Avui, dia 3 de març de 2014, la Generalitat ha convocat una nova reunió amb les entitats col·laboradores de la DUN per parlar sobre la nova política agrària així com les cessions de drets de la campanya 2014 i els seus efectes al 2015.

Pel que fa a la primera part, es reiteren i remarquen els següents punts:

– Els drets tal i com els coneixem avui dia desapareixeran a dia 31/12/2014. És a dir, al 2015 es farà la DUN sense tenir cap dret assignat. Quan s’hagi fet la DUN 2015 s’assignaran nous drets en base a:

  •  la superfície admissible declarada al 2013 i al 2015 (s’agafarà la menor), o bé, els drets adquirits al 2014 (per cessió).
  •  el valor de les ajudes rebudes al 2013.
  • si ets agricultor actiu o no (encara està per determinar l’any fiscal on ho comprovaran, si el mateix 2015 -exercici 2014-, o bé el 2014 -exercici 2013-) determinat per si les ajudes corresponen a un 80% o més dels teus ingressos agraris. El tema de les societats encara està per determinar com es comprovarà la seva activitat agrària.

Tots els petits agricultors que rebin uns ingressos de pagament únic inferiors a 1250 € es consideren automàticament agricultors actius. No es realitzaran controls sobre els mateixos. Tampoc hauran de complir l’enverdiment o greening.

– Valors mínims per rebre els ajuts: 100€ al 2015, 200€ al 2016,  i 300€ al 2017. A partir del 2017 no es rebran els ajuts per sota de 300€, per la qual cosa s’hauria de fer una transferència o cessió d’aquests drets abans de perdre’ls.

– Sobre el terreny es faran controls d’ “activitat agrària”. Els  agricultors o ramaders que declarin pastures hauran de tenir una explotació ramadera activa amb una sèrie de requisits (inscrita al REGA, densitat mínima de caps de bestiar, etc.) per tal que se li assignin drets a les pastures.

– Tota superfície NO ha de trobar-se en un estat d’abandonament (han de tenir un estat “idoni”), almenys s’ha de poder demostrar que s’ha realitzat un treball de les terres a l’any.

– Es tindrà tants drets com hectàries admissibles al 2015 (sempre que no es superin les del 2013). 

– Al 2015 els drets especials aniran als ajuts acoblats sempre que la superfície declarada sigui zero. La vaca alletant es desconnectarà només en part (un 50% aniran a drets de pagament base, i la resta als ajuts acoblats).

– Les condicions de l’enverdiment seran obligatòries per a tothom a excepció de l’agricultura ecològica, els cultius permanents (fruiters) i d’altres casos que ja s’han comentat en anteriors articles.

– La superfície d’interès ecològic es complirà deixant un 5% de la mateixa en guaret (també hi hauran altres formes).

– Resum: els valors dels drets es calcularan dividint la superfície declarada admissible al 2015 pels valors percebuts al 2014. Aquest valor de dret se li aplicarà el que se li diu “Convergència interna”, és a dir, any rera any s’anirà pujant o baixant per tal que s’aproximi al valor mig de la regió. Cal dir que els valors de drets més alts només es rebaixaran com a màxim en un 30%.

Cessions 2014

– El més destacat i nou és que la “clàusula contractual privada en referència als drets del 2013”, de la qual s’havia parlat amb anterioritat, desapareix.Aquesta assignació l’administració la farà d’ofici.

– Els models, a dia d’avui, són els mateixos que l’any passat. S’ha de tenir en compte, que a part del peatge, tothom perd un 8.64% del valor del dret únicament per fer la transferència o cessió.

– Aquest any 2014 no és necessari que ni els que cedeixi els drets ni els qui els rebi, siguin agricultors actius, però a partir del 2015 hauran de ser-ho.

– Com més aviat es faci la cessió de drets millor, perquè en el cas que no s’aprovés, aleshores qui cedeix podria declarar aquests drets a la dun d’enguany.

Adjuntem model de cessió de drets de pagament únic.

 

Documents adjunts