L’Ordre ACC/25/2023 publicada al DOGC modifica tres annexos del Decret 153 de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes. El més destacat és:

–> NOUS COEFICIENTS DE VOLUM ESTÀNDARD DE PURÍ

Garrins de 6-20 Kg: 0,28/0,41 m3 de purí / plaça i any
Engreix (20-100 Kg): 1,00/1,65 m3 purí / plaça i any

Per aplicar el valor més baix dels dos s’ha de complir:

  1. Que la menjadora té incorporat l’abeurador o s’utilitza un sistema d’abeuratge del bestiar d’eficiència equivalent.
  2. Que la neteja es faci amb un grup d’alta pressió (>100 atmosferes) i baix cabal (<25 l/minut).
  3. Que es disposi de comptador volumètric que permeti conèixer de manera diferenciada els volums d’aigua consumits.

Per la resta de categories es mantenen els valors del Decret 153/2019.

–>NOVES DISTÀNCIES A RESPECTAR

No es podran aplicar dejeccions ramaderes (purins o fems) als camps a una distància inferior a 100 metres de les granges (de qualsevol espècie). La mesura de la distància s’efectua a partir del punt de les edificacions per a animals, o de les àrees a l’aire lliure que alberguin els animals, que es trobi més proper al lloc on s’apliquen les dejeccions.

Excepcions:

  • Explotacions del grup especial porcí i explotacions de selecció i multiplicació avícola, en què cal respectar 300 metres quan les dejeccions són indistintament de procedència avícola o porcina.
  • Explotacions porcines que mantinguin animals reproductors, en què cal respectar 200 metres quan les dejeccions són de procedència porcina.
  • Aquestes distàncies no s’apliquen en explotacions d’autoconsum.