La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va crear una taxa per la presentació i la tramitació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació.

La quota de la taxa està establerta en funció del règim d’intervenció administrava al qual està sotmesa cada explotació ramadera d’acord amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i és la següent:

  • Per a les explotacions ramaderes incloses en l’annex I: 200 euros.
  • Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex II: 100 euros.
  • Per les explotacions ramaderes incloses en l’annex III, que generin mes de 7.000 kg de nitrogen, o que facin ampliacions que incrementin en més de 7.000 kg el nitrogen generat anualment amb les dejeccions: 50 euros.
  • Per la resta d’explotacions: 15 euros.
  • En el cas d’un pla conjunt, la quota és la que resulta d’aplicar els criteris anteriors en funció del nombre d’explotacions de cada tipus a què fa referència el pla conjunt o la seva modificació.

Per tant, des de l’entrada en vigor de la Llei, el passat 31 de març de 2017, i un cop establerts el procediments pertinents, abans de la tramitació d’un pla de gestió per part del DARP, s’haurà d’haver efectuat el pagament de la taxa corresponent.

Podeu trobar més informació i els nous models necessaris per a la presentació dels plans de gestió a la següent adreça: http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Pla-de-gestio-de-dejeccions-ramaderes?category=