fixes o mòbils que minimitzin el contacte amb la fauna salvatge:
   • Alçada mínima de 60 cm.
   • Amb sistemes per evitar la sortida o caiguda de menjar a l’exterior.
  • Abeuradors fixes o mòbils que minimitzin el contacte amb la fauna salvatge:
   • Alçada mínima de 60 cm.
   •  Amb sistemes per evitar vessaments.
   • Amb sistemes per evitar l’acumulació d’aigua al voltant dels mateixos (per evitar la formació de fangs al voltant de l’abeurador):
    • Amb solera d’obra al voltant de l’abeurador, o
    • Capa de teixit geotècnic i pedres amunt.

 

  • Tanques per a la protecció sanitària del bestiar en pastures i en zones d’alimentació (CGE 2023 entraven per competitivitat, ara mitigació. Sense Cost Referència Màxim, per tant, 3 ofertes):
   • Només en explotació ramadera qualificada d’extensiva o semiintensiva.
   • Alçada mínima d’1,60 m.
   • Amb pals de subjecció cada 2-4 metres
   • Amb malla de torsió o bé amb malla metàl·lica nuada:
    • Ancorada en pals de subjecció i de tensió.
    • Enterrada en els primers 20 cm.
   • Si s’escull malla metàl·lica nuada:
    • Distància entre fils verticals fixa, de 15 cm.
    • Distància entre fils horitzontals, progressiva:
     • 5-10 cm a la part inferior
     • De fins a 15-20 cm a la part superior.

  • Tanques perimetrals per a explotacions intensives de boví, oví, cabrum i èquids i la part d’instal·lacions en explotacions semiintensives:
   • De malla metàl·lica fixada en la seva base o bé, mur de formigó.
   • Alçada mínima 1,5 m
   • En cas de malla metàl·lica, la distància entre els pals de subjecció ha de ser la suficient per mantenir la tensió de la tanca.
   • Tanca contínua i abastar a totes les instal·lacions de l’explotació.
   • Nota: En cas granges noves tot per competitivitat. Mitigació en cas de granges existents. 3 ofertes.
  • Aviram amb accés a l’exterior, estructures protectores amb xarxa o tela ocellera:
   • Amb diàmetre màxim de forat 19 mm.
   • Que inclogui/empari tot el volum (sostre i laterals dels patis) que ocupa la superfície exterior a la que tenen accés els animals.
   • Per sobre de la xarxa (únicament en el sostre) cal col·locar malla tipus umbracle o similar que impedeixi que les dejeccions d’aus salvatges puguin filtrar-se a l’interior dels patis.

  • Acondicionament de zones de neteja i desinfecció dels vehicles de transport per carretera d’animals vius:
   • Únicament els situats a l’explotació.
   • No és subvencionable en els tipus d’explotacions ramaderes on aquesta mesura sigui obligatòria.
   • Nota: No en porcí ni avicultura. En cas granges noves tot per competitivitat. Mitigació en cas de granges existents. 3 ofertes.

Modificacions

 • Només després resolució de concessió.
 • Sempre que NO suposin una variació en la finalitat de la inversió aprovada (modificacions de menor entitat):
  • Canvis de model o de potència de la màquina subvencionada.
  • Canvis en la potència instal·lació plaques solars fotovoltaiques.
  • Canvis en metres quadrats construcció o unitats d’obra.
  • Canvis d’ubicació (amb nova visita no inici).
 • No es necessari nova resolució. Amb la certificació es reconeix aquesta validesa tècnica.
 • Sempre comunicar abans de la seva realització.
 • NO canvis tipus màquina.
 • Sempre que es mantinguin els requisits i l’elegibilitat de la inversió.

Compromisos persones beneficiàries

 • Durant 5 anys a comptar del pagament o bé,
 • PIMES 3 anys des del pagament.
  • Mantenir activitat agrària en l’explotació (fer la DUN)
  • Mantenir les inversions subvencionables.

Límits d’inversió

 • Màx. €/UTA: 120.000€
 • Màx. €/explotació convocatòries 2024-2027: 420.000€
 • Mínim inversió / expedient (en concessió i en certificació): 5.000 € (Si en certificació la inversió subvencionable < 5.000 € REVOCACIÓ)

Prioritats

 • Persones joves agricultores instal·lades amb ajut 1a instal·lació en les últimes 10 convocatòries (inclosa la simultània).
  • Joves instal·lats sense ajut primera instal·lació:
   •  Data alta SS o aportació capital social posterior a 01/02/2015.
   • Complir itinerari formatiu a data sol·licitud ajut mitigació.
  • Instal·lats amb ajut 5 darreres convocatòries (inclosa la simultània): 25 punts.
  • Instal·lats amb ajut convocatòries 6 a 10: 20 punts.
  • Instal·lats sense ajut: 20 punts.
 • Explotació catalogada EAP en el moment de la sol·licitud o expedient de primera instal·lació amb increment ser EAP concedit: 20 punts.
 • Inversions col·lectives >50% inversió subvencionable:
  • 3 persones: 3 punts.
  •  4 o més persones: 6 punts
 • Inversions en energies renovables >50% inversió subvencionable: 5 punts.
 • Inversions innovadores (segons article 33) >50% inversió subvencionable: 5 punts
 • Explotació inscrita CCPAE en el moment sol·licitud o expedient de 1a instal·lació en compromisos i amb aquesta priorització a l’ajut de 1a instal·lació i >50% inversió subvencionable per agricultura o ramaderia ecològica: 10 punts.
 • Dona en PF; o en PJ >50% capital social en mans de dones i formen part òrgans de govern societat: 5 punts.
 • Explotació > 50% i fins 80% terres de conreu, en ZLN o altres limitacions específiques, o zones periurbanes: 7 punts. >80% i/o explotació ramadera: 10 punts.
 • Inversions en tractament de dejeccions ramaderes que es duguin a terme en ZV: 9 punts.
 • Les que no s’ubiquen en ZV: 6 punts.
 • Inversions en millora higiene i benestar animal, >50% inversió subvencionable: 5 punts.
 • Els criteris de puntuació s’han de mantenir fins al moment de certificació de l’ajut en els dos trams de pagament.
 • Criteri desempat: % més baix RUT sobre RR modulada estàndard (mòduls DUN).
 • Puntuació mínima: 20 punts.