El dia 25 de març de 2014 va sortir el  nou decret que ordena les explotacions ramaderes. L’objectiu principal d’aquesta disposició és determinar els requisits que han de complir les explotacions ramaderes, i  l’ordenació i el desenvolupament del Registre d’explotacions ramaderes d’una manera clara i simplificant els procediments.

Té una especial rellevància l’establiment de condicions per a la preservació de la salut animal i la prevenció de malalties que afecten el bestiar, per a la qual cosa s’estableixen en aquest Decret condicions generals per a totes les explotacions, i en particular per a cada espècie en concret.

Aquesta nova regulació està orientada a millorar la producció ramadera i la qualitat dels processos productius, aplicant normes zootècniques, i d’higiene, per tal d’aconseguir un nivell elevat de seguretat dels aliments que es produeixen, així com l’aplicació de normes de benestar animal i de protecció i millora del medi ambient.

Per tal de regular també les activitats relacionades amb el sector ramader però que no disposen d’instal·lacions per allotjar animals es crea un directori d’operadors en el sector de la ramaderia, el qual inclou els operadors l’activitat dels quals està relacionada amb la ramaderia; així doncs, s’hi troben activitats com ara la dels operadors comercials d’animals que no disposen d’instal·lacions per allotjar-los, les empreses integradores i els centres de distribució de material genètic. Aquesta nova regulació millora la gestió de la traçabilitat ja que s’inclouen totes sota la mateixa ordenació.

Atenent els criteris de simplificació i de reducció de normes es considera necessari unificar en una mateixa norma tots els requisits que han de complir les explotacions ramaderes que exerceixin qualsevol activitat de producció o comercialització d’animals o de productes ramaders, incloses les que no allotgen animals. En aquest sentit el Decret recull annexos en els quals, i per a cadascuna de les espècies, s’estableixen els requisits mínims que s’han de complir.

Es clarifica el procediment d’autorització per a l’inici de l’activitat ramadera, eliminant els requeriments documentals innecessaris, establint un procediment clar i pautat i practicant d’ofici la inscripció en el Registre d’explotacions ramaderes. De la mateixa manera, en la mateixa línia de simplificació, per a aquelles explotacions ramaderes de petita capacitat, autoconsum, centres d’emmagatzematge de material genètic i les pastures, es preveu un règim de comunicació prèvia per a l’inici de l’activitat, i l’Administració efectuarà igualment la inscripció d’ofici en el Registre d’explotacions ramaderes.

A continuació podeu descarregar-vos el Decret!