El Centre de la Propietat Forestal ens envia la següent nota informativa sobre la realització de treballs forestals a l’estiu:

RECORDEU

A TOT CATALUNYA

  • Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses arran de sòl.
  • En els camins classificats en el PTGMF/PSGF com a camins principals o camins primaris les restes vegetals han d’estar retirades un mínim de 20 metres a banda i banda d’aquests vials.(*)

ALS MUNICIPIS DECLARATS D’ALT RISC D’INCENDI FORESTAL (**)

En el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre:

  • No es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret que es disposi d’autorització excepcional emesa pel director gerent del CPF. Imprès de sol·licitud: http://cpf.gencat.cat (Apartat Tràmits → Gestió Forestal).
  • En cas de disposar d’autorització excepcional per generar restes vegetals, el tractament de les capçades i la retirada de restes en la franja de 20 metres dels
    camins s’ha de realitzar amb una periodicitat de 15 dies màxim.
  • Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot establir mesures de caràcter extraordinari i les autoritzacions excepcionals de treballs que generin restes poden ser suspeses, com també l’accés a determinades zones forestals.

(*) Aquests camins són els equivalents als camins rurals i camins forestals d’acord amb el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació d’accés al medi natural (DOGC núm. 2680, de 14.7.1998).

(**) Cliqueu aquí per saber quins municipis estan declarats d’alt risc.