Com ja sabeu, amb la finalitat de prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats, el DECRET 136/2009, d’1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, regula els procediments per garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes i dels fertilitzants nitrogenats en tot l’àmbit de Catalunya.

Aquest programa d’actuació, és d’obligat compliment per a totes les zones vulnerables designades mitjançant Decret 283/1998, de 21 d’octubre, el Decret 476/2004, de 28 de desenbre i per l’Acord de Gorvern GOV/128/2009, de 28 de juliol. D’altra banda, s’estableix l’obligatorietat de determinats preceptes relatius a les dejeccions ramaderes també a les zones no designades com a vulnerables, per bé que en aquestes la regulació es limita a menys aspectes, tots ells bàsics però suficients per assegurar-ne una correcta gestió.

El 5 de febrer del 2015, s’ha publicat al DOGC l’Acord GOV/13/2015, de revisió de les zones vulnerables (ZV):

Amb efectes des del dia 6 de febrer, deixen d’estar designats com a ZV els municipis de Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador i l’Escala (Alt Empordà). Cal considerar aquests tres municipis com a zones no vulnerables en els plans de gestió presentats a partir de la data esmentada.

Amb efectes des del dia 5 de febrer, passen a ser designats com a ZV els municipis d’Argençola (Anoia), Santa Coloma de Queralt, les Piles, Conesa i Forès (Conca de Barberà).

El programa d’actuació (Decret 136/2009) passa a ser aplicable en aquestes noves ZV des del dia de la publicació de l’Acord al DOGC, és a dir, des del dia 5 de febrer del 2015. Tots 5 municipis es consideren inclosos en l’àrea 6 (zona vulnerable núm. 6). A efectes d’ampliacions de capacitat de bestiar en aquests municipis, tots 5 són de baixa càrrega ramadera: càrrega inferior al 80%, segons l’article 20.2 del Decret 136/2009, per la qual no cal complir cap dels supòsits de l’article 20.1.